Historia i obszary zainteresowań

W 1962 r. utwor­zony został Insty­tut Pracy, który w 1972 r. przek­sz­tał­cono w Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Jed­nos­tką nad­zoru­jącą dla IPiSS jest Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Insty­tut pode­j­muje prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny.

W pra­cach reprezen­towane są takie dyscy­pliny, jak:

 • ekono­mia
 • prawo
 • poli­tolo­gia
 • socjolo­gia
 • ped­a­gogika
 • poli­tyka społeczna

Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowywane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Placówka prowadzi też dzi­ałal­ność wydawniczą — książki i czasopisma.

Bada­nia IPiSS — w wielu dziedz­i­nach prekur­sorskie — doty­czą zwłaszcza następu­jącej problematyki:

 • analiz efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy
 • analiz efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy
 • analiz rynku pracy
 • prog­noz podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
 • pro­cesów migracyjnych
 • zatrud­nienia cud­zoziem­ców, w tym w szarej stre­fie gospodarki
 • społecznego ustroju pracy i sto­sunków prze­mysłowych na tle pro­cesów restruk­tu­ryza­cji i przek­sz­tałceń włas­noś­ciowych przedsiębiorstw
 • sys­temów motywa­cyjnych i sys­temów wartoś­ciowa­nia pracy w gospo­darce rynkowej
 • kon­cepcji i pomi­aru wyna­grodzenia godzi­wego oraz określe­nia skutków wprowadzenia tej kat­e­gorii dla sfery zatrud­nienia, bezrobo­cia, ubóstwa
 • relacji między poli­tyką prze­mysłową a sys­te­mem zabez­pieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstwa
 • czasu pracy
 • ubóstwa i metod prze­ci­wdzi­ała­nia biedzie oraz marginalizacji
 • demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunk­owań życia i funkcjonowa­nia rodzin różnych typów
 • nowych sys­temów ubez­pieczeniowych, tj. uzu­peł­ni­a­ją­cych ubez­pieczeń emery­tal­nych, ubez­pieczeń na wypadek bezrobo­cia, ubez­pieczeń zdrowotnych
 • skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską związanych z rynkiem pracy i poli­tyką społeczną, prawem pracy i ubez­pieczeni­ami społecznymi
 • pro­cesu zbliża­nia pol­skiego prawa pracy i ubez­pieczeń społecznych do pra­wodaw­stwa Międzyre­sor­towej Orga­ni­za­cji Pracy, Rady Europy i Wspól­not Europejskich
 • funkcjonowa­nia pod­miotów poli­tyki społecznej w sferze pub­licznej i o charak­terze non-profit
Translate »
Skip to content