Wykaz wydarzeń

ROK 2021
30 wrześ­nia 2021 r. Warszawa: “Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin” Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
24 czer­wca 2021 r. Warszawa: Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”?.  
Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”. wiecej…
22 kwiet­nia 2021 r. Warszawa: “Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080″. Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”. więcej…
4 marca 2021 r. Warszawa:  “Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu”.
Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”. więcej…
ROK 2020
 10 grud­nia 2020 r. Warszawa: “Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko soc­jal­nej”.
Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”. więcej…
 22 października 2020 r. Warszawa: “Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”. Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”. więcej…
 03 wrześ­nia 2020 r. Warszawa: “Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”. Debata z cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”. więcej…
27 lutego 2020 r. Warszawa: Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. więcej…
ROK 2019
09 grud­nia 2019 r., Warszawa: Sem­i­nar­ium pod­sumowu­jące pro­jekt „Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego” real­i­zowanego w okre­sie 2017–2020 przez Depar­ta­ment Pomocy i Inte­gracji Społecznej MRPiPS (Lider pro­jektu) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (Part­ner pro­jektu).
18 czer­wca 2019 r., Warszawa: Zmi­any w reg­u­lac­jach uni­jnych doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie pra­cown­ików. Opieka dłu­goter­mi­nowa.
Changes to the social secu­rity coor­di­na­tion reg­u­la­tions. Post­ing of work­ers. Long-term care
.
Kon­fer­encja orga­ni­zowana w związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte. dowiedz się więcej…
14 marca 2019 r., Białys­tok: Sem­i­nar­ium pt.: „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji.” orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji INFODORADCA+”  współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy więcej…
8 marca 2019 r., Łódź: Sem­i­nar­ium pt.: „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji.” orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji INFODORADCA+”  współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy więcej…
ROK 2018
12 grud­nia 2018 r., Lublin: Sem­i­nar­ium pt.: „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji.” orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji INFODORADCA+”  współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy więcej…
5 grud­nia 2018 r., Kielce: Warszawa: Sem­i­nar­ium pt.: „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji.” orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie  za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji INFODORADCA+”  współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy
3 lipca 2018 r., Warszawa: Dele­gowanie pra­cown­ików w kon­tekś­cie przepisów o swo­bodzie przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. 50 lat roz­porządzenia nr 1612/68.
Post­ing in the con­text of free­dom of move­ment and coor­di­na­tion pro­vi­sions. The 50th anniver­sary of Reg­u­la­tion No. 1612/68.

Kon­fer­encja orga­ni­zowana w związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte.
ROK 2017
15 grud­nia 2017 r.,  Warsza­wa: Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji. Kon­fer­encja zor­ga­ni­zowana w związku  z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

22  czer­wca 2017 r., Warszawa: Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie. Zrów­nanie fak­tów, zdarzeń, dochodów i świad­czeń.
Prob­lems and obsta­cles in free move­ment of work­ers and coor­di­na­tion of social secu­rity schemes. Post­ing. The prin­ci­ple of assim­i­la­tion of facts, events, income and ben­e­fits
Kon­fer­encja orga­ni­zowana w  związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie,  planowana jest między­nar­o­dowa  kon­fer­encja związana z celami tego pro­jektu, doty­cząca zagad­nień związanych z odd­ele­gowaniem pra­cown­ików. (Komisja Europe­jska, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
5–7  czer­wca 2017 r., Olsz­tyn: XXXV Kon­fer­encja Poli­tyków Społecznych „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”, (Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń  Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, IPiSS)
16 maja 2017 r., Warszawa:  O RACJONALNĄ POLITYKĘ RODZINNĄ. RODZINA FORMACJĄ NIEZASTĄPIONĄ? Kon­fer­encja dedykowana Pani prof. dr hab. Boże­nie Balcerzak-Paradowskiej, z okazji Jej jubileuszu. (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log”,  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych) więcej…
ROK 2016
13 grud­nia 2016 r. Warszawa: Sem­i­nar­ium nt. Społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu: Inwest­owanie w pra­cown­ików warunk­iem wzrostu efek­ty­wności, (IPiSS)
7 grud­nia 2016 r., Warszawa: Kra­jowy Dia­log o Przyszłości Pracy, (Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, IPiSS)
24 czer­wca 2016 r., Warszawa: Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego [Prob­lems and obsta­cles in free move­ment of work­ers and coor­di­na­tion of social secu­rity schemes],  (Komisja Europe­jska, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, IPiSS)
12 kwiet­nia 2016 r., Warszawa: Per­spek­tywy poli­tyki prze­mysłowej w Polsce, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
17 marca 2016 r., Warszawa: Insty­tucje zabez­pieczenia społecznego osób starszych, (IPiSS)
22 sty­cz­nia 2016 r.Warszawa: Poli­tyka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w lat­ach 2015–2035, (IPiSS)
ROK 2015
8 grud­nia 2015 r., Warszawa: Strefa euro – idea, prak­tyka, prob­lemy i społeczny wymiar inte­gracji, trze­cia kon­fer­encja orga­ni­zowana w ramach cyklu: Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
1 wrześ­nia 2015 r., Olsz­tyn: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji, VI Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowo-Dydaktyczna(Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, IPiSS)
9 lipca 2015 r., Warszawa:  Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro, drugie spotkanie z cyklu pn.: Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
19 czer­wca 2015 r., Warszawa: Pol­skie i niemieckie per­spek­tywy swo­body przepływu pra­cown­ików i prawa do zabez­pieczenia społecznego.  Prob­lemy dele­gowa­nia. Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej, (Komisja Europe­jska, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, IPiSS,  Zakład Zabez­pieczenia Społecznego IPS UW)
12 maja 2015 r., Warszawa: Dualne ksz­tałce­nie zawodowe o potrze­bie społecznej umowy, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
8 kwiet­nia 2015 r., Warszawa: Strefa euro a rynek pracy w Polsce, pier­wsza z cyklu kon­fer­encji pt.: Społeczne i gospodar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro,  (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
22 sty­cz­nia 2015 r., Warszawa:  Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – doświad­czenia między­nar­o­dowe, realia pol­skie, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
 ROK 2014
27 listopada 2014 r., Warszawa: Janu­sowe oblicza rynku pracy, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
7 października 2014 r., Warszawa: Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w sferze pub­licznej. Drogi do kari­ery, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS)
