Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


29 lipca 2021

Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci Pana prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza – Uczony, Nauczy­ciel, Badacz, Mis­trz, Men­tor, Poli­tyk …

Wśród wielu pełnionych funkcji i akty­wności zawodowych, społecznych i naukowych, Pan Pro­fe­sor Antoni Rajkiewicz w 1962 roku brał udział w orga­ni­za­cji Insty­tutu Pracy, przemi­anowanego w 1972 r. na Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, którego dyrek­torem był w lat­ach 1984–1988. W lat­ach 1975–1999 pełnił funkcję redak­tora naczel­nego miesięcznika „Poli­tyka Społeczna”.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Pro­fe­sora składamy wyrazy współczucia.

 


16 lipca 2021

Zapraszamy do kole­jnej DEBATY
https://debaty.ipiss.com.pl


14 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr. Pawła Poławskiego z Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna


12 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Doroty Murzyn, prof. Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie

https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna


9 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Zbig­niewa Klim­iuka, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

FUNKCJE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ  W POLSCE – ZAŁOŻENIA I REALIA  ORAZ TRADYCJE


4 stycznia 2020

|INFORMACJA STAŁA

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)

Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl


|INFORMACJA STAŁA
Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


|INFORMACJA STAŁA
Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


|INFORMACJA STAŁA

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 48123458910Ostatnia »