Polityka wydawnicza

Wydawnictwo Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pow­stało w 1962 roku. Pub­likuje prace z zakresu nauk społecznych, zatrud­nienia, zarządza­nia zasobami ludzkimi, płac, warunków życia, prob­lemów rodziny, orga­ni­za­cji pracy, prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, zabez­pieczenia społecznego, ekonomii i finan­sów, nauk o poli­tyce i admin­is­tracji, nauk prawnych, nauk socjo­log­icznych, ped­a­gogiki, psychologii.

IPiSS jest wydawcą kilku serii wydawniczych: Stu­dia i Mono­grafie, Raporty, Mate­ri­ały z Zagranicy, Porad­niki, Opra­cow­a­nia Pro­jek­tów Celowych Zamaw­ianych, Opra­cow­a­nia Pro­jek­tów Badaw­czych Zamaw­ianych, Occa­sional Papers oraz Pub­likacji Pozaseryjnych.

Wydawnictwo IPiSS na liś­cie wydawnictw MNiSW
Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować, że Wydawnictwo IPiSS znalazło się w gronie wydawnictw uwzględ­nionych w wykazie opub­likowanym przez Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w Komu­nika­cie z dnia 17 grud­nia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw pub­liku­ją­cych recen­zowane mono­grafie naukowe.

Zespół Opiniodawczo-Wydawniczy

Skład  Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego

  • Elż­bi­eta Bojanowska,
  • Zbig­niew Klimiuk,
  • Zdzisław Cza­jka, (przewodniczący)
  • Daria Sza­tkowska,
  •  Gertruda Uścińska
  • Agnieszka Sowa-Kofta

Udostęp­ni­anie i prze­chowywanie publikacji

Zgod­nie z ustawą o obow­iązkowych egzem­plarzach bib­liotecznych z dnia 7 listopada 1996 roku IPiSS wysyła egzem­plarz każdej drukowanej książki do bib­liotek ref­er­en­cyjnych, w tym do Bib­lioteki Nar­o­dowej i Bib­lioteki Jagiellońskiej.

Egzem­plarz wydrukowanych książek jest pon­adto prze­chowywany w Głównej Bib­liotece Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego oraz w czytelni zakład­owej IPiSS.

Wybrane pub­likacje udostęp­nione są do pobra­nia w for­ma­cie PDF na stronach pro­jek­tów real­i­zowanych lub współre­al­i­zowanych przez IPiSS.

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace w wer­sji udostęp­nionej przez wydawcę w Internecie (np. w repozy­to­ri­ach insty­tucjon­al­nych lub na włas­nej stronie inter­ne­towej) dopiero po ich opub­likowa­niu przez IPiSS.

Katalog wydawnictw Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

WYDANIE JUBILEUSZOWE 1962–2012
Wydany przez GŁÓWNĄ BIBLIOTEKĘ PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Opra­cow­anie: Krystyna Cetera, Mał­gorzata Wójtowicz

Translate »
Skip to content