9–10  wrześ­nia 2014 r., Olsz­tyn: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji, (Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń ‚Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, Pol­ska Akademia Nauk, IPiSS)
5 wrześ­nia 2014 r., Warszawa: Reem­i­gracja oby­wa­teli pol­s­kich — prob­lemy prawne i społeczne,  (IPiSS, Uni­w­er­sytet w Gan­dawie. W orga­ni­za­cji kon­fer­encji uczest­niczył także Zakład Zabez­pieczenia Społecznego Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego)
25 czer­wca 2014 r., Warszawa: Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce.  Kon­fer­encja III zor­ga­ni­zowana w ramach real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia w ramach pro­jektu „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”. (Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich, IPiSS)
25 kwiet­nia 2014 r., Warszawa: Reforma pub­licznych służb zatrud­nienia – mity i realia, (Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego, IPiSS )
16 sty­cz­nia 2014 r., Warszawa:  Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Wrat­nego, (Insty­tut Nauk Prawnych Pol­skiej Akademii Nauk, IPiSS)
ROK 2013
16 grud­nia 2013 r., Warszawa: Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any, kon­fer­encja koń­cowa pod­sumowu­jąca wyniki badań real­i­zowanych w ramach pro­jektu   „Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any” , (IPiSS, PFRON)
13 grud­nia 2013 r., Warszawa: Wpływ elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45 plus” , kon­fer­encja pod­sumowu­jąca wyniki badań i analiz przeprowad­zonych w ramach pro­jektu  „Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45 plus” real­i­zowanego w ramach pro­jektu wielo­let­niego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy” – II etap, okres real­iza­cji lata 2011–2013, koor­dynowanego przez Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy, (IPiSS, CIOP)
12 grud­nia 2013 r., Warszawa: Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym, Kon­fer­encja zor­ga­ni­zowana była w ramach pro­jektu badaw­czego Komitetu Badań Naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pt. “Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym”, (IPiSS)
5 grud­nia 2013 r., Warszawa: Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – postawy pra­co­daw­ców, kon­fer­encja pod­sumowująca pro­jekt badaw­czy „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE) jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne  — postawy pra­co­daw­ców”  (IPiSS, CIOP)
18 października 2013 r.,  Warsza­wa: Czyn­nik czasu w nowej ekonomii – w jakim kierunku zmierzamy, (IPiSS, Fun­dacja Friedricha Eberta)
4 października 2013 r., Warszawa: Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w pol­skiej admin­is­tracji pub­licznej — fakty i mity, (Depar­ta­ment Służby Cywilnej, IPiSS)
26–27 wrześ­nia 2013 r., Olsz­tyn: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji, (Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubezpieczeń,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, IPiSS).
16–18 wrześ­nia 2013 r., Tar­gan­ice (Kocierz Rych­waldzki): Dylematy współczes­nego rynku pracy, (Cen­trum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, IPiSS).
24 czer­wca 2013 r., Warszawa: Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any, (IPiSS we współpracy z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych).
14 czer­wca 2013 r., Warszawa: Aktu­alne prob­lemy koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean Co-ordination of social secu­rity schemes (trESS). (IPiSS, ZUS, we współpracy  z Komisją Europe­jską i Uni­w­er­sytetem w Gan­dawie).
7 czer­wca 2013 r., Warszawa: Bez­dom­ność na Mazowszu, kon­fer­encja pod­sumowująca pro­jekt badaw­czy „Bez­dom­ność na Mazowszu”  real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w lat­ach 2008–2013 w ramach  Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego (Pri­o­ry­tet VII Pro­mocja inte­gracji społecznej, dzi­ałanie 7.2 Prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu i wzmoc­nie­nie sek­tora ekonomii społecznej, pod­dzi­ałanie Akty­wiz­a­cja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym).
21–23 maja 2013 r., Sierpc:  Rynek pracy i poli­tyka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne, (IPiSS we współpracy z Wydzi­ałem Ekonomii i Zrządza­nia Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku).
ROK 2012
29 listopada 2012 r., Warszawa: Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce. Kon­fer­encja II zor­ga­ni­zowana w ramach real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia w ramach pro­jektu „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”. (Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich, IPiSS).
15–16 października 2012 r., Warszawa: III Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowo-Dydaktyczna „Rynek Pracy. Ubez­pieczenia”. (IPiSS, Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego).
19 czer­wca 2012 r., Warszawa: Wyzwa­nia zarządza­nia kom­pe­tenc­jami pra­cown­ików w Polsce. Panel eksper­cki. (IPiSS, IBE).
15 czer­wca 2012 r., Warszawa: Aktu­alne prob­lemy koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean Co-ordination of social secu­rity schemes (trESS). (IPiSS, ZUS, we współpracy  z Komisją Europe­jską i Uni­w­er­sytetem w Gan­dawie).
10 maja 2012 r., Warszawa: Unowocześ­ni­anie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego w Polsce. Diag­noza i oczeki­wane kierunki zmian. (IPiSS).
19 marca 2012 r., Warszawa: Insty­tucjon­alne, zdrowotne i społeczne deter­mi­nanty niepełnosprawności. Pro­jekt badaw­czy ze środ­ków PFRON. (IPiSS, PFRON).
ROK 2011
13 grud­nia 2011 r., Warszawa: Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce. Pier­wsza z kon­fer­encji z cyklu real­iza­cji zada­nia „Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia”, w ramach pro­jektu „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”. (IPiSS).
21 listopada 2011 r., Warszawa: Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu. Kon­fer­encja naukowa. Pod­sumowanie pro­jektu w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki 2007–2012. (IPiSS).
15 listopada 2011 r., Warszawa: Under­em­ploy­ment – eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska. (IPiSS).
20 października 2011 r., Warszawa: Dostęp przed­staw­icieli pra­cown­ików do infor­ma­cji doty­czą­cych pra­co­dawcy i ochrona infor­ma­cji poufnych. Debata pub­liczna. (IPiSS).
19 października 2011 r., Warszawa: Ochrona Interesu pra­co­dawcy w prawie pracy. Kon­fer­encja naukowa. (IPiSS).
6–7 października 2011 r., Warszawa: Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja Ekspertów nt.: Reforma Sys­temów Emery­tal­nych w Europie Cen­tral­nej i Wschod­niej (Pen­sion Reform in Cen­tral and East­ern Europe). (IPiSS, Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy ILO).
22–23 wrześ­nia 2011 r., Olsz­tyn: Region­alne uwarunk­owa­nia rynku pracy. Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowo-Dydaktyczna. (IPiSS, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski).
17 czer­wca 2011 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Zmi­any w uni­jnych przepisach koor­dy­na­cyjnych (Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Sys­tem. Changes in UE Coor­di­na­tions Reg­u­la­tions). Między­nar­o­dowe polsko-niemieckie sem­i­nar­ium naukowe w ramach pro­jektu „Train­ing and Report­ing on Euro­pean Social Secu­rity (trESS). (IPiSS, koor­dy­nacja Uni­w­er­sytet w Gan­dawie).
