Konferencje

Insty­tut orga­nizuje kon­fer­encje, w których udział biorą pra­cown­icy naukowi z kraju i zagranicy, a także prak­tycy zain­tere­sowani omaw­ianą prob­lematyką. Sprzyja to inte­gracji środowiska, skła­nia do pode­j­mowa­nia nowych tem­atów badaw­czych, umożli­wia upowszech­ni­anie rezul­tatów badań kra­jowych i zagranicznych, ułatwia dostęp do opra­cowań ekspertów, a przede wszys­tkim tworzy z Insty­tutu główny ośrodek dyskusji nad prob­lematyką pracy i poli­tyki społecznej. Na sem­i­nar­i­ach omaw­iane są kierunki oraz kon­cepcje nowych rozwiązań w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej w warunk­ach prze­bu­dowy sys­temu społeczno-gospodarczego oraz nowych wyzwań, związanych z inte­gracją europe­jską. Sem­i­naria ogniskują wokół następu­ją­cych tematów:

  • rynek pracy, zatrud­nie­nie, środki walki z bezrobociem,
  • sys­temy motywa­cyjne w gospo­darce rynkowej,
  • prawne zagad­nienia pracy i poli­tyki społecznej,
  • nowy model poli­tyki społecznej,
  • poli­tyka społeczna wobec rodziny,
  • rola insty­tucji trze­ciego sek­tora w poli­tyce społecznej,
  • współczesne prob­lemy migracji,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
Translate »
Skip to content