Projekty

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych kon­cen­truje swoje prace badaw­cze w wymienionych poniżej dziedzinach:

  • zatrud­nie­nie i rynek pracy

  • zarządzanie zasobami ludzkimi

  • zbiorowe sto­sunki pracy

  • poli­tyka społeczna

  • prob­lemy rodziny

  • prawo pracy i zabez­piecze­nie społeczne

  • geron­tolo­gia społeczna

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

 

  • „Projekt Edukacja przyszłości – zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe korzysta z dofinansowania o wartości 225.000€ otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu Edukacja przyszłości – zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe jest opracowanie kompleksowego rozwiązania zdalnego szkolenia zawodowego z wykorzystaniem m.in. blended-learning i wirtualnych warsztatów oraz przygotowanie organizatorów kształcenia i nauczycieli do prowadzenia kursów on-line.
  • Opra­cow­anie i pilotażowe wdroże­nie mech­a­nizmów i planów dein­sty­tucjon­al­iza­cji usług społecznych Pro­jekt real­i­zowany w ramach Dzi­ała­nia nr 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w lokalnej społeczności w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Celem głównym pro­jektu jest opra­cow­anie i wdroże­nie lokalnych planów dein­sty­tucjon­al­iza­cji usług społecznych w  dwudzi­estu jed­nos­tkach samorządu tery­to­ri­al­nego wybranych z terenu całego kraju.

  • Praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany wcod obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy
   Ter­min real­iza­cji: od 01 kwiet­nia 2021 r. do 31 marca 2023 r. Real­iza­cja pro­jektu: Part­nerstwo w składzie: Biało­s­tocka Fun­dacja Ksz­tałce­nia Kadr (lider pro­jektu), Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Uni­ver­sity of Applied Labour Stud­ies of the Fed­eral Employ­ment Agency (Hochschule der Bun­de­sagen­tur fur Arbeit), Employ­ment Ser­vice under the Min­istry of Social Secu­rity and Labour of the Repub­lic of Lithua­nia.
   Celem pro­jektu jest wspar­cie pra­co­daw­ców w utrzy­ma­niu zatrud­nienia pra­cown­ików w wieku przede­mery­tal­nym i emery­tal­nym (PiE) przez KOMPLEKSOWY MODEL praca60plus. Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: IV. Innowacje społeczne i współpraca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie: 4.3 Współpraca pon­ad­nar­o­dowa. Cel szczegółowy PO WER: Wdroże­nie nowych rozwiązań, w szczegól­ności z zakresu akty­wiz­a­cji zawodowej, ksz­tałce­nia przez całe życie i tworzenia oraz real­iza­cji poli­tyk pub­licznych, dzięki współpracy z part­nerami zagranicznymi.

  • Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”
   Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczął nowy pro­jekt pn. Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
   Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 01 kwiet­nia 2020 r. – 31 marca 2022 r.

  • Przy­go­towanie mate­ri­ałów do nowej klasy­fikacji zawodów i spec­jal­ności (KZiS) na potrzeby rynku pracy — pro­jekt real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych na zlece­nie Depar­ta­menty Rynku Pracy Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.
   Ter­min real­iza­cji:  do listopada 2020 r.
   Zespół real­izu­jący: zespół ekspertów IPiSS, którego koor­dy­na­torem jest Maciej Gruza

  • Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz
   Ter­min real­iza­cji: 01 lutego  2017 r. – 30 czerwca 2023 r.
   Zespół real­izu­jący: dr Dar­iusz Zalewski — kierownik pro­jektu,  dr Elż­bi­eta Bojanowska, prof. zw. dr hab. Stanisława Goli­nowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Kinga Pawłowska, dr Krzysztof Pod­wój­cic,  mgr Mateusz Trochymiak

  • Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego – pro­jekt real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach Osi pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.  Ter­min real­iza­cji pro­jektu: czer­wiec 2018 r. – 31 października 2021 r.

  • Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy. Pro­jekt finan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Pro­jekt jest real­i­zowany przez kon­sor­cjum: Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Uni­w­er­sytet Łódzki oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Czas real­iza­cji: luty 2018 r. — listopad 2021 r.