23–25 maja 2011 r., Ustroń: XXIX Kon­fer­encja Naukowa Poli­tyków Społecznych nt. Prob­lemy edukacji wobec rynku pracy i roz­woju społecznego. (IPiSS, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
14 kwiet­nia 2011 r., Warszawa: Dostęp przed­staw­icieli pra­cown­ików do infor­ma­cji doty­czą­cych pra­co­dawcy i ochrona infor­ma­cji poufnych.  Debata pub­liczna z cyklu “Debat nad pod­sta­wowymi insty­tuc­jami i kierunk­ami roz­woju zbiorowego prawa pracy”. (IPiSS).
25 marca 2011 r., Warszawa: Indy­wid­u­al­iza­cja uprawnień społecznych – aspekty teo­re­ty­czne i prak­ty­czne – pożą­dane kierunki dzi­ałań. Między­nar­o­dowa kon­fer­encja naukowa. (IPiSS, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW).
2 marca 2011 r., Warszawa: Usługi opiekuńcze i reha­bil­i­ta­cyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Debata pub­liczna z cyklu „Prawno-instytucjonalne rozwiąza­nia na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”. (IPiSS).
23 lutego 2011 r., Warszawa: Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Aspekty region­alne i lokalne. Kon­fer­encja naukowa. Pod­sumowanie pro­jektu „Badanie doty­chcza­sowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opra­cow­anie prog­nozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 roku”(ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki). (IPiSS).
ROK 2010
14 grud­nia 2010 r., Warszawa: Pro­gramy Praca – Życie jako czyn­nik konkuren­cyjności firm i ksz­tał­towa­nia społecznego środowiska pracy. Kon­fer­encja naukowa. Pod­sumowanie pro­jektu badaw­czego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy”. (IPiSS).
7 grud­nia 2010 r., Warszawa: Współczesna kondy­cja związków zawodowych i orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców. Debata pub­liczna (IPiSS).
6 grud­nia 2010 r., Warszawa: Dzi­ała­nia samorządów lokalnych w opiece i inte­gracji nie samodziel­nych osób starszych. Sem­i­nar­ium. (IPiSS).
3 grud­nia 2010 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Najnowsze zmi­any w przepisach koor­dy­na­cyjnych. Roz­porządze­nie 883/2001 – Roz­porządze­nie wykon­aw­cze. Między­nar­o­dowe Sem­i­nar­ium naukowe w ramach pro­jektu „Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity (trESS). (IPiSS, koor­dy­nacja Uni­w­er­sytet w Gan­dawie).
26 listopada 2010 r., Warszawa: Elasty­czność czasu pracy w kon­tekś­cie uwarunk­owań społeczno-ekonomicznych. Kon­fer­encja naukowa pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. Pod­sumowanie pro­jektu badaw­czego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy”. (IPiSS).
29 października 2010 r., Warszawa: Prawne i społeczne kon­sek­wencje między­nar­o­dowych migracji. Kon­fer­encja między­nar­o­dowa. (IPiSS, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW).
20 października 2010 r., Warszawa: Sys­tem podatkowy od dochodów oso­bistych na rzecz rodzin z niepełnosprawnym dzieck­iem. Debata pub­liczna z cyklu „Prawno-instytucjonalne rozwiąza­nia na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”. (IPiSS).
5–6 października 2010 r., Augustów: Inte­gracja społeczna przez pracę. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne. Kon­fer­encja region­alna. (IPiSS, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białym­stoku, Wydz. Ekonomii i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku).
23–24 wrześ­nia 2010 r., Olsz­tyn: Społeczno-ekonomiczne prob­lemy regionów. (IPiSS, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski).
10 czer­wca 2010 r., Warszawa: Zaan­gażowany pra­cownik – innowa­cyjna firma. Kon­fer­encja pod­sumowu­jąca pro­jekt badaw­czy „Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowa­cyjność firm w Polsce” (ze środ­ków MNiSzW). (IPiSS).
31 maja – 2 czer­wca 2010 r., Ustroń: XXVIII Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowa Poli­tyków Społecznych nt. Przestrzenne zróżni­cow­anie prob­lemów społecznych. (IPiSS, AE w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
25 maja 2010 r., Warszawa: Związki zawodowe a niezwiązkowe przed­staw­icielstwa pra­cown­icze w gospo­darce post­trans­for­ma­cyjnej. Kon­fer­encja naukowa w ramach pro­jektu badaw­czego „Sta­tus prawny i rola związków zawodowych i nie związkowych przed­staw­icielstw pra­cown­iczych w gospo­darce post­trans­for­ma­cyjnej” (ze środ­ków MNiSzW) zor­ga­ni­zowana pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. (IPiSS).
22 kwiet­nia 2010 r., Warszawa: Świad­czenia społeczne na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Debata pub­liczna z cyklu Prawnoin­sty­tucjon­alne rozwiąza­nia na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. (IPiSS).
16 kwiet­nia 2010 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Najnowsze zmi­any w przepisach koor­dy­na­cyjnych – roz­porządze­nie 883/2004 – roz­porządze­nie wykon­aw­cze. („Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Sys­tems. Lates changes in Coor­di­na­tions Reg­u­la­tions: Rep­u­ta­tion (EC) 883/2004 – Imple­ment­ing Reg­u­la­tion). Między­nar­o­dowe Sem­i­nar­ium zor­ga­ni­zowane w ramach pro­jektu uni­jnego „Organ­is­ing Train­ing and Set­ting up Net­works on the Euro­pean Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Schemes (Sec­ond Tress Project)”. (IPISS, koor­dy­nacja Uni­w­er­sytet w Gan­dawie).
11 lutego 2010 r., Warszawa: Flex­i­cu­rity w Polsce. Diag­noza i rekomen­dacje, (IPiSS).
18 lutego 2010 r., Białys­tok: Potrzeby pod­lask­iego rynku pracy w świ­etle badań. Kon­fer­encja region­alna w ramach pro­jektu „Badanie potrzeb pod­lask­iego rynku pracy” (w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki i środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego). (IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku).
14 sty­cz­nia 2010 r., Białys­tok: Region­alne rynki pracy w Polsce – stan i per­spek­tywy. Kon­fer­encja ogólnopol­ska. (IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku).
ROK 2009
10 grud­nia 2009 r., Warszawa: Spójność społeczna a indy­wid­u­al­iza­cja uprawnień społecznych. Aspekty teo­re­ty­czne i aspekty do zas­tosowa­nia w prak­tyce. Debata pub­liczna.  (IPiSS, Zakład Zabez­pieczenia Społecznego IPS UW).
9–10 grud­nia 2009 r., Szczyrk: Lokalny wymiar poli­tyki rodzin­nej. Kon­fer­encja zor­ga­ni­zowana w ramach pro­jektu sys­te­mowego Region­al­nego Ośrodka Poli­tyki Społecznej woj. Śląskiego „Ksz­tałce­nie i doradztwo dla kadr pomocy i inte­gracji społecznej wojew­ództwa śląskiego. (Marsza­łek Wojew­ództwa Śląskiego, IPiSS, Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katowicach).
