Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań terenowych – 3 FGI na potrzeby projektu „Przygotowanie do starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości” przyznanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zapytanie ofertowe (273 KB, pdf)

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (246 KB, pdf)

Załącznik nr 2. Formularz oferty (2 MB, doc)

Załącznik nr 3. Wykaz osób (2 MB, doc)

Załącznik nr 4. Wykaz projektów (2 MB, doc)

Załącznik nr 5. Wzór umowy (299 KB, pdf)

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań terenowych FGI na rzecz projektu
„Przygotowanie do starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości”

Unieważnienie postępowania

Wybór oferty

 Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za 2023 rok. Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat

Usługa wyko­na­nia audiodeskrypcji (wybrane ele­menty wprowadza­jące) i tran­skrypcji nagrań z 5 debat w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Translate »
Skip to content