Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Komisja Konkur­sowa jest powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2022 i 2023, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień dok­tora (for­mu­larz zgłoszenia pracy do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl).

Zgłosze­nie pracy dok­torskiej do konkursu wymaga przesłania:

  • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
  • kopii opinii recen­zen­tów pracy,
  • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
  • danych kon­tak­towych autora pracy (adres do kore­spon­dencji, tele­fon komórkowy, adres mailowy),
  • danych kon­tak­towych promotora pracy (tele­fon komórkowy, adres mailowy).

Zgłoszenia pracy mag­is­ter­skiej do konkursu dokonuje pro­mo­tor (for­mu­larz zgłoszenia pracy do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl).

Zgłosze­nie pracy mag­is­ter­skiej do konkursu wymaga przesłania:

  • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
  • kopii opinii recen­zen­tów pracy,
  • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
  • danych kon­tak­towych autora pracy (adres do kore­spon­dencji, tele­fon komórkowy, adres mailowy),
  • danych kon­tak­towych promotora pracy (tele­fon komórkowy, adres mailowy).

XXV edy­cję konkursu dofi­nan­sowano z pro­gramu
„Społeczna odpowiedzial­ność nauki” Min­is­tra Edukacji i Nauki

Doku­menty mogą być składane w formie elek­tron­icznej (skany). Zachowany zostaje wymóg przesła­nia 2 egzem­plarzy pracy drukowanej.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 6 października 2023 r.

Zgłosze­nia należy kierować na adres: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, ul. Bel­lot­tiego 3b; 01–022 Warszawa z dopiskiem na kop­er­cie „Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie”.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronie www.ipiss.com.pl oraz pod numerami tele­fonu (22) 53 67 513 lub (22) 53 67 511
e-mail: konkursmgrdr@ipiss.com.pl.

Translate »
Skip to content