25 listopada 2009 r., Warszawa: Sytu­acja dzieci w Polsce. 20 lat przemian. (IPiSS, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
17 października 2009 r., Warszawa: Więzi społeczne i przemi­any gospo­dar­cze. Pol­ska i kraje europe­jskie. Dedykowana prof. Z. Moreck­iej (IPiSS, Wydz. Nauk Eko­nom­icznych UW).
19 czer­wca 2009 r., Warszawa: Nie ma innowa­cyjności bez przy­wództwa. Debaty pan­elowe doty­czące prob­lemów m.in.: zarządza­nia zasobami ludzkimi a innowa­cyjnoś­cią w MŚP; stylu przy­wództwa pol­s­kich menedżerów. (IPiSS).
4 czer­wca 2009 r., Warszawa: Zabez­piecze­nie emery­talne wobec zmian na rynkach finan­sowych. Aspekty eko­nom­iczne i prawne. Debata pub­liczna. (IPiSS).
19–21 maja 2009 r., Ustroń: XXVII Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowa Poli­tyków Społecznych nt.: Między­nar­o­dowa poli­tyka społeczna – aspekty porów­naw­cze. (IPiSS, AE Katow­ice, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
24 kwiet­nia 2009 r., Warszawa: Rola ZZL w roz­woju innowa­cyjności. Sem­i­nar­ium naukowe. (IPiSS).
31 marca 2009 r., Warszawa: Spory zbiorowe. Lit­era prawa, prak­tyka sto­sunków pracy, propozy­cje nowych rozwiązań. Debata pub­liczna. (IPiSS).
27 marca 2009 r., Warszawa: Między­nar­o­dowa kon­fer­encja nt.: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego – prob­lemy związane z imple­men­tacją reg­u­lacji wspól­no­towych. W ramach pro­jektu „Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity” koor­dynowanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie. (IPiSS).
17 lutego 2009 r., Warszawa: Uczest­nictwo w dia­logu oby­wa­tel­skim i pode­j­mowa­niu decyzji – próba oceny sytu­acji w Polsce. Pro­jekt badaw­czy IPiSS: „Insty­tucje demokracji par­ty­cy­pa­cyjnej w pol­skim sys­temie poli­ty­cznym” (zre­al­i­zowany ze środ­ków MNiSzW). (IPiSS, MPiPS).
ROK 2008
9 grud­nia 2008 r., Warszawa: Lokalna poli­tyka rodzinna – założe­nia a prak­tyka w świ­etle badań. (IPiSS). 
1 grud­nia 2008 r., Warszawa: Debata doty­cząca orzecznictwa lekarskiego w zabez­piecze­niu społecznym. (IPiSS).
13–14 listopada 2008 r., Ustroń: Kre­owanie zmi­any społecznej w poli­tyce region­al­nej. (IPiSS, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego).
20 października 2008 r., Warszawa: Poli­tyka rodzinna w kra­jach Unii Europe­jskiej. Wnioski dla Pol­ski. (IPiSS, Rzecznik Praw Obywatelskich).
25 wrześ­nia 2008 r., Warszawa: Co należy zro­bić aby oży­wić prak­tykę układ­ową? Debata z cyklu debat poświę­conych pod­sta­wowym insty­tucjom i kierunkom roz­woju zbiorowego prawa pracy. (IPiSS).
23 czer­wca 2008 r., Warszawa: Debata nad nowym pro­jek­tem zmian sys­temu rent z tytułu niez­dol­ności do pracy. (IPiSS, MPiPS).
16–18 czer­wca 2008 r., Ustroń: Społeczne kon­sek­wencje inte­gracji europe­jskiej. (IPiSS, AE w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
9 czer­wca 2008 r., Warszawa: Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowa­cyjność firm (IPiSS).
28 maja 2008 r., Warszawa: Niezwiązkowe przed­staw­icielstwa pra­cown­ików. Debata z cyklu debat poświę­conych pod­sta­wowym insty­tucjom i kierunkom roz­woju zbiorowego prawa pracy. (IPiSS).
9 kwiet­nia 2008 r., Warszawa: Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowa­cyjność firm. (IPiSS).
28 kwiet­nia 2008 r., Warszawa: Przy­czyny pracy niere­je­strowanej w Polsce. (IPiSS, Depar­ta­ment Rynku Pracy MPiPS).
31 marca 2008 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Zagad­nienia emerytalno-rentowe. W ramach pro­jektu Organ­is­ing Train­ing and Set­ting up Net­works on the Euro­pean CO-ordination of Social Secu­rity Schemes („trESS”). (IPiSS).
19 lutego 2008 r., Warszawa: Opieka dłu­goter­mi­nowa – kierunki dzi­ałań na przyszłość. (IPiSS).
15 sty­cz­nia 2008 r., Warszawa: Potenc­jał a per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia. (IPiSS).
ROK 2007
24 listopada 2007 r., Warszawa: Doradztwo zawodowe w Polsce. W ramach pro­jektu „Eurodor­adca – gwaran­tem świadomego planowa­nia kari­ery zawodowej”. (IPiSS, Zakład Doskonale­nia Zawodowego w Płocku).
23–25 października 2007 r., Warszawa: Gospo­darowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroeko­nom­iczne i region­alne. (IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku).
18–19 czer­wca 2007 r., Ryb­nik: Poli­tyka region­alna wobec starze­jącego się społeczeństwa. (IPiSS, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego).
14 czer­wca 2007 r., Warszawa: Czas pracy i jego orga­ni­za­cja w nowoprzyję­tych kra­jach UE. Aspekty eko­nom­iczne, prawne i społeczne. (IPiSS).
11–13 czer­wca 2007 r., Sieni­awa: Poli­tyka społeczna – bada­nia, dydak­tyka, rozwój. (IPiSS, AE w Katow­icach, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
31 maja 2007 r., Warszawa: ZZL a wysokoe­fek­ty­wne sys­temy (High Per­for­mance Work Sys­tems). Jak można efek­ty­wnie wyko­rzys­tać potenc­jał ludzki, którym dys­ponuje firma. (IPiSS).
28 maja 2007 r., Warszawa: Sys­temy emerytalno-rentowe w Polsce – dokończe­nie reformy. Pod patronatem Marsza­łka Sejmu RP i Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. (IPiSS).
26–27 kwiet­nia 2007 r., Warszawa: Kom­pe­tencje IT szansą dla sek­tora MŚP. (IPiSS).
30 marca 2007 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. W ramach między­nar­o­dowego pro­jektu Organ­is­ing and Set­ting Net­works on the Euro­pean Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Schemes („trESS”). (IPiSS).
28 marca 2007 r., Warszawa: Region­alny sys­tem koor­dy­nacji rynku pracy wojew­ództwa mazowieck­iego „Praca – zatrud­nie­nie – szkole­nie”. (IPiSS).
