Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi (LZZL).

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlep­szych doświad­czeń prak­ty­cznych w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi poprzez wyróż­ni­anie orga­ni­za­cji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

Efek­ty­wne zarządzanie zasobami ludzkimi w fir­mie stanowi warunek wzrostu konkuren­cyjności naszych przed­siębiorstw, a per­spek­tywa inte­gracji ze struk­tu­rami europe­jskimi stawia poprawę konkuren­cyjności — wśród najważniejszych zadań pol­skiej gospo­darki. W związku z tym niezbędna jest zarówno anal­iza zasobów ludz­kich, jak i metod zarządza­nia, które wywier­ają wpływ na efek­ty­wność firm. Konkurs LZZL jest jedną z form pobudza­nia i upowszech­ni­a­nia takich dzi­ałań, jak: tworze­nie spójnego strate­gicznego zzl w fir­mach, dos­tosowanego do ich strate­gii roz­wo­jowej czy też rozwój rodz­imych metod zzl odpowiada­ją­cych struk­turze i kul­turze orga­ni­za­cyjnej firmy.

Od pier­wszej edy­cji Konkurs wspiera Prezes Nar­o­dowego Banku Polskiego.

Każdą edy­cję Konkursu zamyka Gala wręczenia nagród. Pod­sumowaniem Konkursu są: opra­cow­anie „Najważniejsze przed­sięwz­ię­cia w obszarze zzl w fir­mach uczest­niczą­cych w bieżącej edy­cji konkursu” oraz pub­likacje zaw­ier­a­jące opisy najlep­szych prak­tyk zzl stosowanych przez nagrod­zone firmy.

Translate »
Skip to content