zapoznaj się z wynikami

Poziom minimum socjalnego – dane kwartalne / I kwartał 2024 r.

Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacjami wydawanymi nakładem Instytutu. W ramach działalności wydawniczej corocznie ukazuje się kilkanaście pozycji książkowych prezentujących wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych zarówno przez pracowników IPiSS jak i współpracowników z zewnątrz.

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.

Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku.

Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl

Translate »
Skip to content