23 sty­cz­nia 2007 r., Warszawa: Elasty­czność czasu w Niem­czech. szanse i zagroże­nia dla poli­tyki per­son­al­nej. (IPiSS).
ROK 2006
30 listopada 2006 r., Warszawa: Młodzież na rynku pracy. Nadzieje i rozczarowa­nia. (IPiSS, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
16–18 listopada 2006 r., Jabłonna: Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne oraz metody ich zwal­cza­nia.  (IPiSS).
15 wrześ­nia 2006 r., Warszawa: Koor­dy­nacja świad­czeń zdrowot­nych. Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination on secu­rity schemes (trESS). (IPiSS).
24 sierp­nia 2006 r., Warszawa: Prob­lemy i wyzwa­nia związane z dele­gowaniem pra­cown­ików do Bel­gii. Między­nar­o­dowe polsko-belgijskie sem­i­nar­ium. (IPiSS).
8 czer­wca 2006 r., Warszawa: Ku doskon­ałości HRM. (IPiSS).
29 maja 2006 r., Warszawa: Rady pra­cown­ików. Nowe obow­iązki dla pra­co­daw­ców. (IPiSS, LABORLEX pro­file dia­log sp. z o.o.).
18 maja 2006 r., Warszawa: Rola samorządu tery­to­ri­al­nego w real­iza­cji poli­tyki rodzin­nej. (IPiSS).
16 maja 2006 r., Warszawa: Wpływ pry­watyza­cji na sto­sunki pracy. (IPiSS, Fun­dacja im. F. Eberta).
4 kwiet­nia 2006 r., Warszawa: Anal­iza związku min­i­mal­nego wyna­grodzenia z rynkiem pracy. (IPiSS).
31 marca 2006 r., Warszawa: Koor­dy­nacja świad­czeń rodzin­nych. Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination on secu­rity schemes (trESS). (IPiSS).
ROK 2005
23–25 października 2005 r., Białowieża: Region­alne i lokalne rynki pracy – od dys­pro­por­cji do spójności. Pod patronatem Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN. (IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku).
29–30 wrześ­nia 2005 r., Warszawa: Zarządzanie tal­en­tami. (IPiSS).
2 wrześ­nia 2005 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu ” Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination of social secu­rity schemes („trESS”).  (IPiSS).
12 lipca 2005 r., Warszawa: Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego (główne prob­lemy koor­dy­nacji). Między­nar­o­dowe sem­i­nar­ium orga­ni­zowane w ramach pro­jektu “Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean CO-ordination of social secu­rity schemes („trESS”).  (IPiSS).
7–8 czer­wca 2005 r., Ustroń: Zapo­b­ie­ganie wyk­lucze­niu społecznemu. (AE w Katow­icach, IPiSS, Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej Wojew­ództwa Śląskiego).
5 kwiet­nia 2005 r., Warszawa: Matka i dziecko nade wszys­tko. Pod Hon­orowym Patronatem Marsza­łka Sejmu RP. (Kance­laria Sejmu RP, IPiSS, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Komitet Nauk Demograficznych PAN).
ROK 2004
16 grud­nia 2004 r., Warszawa: Przyszłość dia­logu społecznego w Polsce. (IPiSS, Fun­dacja im. F. Eberta).
29–30 listopada 2004 r., Puł­tusk: Bada­nia nad ubóst­wem i wyk­lucze­niem społecznym. (IPiSS, MPS).
29–30 wrześ­nia 2004 r., Warszawa: Moty­wować skutecznie. (IPiSS).
28–29 czer­wca 2004 r., Warszawa: Europe­jskie stan­dardy zabez­pieczenia społecznego a współczesne rozwiąza­nia pol­skie. (IPiSS, MGiP, MPS).
22 czer­wca 2004 r., Warszawa: Stan i per­spek­tywy sek­tora pub­licznego w gospo­darce rynkowej. Wnioski dla Pol­ski. (IPiSS, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego).
1 czer­wca 2004 r., Warszawa:  Menedżer XXI wieku. Sem­i­nar­ium. (IPiSS).
20 maja 2004 r., Warszawa: Założe­nia poli­tyki lud­noś­ciowej w Polsce. (IPiSS, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa).
11 maja 2004 r., Warszawa: Szkoła amerykańska w świ­etle potrzeb amerykańskiego rynku pracy. Sem­i­nar­ium.  (IPiSS).
30 marca 2004 r., Warszawa: Imi­gracja zarobkowa w rozsz­er­zonej Europie. (IPiSS).
ROK 2003
17–18 grud­nia 2003 r., Warszawa: Praca i poli­tyka społeczna w Polsce. Diag­noza i per­spek­tywy. Pod Hon­orowym Patronatem Prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Alek­san­dra Kwaśniewskiego dla uczczenia jubileuszu 40-lecia IPiSS. (IPiSS).
22 października 2003 r., Warszawa: Oblicza pol­skiej biedy – dzieci. (IPiSS, MGPiPS).
29–30 wrześ­nia 2003 r., Warszawa: Pro­gramy Praca – Życie a efek­ty­wność firm. (IPiSS, Klub Lid­era ZZL, Pol­ska Fun­dacja Pro­mocji Kadr, Pol­skie Sto­warzysze­nie Zarządza­nia Kadrami).
16 lipca 2003 r., Warszawa: Rein­te­gracja osób niepełnosprawnych oraz uza­leżnionych od alko­holu. Anal­iza efek­ty­wności insty­tucji reha­bil­i­tacji medy­cznej, społecznej i zawodowej. (IPiSS, MGPiPS).
3–4 czer­wca 2003 r., Warszawa: Przed­siębior­c­zość młodzieży gwarancją sukcesu na jed­no­li­tym rynku pracy. (IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Warszawie).
4–5 czer­wca 2003 r., Warszawa: Pomiar i rozwój kap­i­tału ludzkiego przed­siębiorstwa. (IPiSS, Klub Lid­era ZZL, Pol­ska Fun­dacja Pro­mocji Kadr, Pol­skie Sto­warzysze­nie Zarządza­nia Kadrami oraz  Wyższa Szkoła Przed­siębior­c­zości i Zarządza­nia im. Leona KoźŸmińskiego).
24 sty­cz­nia 2003 r., Warszawa: Przy­go­towanie do członkostwa: Ksz­tał­towanie Agendy Poli­tyki Społecznej. (MPiPS, IPiSS).
ROK 2002
2001/2002 r., Warszawa: Popyt na pracę migrantów. Efekty dla rynku pracy. Cykl sem­i­nar­iów. (IPiSS).
10 grud­nia 2002 r., Warszawa: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Sej­mowa Komisja Poli­tyki Społecznej i Zdrowia, IPiSS).
27–28 listopada 2002 r., Warszawa: Dereg­u­lacje pol­skiego rynku pracy. Kon­fer­encja pod hon­orowym patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. (IPiSS, Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN).
