Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy

Pion Zatrud­nienia i Rynku Pracy jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych prowadzącą dzi­ałal­ność naukowo — badaw­czą w zakre­sie zatrud­nienia i rynku pracy. Zespół Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy real­izuje pro­jekty badaw­cze o charak­terze region­al­nym, kra­jowym, jak i między­nar­o­dowym. Wyniki prowad­zonych badań są upowszech­ni­ane poprzez wydawanie pub­likacji oraz orga­ni­za­cję kon­fer­encji tematycznych.

Zagad­nienia:

 • rynek pracy (w tym prob­lemy lokalnych rynków pracy i grup prob­le­mowych na rynku pracy),
 • zatrud­nie­nie i bezrobocie,
 • szara strefa,
 • edukacja zawodowa,
 • czas pracy,
 • przed­siębior­c­zość kobiet,
 • elasty­czne formy zatrudnienia,
 • work-life bal­ance,
 • fam­ily friendly employment,
 • kobi­ety na rynku pracy,
 • par­ty­cy­pacja pracownicza.
Translate »
Skip to content