Pion Badawczy Polityki Społecznej

Pion badaw­czy Poli­tyki Społecznej jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, w której prowad­zone prace naukowe kon­cen­trują się na anal­izach porów­naw­czych i prob­le­mowych doty­czą­cych różnych aspek­tów orga­ni­za­cji i funkcjonowa­nia sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Prowad­zone prace badaw­cze mają charak­ter między­nar­o­dowy, kra­jowy i region­alny wyko­rzys­tu­jąc narzędzia anal­i­ty­czne stosowane w naukach społecznych.

Obszary zain­tere­sowań:

 • ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne
 • nierówności eko­nom­iczne
 • pomoc społeczna
 • dochody min­i­malne
 • ubez­pieczenia społeczne
 • ekono­mia społeczna
 • poli­tyka rodzinna
 • demografia

Pion badaw­czy Poli­tyki Społecznej real­izuje swoje zada­nia przez:

 • orga­ni­zowanie i branie czyn­nego udzi­ału w sem­i­nar­i­ach i konferencjach,
 • przy­go­towywanie publikacji,
 • upowszech­ni­anie rozwiązań w zakre­sie dzi­ała­nia Instytutu,
 • orga­ni­zowanie infor­ma­cji mery­to­rycznej, tj. gro­madze­nie, selekcjonowanie  i opra­cowywanie mate­ri­ałów doty­czą­cych dorobku naukowego i prak­ty­cznych  rozwiązań w zakre­sie kom­pe­tencji Pionu,
 • współdzi­ałanie w pod­nosze­niu kwal­i­fikacji naukowych i zawodowych  pracowników,
 • doskonale­nie metod prowadzenia prac naukowo-badawczych,
 • orga­ni­zowanie i prowadze­nie prac naukowo-badawczych,
 • prowadze­nie dzi­ałal­ności w zakre­sie eksper­tyz i doradztwa,
 • prowadze­nie prac wynika­ją­cych ze współpracy z insty­tu­tami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi i innymi insty­tuc­jami kra­jowymi i zagranicznymi.
Translate »
Skip to content