22 listopada 2002 r., Warszawa: Rodz­ina i poli­tyka rodzinna. Kon­fer­encja w ramach I Kon­gresu Demograficznego. (IPiSS, MPiPS).
17 października 2002 r., Białys­tok, Augustów: Czyn­niki kre­owa­nia wzrostu popytu na pracę. (IPiSS, Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku).
17 października 2002 r., Warszawa: Oblicze biedy i formy pomocy ubogim. (MPiPS, IPiSS).
21–23 wrześ­nia 2002 r., Warszawa: Najlep­sze prak­tyki zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim. (IPiSS, Klub Lid­era Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi).
16 kwiet­nia 2002 r., Warszawa: Telepraca w Polsce i w kra­jach Europy Zachod­niej. IPiSS).
19 lutego 2002 r., Warszawa: Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. (IPiSS).
ROK 2001
18–19 grud­nia 2001 r., Warszawa: Rynek pracy wobec inte­gracji z Unią Europe­jską. (IPiSS).
11 grud­nia 2001 r., Warszawa: Opty­mal­iza­cja ksz­tałce­nia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. (IPiSS).
29–30 listopada 2001 r., Warszawa: Sys­tem ubez­pieczenia na wypadek bezrobo­cia. (MPiPS, IPiSS).
6 listopada 2001 r., Warszawa: Elasty­czne formy zatrud­nienia sposobem na efek­ty­wność firm. (IPiSS, Pol­ska Kon­fed­er­acja Pra­co­daw­ców Pol­s­kich).
ROK 2000
13 czer­wca 2000 r., Warszawa: Sys­temy wyna­grodzeń odroc­zonych kadry kierown­iczej. (IPiSS, Pol­ska Kon­fed­er­acja Pra­co­daw­ców Polskich).
8–9 czer­wca 2000 r., Warszawa: Rola part­nerów społecznych w pro­ce­sie ksz­tałce­nia i szkole­nia zawodowego w Polsce. (IPiSS, Biuro Koor­dy­nacji Ksz­tałce­nia Kadr Fun­dacji „Fun­dusz Współpracy”).
11–20 kwiet­nia 2000 r., Warszawa: Trzeci filar ubez­pieczeń. Szansa na dostat­nią emery­turę. (IPiSS, Wiceprezes Rady Min­istrów, MPiPS).
14–15 marca 2000 r., Warszawa: Paki­etowe sys­temy wyna­grodzeń. (IPiSS, Wiceprezes Rady Min­istrów, MPiPS).
ROK 1999
19–20 maja 1999 r., Warszawa: Efek­ty­wne sys­temy wyna­grodzeń. (IPiSS).
12–13 kwiet­nia 1999 r., Miedzeszyn: Poli­tyka społeczna państwa w pro­ce­sie prze­bu­dowy ustroju i sys­temu społeczno-gospodarczego. (IPiSS).
30 marca 1999 r., Warszawa: Rola mediów w upowszech­ni­a­niu wiedzy o pracy i poli­tyce społecznej. (IPiSS).
8–9 marca 1999 r., Warszawa: Sytu­acja dzieci w Polsce w okre­sie przemian. (IPiSS, Komitet Nauk o Pracy, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP).
14 sty­cz­nia 1999 r., Warszawa: Edukacja zawodowa a rynek pracy. (IPiSS, MPiPS).
ROK 1998
24–28 czer­wca 1998 r., Warszawa: Redys­try­bucja przez podatki i świad­czenia społeczne, ukierunk­owane na wspieranie rodziny. (IPiSS).
31 marca 1998 r., Warszawa: Orga­ni­za­cje pozarzą­dowe jako nowe pod­mioty poli­tyki społecznej. Współpraca z admin­is­tracją pub­liczną. (IPiSS).
29–30 sty­cz­nia 1998 r., Warszawa: Praca i poli­tyka społeczna w per­spek­ty­wie XXI wieku. (IPiSS, MPiPS).
ROK 1997
9–10 kwiet­nia 1997 r., Warszawa: Nowe układy zbiorowe, przełom czy kon­tynu­acja. (IPiSS, MPiPS).
15 marca 1997 r., Warszawa: Part­nerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny. (IPiSS, Pełnomoc­nik Rządu ds. Rodziny i Kobiet).
16–17 sty­cz­nia 1997 r., Opole: Rozwój regionów. Region­alna poli­tyka rynku pracy. Wspieranie roz­woju region­al­nego. (IPiSS, Insty­tut Śląski).
ROK 1996
17 grud­nia 1996 r., Warszawa: Orga­ni­za­cje pozarzą­dowe i rządy. Part­nerstwo czy rozwój obok siebie. (IPiSS, Fun­dacja im. F. Eberta).
13–14 października 1995 r., Warszawa: Poli­tyka społeczna wobec ubóstwa w kra­jach dokonu­ją­cych trans­for­ma­cji. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN, Fun­dacja im. F. Eberta).
ROK 1995
5–8 czer­wca 1995 r., Kraków: Migracje między­nar­o­dowe a rozwój eko­nom­iczny i rynek pracy. (IPiSS – odd­ział w Krakowie).
15–16 maja 1995 r., Warszawa: Per­spek­tywy tworzenia dodatkowych sys­temów emery­tal­nych w Polsce. (IPiSS, USAID, Towarzystwo „Fidelia”).
ROK 1994
29 listopada 1994 r., Warszawa: Emery­talne sys­temy uzu­peł­ni­a­jące we Francji. (IPiSS, MPiPS).
17–18 października 1994 r., Warszawa: Negoc­jacje – droga do paktu społecznego. (IPiSS, Pol­skie Towarzystwo Poli­tyki Społecznej, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
13–14 czer­wca 1994 r., Warszawa: Poli­tyka zatrud­nienia we Francji i w Polsce. (IPiSS, Ośrodek Szkole­nia i Infor­ma­cji Kadr – CEFFiC).
7–9 kwiet­nia 1994 r., Warszawa: Tworze­nie pry­wat­nych fun­duszy emery­tal­nych w Polsce. (IPiSS, Insty­tut Studiów Wschód Zachód, Fun­dacja CASE).
22 lutego 1994 r., Warszawa: Poli­tyka społeczna i warunki bytu w kra­jach Europy Środ­kowej i Wschod­niej. (IPiSS).
21 sty­cz­nia 1994 r., Warszawa: Prawo do płacy godzi­wej. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN, MPiPS).
ROK 1993
8 listopada 1993 r., Warszawa: Rynek pracy w Polsce w lat­ach 1990–92. Ogólnopol­ska kon­fer­encja. (IPiSS).
5 lipca 1993 r., Warszawa: Europe­jskie prawo pracy. Między­nar­o­dowe kolok­wium. (IPiSS).
