Etyka publikowania

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych przestrzega stan­dardów rekomen­dowanych przez The Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics (COPE).

  1. Autorzy oświad­czają, że tek­sty przed­kładane do pub­likacji stanowią ich ory­gi­nalne dzieło.
  2. Autorzy ponoszą wszelką odpowiedzial­ność z tytułu ewen­tu­al­nego naruszenia praw autors­kich i innych praw osób trzecich.
  3. W przy­padku wyko­rzys­ta­nia w pracy frag­men­tów innych pub­likacji autor musi mieć odpowied­nie zgody autorów/właścicieli tych publikacji.
  4. Autorzy są odpowiedzialni za staranne wskazanie źródeł infor­ma­cji, cytatów wyko­rzystanych w artykule, oraz wykazanie wkładu poszczegól­nych autorów publikacji.
  5. Wszelkie formy oszustwa naukowego, takie jak fab­rykowanie, fałs­zowanie lub zata­janie wyników badań stanowią wystar­cza­jącą przesłankę do odrzuce­nia artykułu.
  6. O wszys­t­kich wykry­tych nierzetel­noś­ci­ach naukowych, takich jak pla­giat, ghost­writ­ing i guest-authorship wydawnictwo Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych będzie powiadamiać odpowied­nie pod­mioty (insty­tucje zatrud­ni­a­jące autorów, towarzystwa naukowe, granto­daw­ców, itp).
  7. Autorzy, recen­zenci i redak­torzy mają obow­iązek ujaw­niać wszelkie relacje oso­biste bądź zawodowe, które mogą stać się źródłem kon­fliktu interesów.

W sytu­ac­jach wąt­pli­wych prosimy kierować się wyty­cznymi The Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics (COPE): COPE Prin­ci­ples of Trans­parency and Best Prac­tice in Schol­arly Pub­lish­ing: https://publicationethics.org/core-practices

Translate »
Skip to content