Historia i obszary zainteresowań

W 1962 r. utwor­zony został Insty­tut Pracy, który w 1972 r. przek­sz­tał­cono w Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Decyzją nr 753/501/2022 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie ekonomia i finanse. Jed­nos­tką nad­zoru­jącą dla IPiSS jest Min­is­terstwo Rodziny Poli­tyki Społecznej. Insty­tut pode­j­muje prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny.

W pra­cach reprezen­towane są takie dyscy­pliny, jak:

 • ekono­mia
 • prawo
 • poli­tolo­gia
 • socjolo­gia
 • ped­a­gogika
 • poli­tyka społeczna

Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowywane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Placówka prowadzi też dzi­ałal­ność wydawniczą — książki i czasopisma.

Bada­nia IPiSS — w wielu dziedz­i­nach prekur­sorskie — doty­czą zwłaszcza następu­jącej problematyki:

 • analiz efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy
 • analiz rynku pracy
 • prog­noz podaży i popytu na pracę w Polsce
 • sys­temów motywa­cyjnych i sys­temów wartoś­ciowa­nia pracy w gospo­darce rynkowej
 • ubóstwa i metod prze­ci­wdzi­ała­nia biedzie oraz marginalizacji
 • demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunk­owań życia i funkcjonowa­nia rodzin różnych typów
 • funkcjonowa­nia pod­miotów poli­tyki społecznej w sferze pub­licznej i o charak­terze non-profit
 • zabezpieczenia społecznego: ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz pomocy rodzinie w wypełnianiu jej funkcji
 • ekonomii społecznej
 • gerontologii społecznej
Translate »
Skip to content