15 czer­wca 1993 r. Warszawa: Pro­gram walki z bezrobo­ciem. Ogólnopol­ska kon­fer­encja. (IPiSS, MPiPS).
18–19 marca 1993 r., Warszawa: Przed­siębiorstwo państ­wowe w gospo­darce rynkowej. Przeo­braże­nia zachod­nich przed­siębiorstw państ­wowych a sytu­acja w Polsce. (IPiSS, Fun­dacja im. F. Eberta, Pol­ska Fun­dacja Pro­mocji Kadr).
ROK 1992
12 listopada 1992 r., Warszawa: Prob­lematyka ksz­tał­towa­nia płac w obec­nym sys­temie społeczno– gospo­dar­czym. (IPiSS).
27–28 października 1992 r., Warszawa: Pakt o przed­siębiorstwie państ­wowym. Sesja naukowa (IPiSS).
2 czer­wca 1992 r., Łódź: Ład soc­jalny w świ­etle nowej teorii ekonomii poli­ty­cznej. Między­nar­o­dowe kolok­wium. (IPiSS. Uniw. Kolo­nia, UŁ).
1 czer­wca 1992 r., Warszawa: Nowa ekono­mia poli­ty­czna: pod­stawy teo­re­ty­czne. Kolok­wium. (IPiSS, Uniw. Kolo­nia, Inst. Nauk Eko­nom­icznych UŁ).
2–4 kwiet­nia 1992 r., Warszawa: Bezrobo­cie – nowy prob­lem społeczny w kra­jach dokonu­ją­cych trans­for­ma­cji sys­temu gospo­dar­czego i restruk­tu­ryza­cji gospo­darki. Między­nar­o­dowe Sym­pozjum. (IPiSS).
ROK 1991
12–13 grud­nia 1991 r., Warszawa: Aspekty społeczne restruk­tu­ryza­cji prze­mysłu. Doświad­czenia Wspól­noty Europe­jskiej. Sem­i­nar­ium. (IPiSS).
9–10 grud­nia 1991 r., Warszawa: Glob­alne strate­gie refor­mowa­nia poli­tyki społecznej. Sem­i­nar­ium. (IPiSS, Europe­jski Bank Odbu­dowy i Rozwoju).
5–7 grud­nia 1991 r., Warszawa: Prob­lemy soc­jalne w okre­sie trans­for­ma­cji – szanse i zagroże­nia. (IPiSS).
22 listopada 1991 r., Warszawa: Kon­fer­encja nt.: Założe­nia i rzeczy­wis­tość w funkcjonowa­niu jed­noosobowych spółek Skarbu Państwa. Zarządzanie i orga­ni­za­cja pracy. (IPiSS, MPiPS).
ROK 1990
18 grud­nia 1990 r., Warszawa: Kon­fer­encja nt. Prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu. (IPiSS, MPiPS).
10–11 grud­nia 1990 r.Konstancin-Jeziorna: Płace w warunk­ach przek­sz­tałceń włas­noś­ciowych. Sym­pozjum. (IPiSS).
5–9 listopada 1990 r., Mądralin: Zróżni­cow­any i elasty­czny czas pracy jako czyn­nik lep­szego wyko­rzys­ta­nia potenc­jału przed­siębiorstw. Sem­i­nar­ium. (IPiSS).
10–11 wrześ­nia 1990 r., Warszawa: Narzędzia poli­tyki zatrud­nienia w gospo­darce rynkowej. Sem­i­nar­ium. (MPiPS, Inst. Międz. Współpr. Socj. – Paryż, Ośr. Prac Społ.-Zaw. NSZZ Sol­i­darność regionu Mazowsze, IPiSS).
ROK 1989
Czer­wiec 1989 r., Warszawa: Trze­cie posiedze­nie Naczel­nych Redak­torów cza­sop­ism o prob­lematyce pracy i zabez­pieczenia społecznego kra­jów członkows­kich RWPG. (IPiSS w porozu­mie­niu z red. SPiPS).
Czer­wiec 1989 r., Warszawa: Rozwój grupowej orga­ni­za­cji pracy w służbach pomoc­niczych. (IPiSS, MPiPS, CDiDK).
ROK 1988
Listopad 1988 r., Zaborów k. Bło­nia: Pobudzanie przed­siębior­c­zości przez płace. Sym­pozjum. (IPiSS).
Listopad 1988 r., Jabłonna: Zróżni­cow­ane mod­ele czasu pracy w przed­siębiorstwie, jako czyn­nik lep­szego wyko­rzys­ta­nia potenc­jału pro­duk­cyjnego. Sem­i­nar­ium. (IPiSS, PTE).
14 czer­wca 1988 r., Warszawa: Rozwój i doskonale­nie grupowych i zespołowych form orga­ni­za­cji pracy w przed­siębiorstwie. (IPiSS, MPiPS, CSS).
16 maja 1988 r., Warszawa: Sfery niedostatku. (IPiSS).
ROK 1987
1–2 października 1987 r., Jabłonna: Praca a poli­tyka społeczna. Kon­fer­encja jubileuszowa XXV-lecia IPiSS. (IPiSS).
28–30 wrześ­nia 1987 r., Jabłonna: XII Posiedze­nie Narady Koor­dy­na­cyjnej Insty­tutów Pracy kra­jów członkows­kich RWPG z udzi­ałem innych spec­jal­istów ds. pracy. (IPiSS).
8–10 czer­wca 1987 r., Warszawa: Per­spek­tywy roz­woju sys­temu zabez­pieczenia społecznego. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
13–15 maja 1987 r., Kraków: Koszty pracy a efek­ty­wność gospo­darowa­nia. (IPiSS).
Kwiecień 1987 r., Białys­tok: Przeglądy i ates­tacja stanowisk pracy. (IPiSS, TNOiK, Wydz. Ekon. KW PZPR).
6–11 kwiet­nia 1987 r., Warszawa: Per­spek­tywy poli­tyki społecznej w Europie. (IPiSS).
ROK 1986
Grudzień 1986 r., Warszawa: Kierunki roz­woju i uwarunk­owa­nia poli­tyki społecznej – doty­chcza­sowej. Kon­cepcja i dal­sze per­spek­tywy roz­woju. (IPiSS).
Listopad 1986 r., Stara Wieś k/Węgrowa: Poli­tyka płac przed­siębiorstwa. (IPiSS, Akademia Eko­nom­iczna w Krakowie, Komitet Prob­lemów Pracy PAN).
Październik, listopad 1986 r., Warszawa: Przegląd i ates­tacja stanowisk pracy w przed­siębiorstwach prze­mysłowych oraz zasady wartoś­ciowa­nia pracy. (IPiSS, TNOiK Warszawa, MPPiSS).
21–22 października 1986 r., Jachranka k/Warszawy: Gospo­darowanie cza­sem pracy. (IPiSS).
