Publikacje

Mama, niania czy żłobek? Opinie, potrzeby i preferencję rodziców dotyczące form opieki nad małym dzieckiem w Polsce, 2018
Dorota Głogosz

Pub­likacja wydana w ramach pro­jektu badaw­czego indy­wid­u­al­nego Nar­o­dowego Cen­trum Nauki w Krakowie pt. Mama, nia­nia czy żłobek? Pref­er­encje opinie i potrzeby rodz­iców, doty­czące różnych form opieki nad małym dzieck­iem (nr pro­jektu 2015/17/D/HS5/02565).

Translate »
Skip to content