Październik 1986 r., Jachranka k/Warszawy: Metody ogranicza­nia strat czasu pracy w gospo­darce. (IPiSS).
Wrze­sień 1986 r., Poz­nań: Deter­mi­nanty skuteczności poli­tyki społecznej. (IPiSS, Insty­tut Poli­tyki Społecznej Akademii Eko­nom­icznej w Poznaniu).
Czer­wiec 1986 r., Warszawa: Koszty pracy – stan wiedzy i prob­lemy badaw­cze. (IPiSS).
Czer­wiec 1986 r., Zaborów k/Warszawy: Interesy, cele, wartości w poli­tyce społecznej. (IPiSS, TNOiK Bydgoszcz).
Maj 1986 r., Warszawa: Ates­tacja stanowisk roboczych i zespołowe formy orga­ni­za­cji pracy. (IPiSS, TNOiK Bydgoszcz).
6–9 maja 1986 r., Jabłonna k/Warszawy: Wartoś­ciowanie oraz ocena efek­tów pracy. (IPiSS, Uni­w­er­sytet Łódzki).
Kwiecień 1986 r., Chylice k/Warszawy: Racjon­alne gospo­darowanie potenc­jałem pracy. (IPiSS, Wydział Społeczno-Ekonomiczny SGPiS).
Luty 1986 r., Sre­brna k/Płocka: Zakład­owy sys­tem płac a efek­ty­wność dzi­ała­nia przed­siębiorstwa. (IPiSS, Mazowieckie Zakłady Rafin­eryjne i Petrochemiczne).
ROK 1985
Grudzień 1985 r., Radom: Gospo­darka cza­sem pracy w przed­siębiorstwach prze­mysłowych. (IPiSS, ZPS „Radoskór” w Radomiu).
Listopad 1985 r., Poz­nań: Prawo pracy a reforma gospo­dar­cza. (IPiSS, Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Kat­e­dra Prawa Pracy).
Kwiecień 1985 r., Katow­ice: Ustawa o pła­cach jako etap reformy gospo­dar­czej. (TNOiK przy udziale pra­cown­ików IPiSS).
Kwiecień 1985 r., Warszawa: Zespołowe formy orga­ni­za­cji pracy i wyna­gradza­nia. (IPiSS, MPPiSS).
ROK 1984
Listopad 1984 r., Byd­goszcz: Rola i zada­nia komórek osobowych w ksz­tał­towa­niu poli­tyki kadrowej w przed­siębiorstwie w zmieni­a­ją­cych się warunk­ach gospo­dar­czych. (TNOiK Byd­goszcz, IPiSS, IOZiDK).
25–26 wrześ­nia 1984 r., Warszawa: Tworze­nie zakład­owych reg­u­lam­inów wyna­gradza­nia i nor­mowa­nia pracy. (IPiSS, TNOiK Warszawa).
19–21 wrześ­nia 1984 r., Jas­zowiec: Sys­tem płac w warunk­ach reformy gospo­dar­czej. (IPiSS, Akademia Eko­nom­iczna w Katowicach).
Kwiecień 1984 r., Jabłonna k/Warszawy: Jakość pracy w PRL w lat­ach 1984–2000. (IPiSS, Komitet Per­spek­ty­wicznych Prob­lemów Pracy przy Komite­cie „Pol­ska 2000”).
ROK 1982
11–12 października 1982 r., Jad­wisin k/Warszawy: Płace w warunk­ach wdraża­nia reformy gospo­dar­czej. (IPiSS).
12 maja 1982 r., Warszawa: Ludzie starsi w Polsce. Ich warunki i potrzeby. (IPiSS).
7 kwiet­nia 1982 r., Warszawa: Poję­cie i zakres dzi­ałal­ności związkowej. (IPiSS).
ROK 1980
14–15 listopada 1980 r., Jachranka k/Warszawy: Efek­ty­wność wzrostu płac. (IPiSSKomi­etet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
3–4 czer­wca 1980 r., Pomiechówek k/Warszawy: Doskonale­nie sys­temu pro­gramowa­nia i planowa­nia pod­noszenia kwal­i­fikacji pra­cown­ików. (IPiSS).
Maj 1980 r., Burzenin: Prob­lemy roz­woju ubez­pieczeń społecznych w Polsce. (IPiSS, Komi­etet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
ROK 1979
29–30 października 1979 r., Warszawa: Racjon­al­iza­cja zatrud­nienia w przed­siębiorstwie. (IPiSS).
ROK 1978
20–21 listopada 1978 r., Jad­wisin k/Warszawy: Metody i mech­a­nizmy wzrostu płac indy­wid­u­al­nych. (Wybrane zagad­nienia). (IPiSS).
22–23 maja 1978 r., Chylice k/Warszawy: Teo­re­ty­czne pod­stawy poli­tyki społecznej. (IPiSS, Komitet Prob­lemów Pracy i Poli­tyki Społecznej PAN).
ROK 1977
8–9 grud­nia 1977 r., Chylice k/Warszawy: Jakość i efek­ty­wność pracy. (IPiSS).
30 maja 1977 r., Warszawa: Pod­stawy per­spek­ty­wicznej poli­tyki zatrud­nienia. (IPiSS).
ROK 1976
6 grud­nia 1976 r., Chylice k/Warszawy: Kodeks pracy w prak­tyce. Pier­wsze doświad­czenia i prob­lemy. (IPiSS).
19–20 maja 1976 r., Rynia k/Warszawy: Wartoś­ciowanie pracy jako metoda doskonale­nia sys­temu płac. (IPiSS).
ROK 1975
12–13 czer­wca 1975 r., Toruń: Doskonale­nie orga­ni­za­cji pracy w przed­siębiorstwie. (IPiSS).
ROK 1974
28–29 listopada 1974 r., Łódź: Pro­gramy human­iza­cji pracy w przed­siębiorstwach. (IPiSS).
14–15 czer­wca 1974 r., Warszawa: Kierunki roz­woju i prob­lemy zakład­owej dzi­ałal­ności soc­jal­noby­towej. (IPiSS).
4–5 czer­wca 1974 r., Jad­wisin k/Warszawy: Doskonale­nie orga­ni­za­cji płac w kra­jach członkows­kich RWPG. (IPiSS).
2–4 maja 1974 r., Chylice k/Warszawy: Mod­ern­iza­cja sys­temu płac w lat­ach 1974–1980. (IPiSS).
ROK 1973
10 maja 1973 r., Warszawa: Skutki alko­holizmu w zakładach pracy oraz prawno-społeczne środki prze­ci­wdzi­ała­nia. (IPiSS).
9 kwiet­nia 1973 r., Warszawa: Soc­jalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny. (IPiSS).
ROK 1971
24–25 października 1972 r., Jas­zowiec: Społeczne funkcje wypoczynku i turystyki. (IPiSS).
Translate »
Skip to content