  • Poli­tyka społeczna: nowe kon­cepcje, wymiar europe­jski, kra­jowy, region­alny i lokalny
   Real­iza­cja pro­jektu: prof dr hab. Stanisława Goli­nowska, prof. dr hab. Zofia Morecka. Ter­min real­iza­cji: praca ciągła od 2009 r. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2021 ROKU

 

  • Budowa i wdrażanie innowa­cyjnych narzędzi ogranicza­ją­cych zjawisko pracy niere­je­strowanej w insty­tuc­jach współod­powiedzial­nych za min­i­mal­iza­cję zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: IV Innowacje społeczne i współpraca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie: 4.3 Współpraca ponad nar­o­dowa. Pro­jekt jest real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej,Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,Wojewódzki urząd Pracy w Olsz­tynie. Ter­min real­iza­cji pro­jektu: czer­wiec 2018 r. – marzec 2021 r.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2020 ROKU

 

  • Badanie ewalu­a­cyjne z real­iza­cji Pro­gramu Wielo­let­niego „Senior+” na lata 2015–2020. Edy­cje 2016–2019.  Ter­min real­iza­cji: kwiecień-maj 2020 r. Zespół real­izu­jący: dr hab. A. Sowa-Kofta, prof. IPiSS, dr E. Bojanowska, dr M. Kaw­ińska, J. Wróblewski. Badanie miało na celu ocenę real­iza­cji Pro­gramu Wielo­let­niego „Senior+”, w tym opis stop­nia osiąg­nię­cia  jego założonych celów, uwarunk­owań pro­gramu oraz sfor­mułowanie rekomen­dacji w odniesie­niu do formy i zakresu jego kon­tynu­acji. Bada­nia zre­al­i­zowano meto­dami iloś­ciowymi (CAWI) jakoś­ciowymi (tele­fon­iczne IDI). Z raportem prezen­tu­ją­cym wyniki badań można się zapoz­nać na stronie inter­ne­towej Min­is­terstwa Rodziny i Poli­tyki Społecznej. pobierz PDF

  • Badanie ewalu­a­cyjne Rzą­dowego Pro­gramu na rzecz Akty­wności Osób Starszych na lata 2014–2020. Edy­cje 2016–2019.
   Ter­min real­iza­cji: marzec-kwiecień 2020 r. Zespół real­izu­jący: dr hab. A. Sowa-Kofta, prof. IPiSS, dr E. Bojanowska, dr M. Kaw­ińska, J. Wróblewski, A. Smoder. Anal­izy o charak­terze ewalu­a­cyjnym obe­j­mowały ocenę stop­nia real­iza­cji zamier­zonych celów Rzą­dowego Pro­gramu ASOS, uwarunk­owań real­iza­cji pro­gramu oraz sfor­mułowanie rekomen­dacji w zakre­sie przyszłych edy­cji Pro­gramu. Raport prezen­tu­jący wyniki badań został opub­likowany na stronie inter­ne­towej Min­is­terstwa Rodziny i Poli­tyki Społecznej. pobierz PDF

  • Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoże­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego [II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.05.00–00-0114/17)].
   Źródło finan­sowa­nia:  Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 2018 r.— 2019 r . Pro­jekt przedłużony do 29 lutego 2020 r.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2019 ROKU

 

  • Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki [II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)].
   Źródło finan­sowa­nia:  Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

  • Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+ 
   Ter­min real­iza­cji:02 sty­cz­nia 2017 r.  – 30 czer­wca 2019 r.  Real­iza­cja pro­jektu:  Part­nerstwo w składzie: DORADCA Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy oraz   PBS Sp. z o.o. Źródło finan­sowa­nia: pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego

  • Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie Opatów
   Ter­min real­iza­cji:  01 lutego  2017 r. – sier­pień 2019 r.
   Zespół real­izu­jący: dr Paweł Poławski  — kierownik pro­jektu,  prof. nadzw. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Krzysztof Pod­wój­cic, dr Kinga Pawłowska, mgr Joanna Mirosław, Piotr Starzyński.

  • Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (WND-POWR.02.05.00–00-0111/16). Ter­min real­iza­cji pro­jektu: sty­czeń 2018 — czer­wiec 2019. Real­iza­torzy: Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2018 ROKU

 

  • SOCIAL PROTECTION Inno­v­a­tive Invest­ment in Long-Term Care (SPRINT)
   Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest part­nerem  kon­sor­cjum “SPRINT” real­izu­jącego pro­jekt, w  skład którego wchodzi  12 orga­ni­za­cji z 11 kra­jów UE. Ter­min real­iza­cji: 2016 r. — 2018 r.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2016 ROKU

 

  • Ksz­tał­towanie wyna­grodzeń w sek­torze budże­towym
   Ter­min real­iza­cji: 1 października 2014 r. – wrze­sień 2016 r. Zespół real­izu­jący: prof. Zdzisław Cza­jka – kierownik pro­jektu i wykon­awca. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Model Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi oparty na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym
   Ter­min real­iza­cji: 2013 r. –  2016 r. Kierownik pro­jektu: dr  Anna Rogozińska-Pawełczyk. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.

  • Praca kobiet na własny rachunek. Szanse — motywy – bari­ery
   Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2011 r. – grudzień 2016 r. Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, mgr Joanna Mirosław. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Ksz­tał­towanie zaan­gażowa­nia pra­cown­ików w kon­tekś­cie zarządza­nia różnorod­noś­cią
   Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2013 r. – lip­iec 2016 r. Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Stanisława Borkowska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.

  • Poli­tyka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w lat­ach 2015–2035. Aspekty teo­re­ty­czne i prak­ty­czne
   Ter­min real­iza­cji: 25 lipca 2013 r. — 24 sty­cz­nia 2016 r.
   Zespół real­izu­jący: prof. Piotr Błę­dowski — kierownik pro­jektu, dr Zofia Szweda-Lewandowska
   Cel: sfor­mułowanie przesłanek i określe­nie pożą­danego ksz­tałtu poli­tyki społecznej wobec starzenia się i starości w Polsce w okre­sie 2015–2035
   Źródło finan­sowa­nia: środki z grantu  Nar­o­dowego Cen­trum Nauki.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2015 ROKU

 

  • Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna
   Kierownik pro­jektu: dr Dar­iusz Zalewski. Ter­min real­iza­cji: 01 wrześ­nia 2012 r. — 30 czer­wca 2015 r. Źródło finan­sowana: środki zewnętrzne.

  • Orga­ni­za­cja usług opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych i starszych – finan­sowanie i przewidy­wany wzrost rynku tych usług
   Ter­min real­iza­cji: 25 wrześ­nia 2013 r. – 25 lutego 2015 r.
   Zespół real­izu­jący: prof. Piotr Błę­dowski — kierownik pro­jektu, dr Zofia-Szweda-Lewandowska, dr Bar­bara Więck­owska, dr Łukasz Jurek
   Cel: ocena kon­sek­wencji wprowadzenia nowych reg­u­lacji rynku usług opiekuńczych w obszarze dochodów samorządu tery­to­ri­al­nego i rynku usług opiekuńczych.
   Źródło finan­sowa­nia: prace zlecone.

  • Wybrane aspekty wprowadzenia w życie zmian prawnych w zakre­sie orga­ni­za­cji i finan­sowa­nia usług opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych
   Ter­min real­iza­cji: 25 wrześ­nia 2013 r. – 25 lutego 2015 r.
   Zespół real­izu­jący: prof. Piotr Błę­dowski — kierownik pro­jektu, dr Zofia-Szweda-Lewandowska, dr Bar­bara Więck­owska, dr Łukasz Jurek
   Cel: ocena kon­sek­wencji wprowadzenia nowych reg­u­lacji rynku usług opiekuńczych w obszarze dochodów państwa i rynku pracy.
   Źródło finan­sowa­nia: prace zlecone.

  • Ochrona infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy w indy­wid­u­al­nym i zbiorowym prawie pracy
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2012 r. – luty 2015 r. Kierownik: mgr Marta Derlacz-Wawrowska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2014 ROKU

 

  • Wydatki katas­troficzne gospo­darstw domowych: na utrzy­manie mieszka­nia (w tym na energię) oraz na leki i usługi medy­czne
   Kierownik pro­jektu: dr Agnieszka Sowa. Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. –  2014 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS (w zakre­sie infor­ma­cji statysty­cznych i na stronę inter­ne­tową), środki zewnętrzne — MPIPS (finan­sowanie pozyska­nia danych).

  • Reformy w sys­temie pomocy społecznej – anal­iza relacji Wspar­cia Dochodowego Rodzin (WDR) i Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (PIS) z płaca min­i­malną
   Real­iza­cja pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki. Ter­min real­iza­cji: 2014 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS (w zakre­sie infor­ma­cji statysty­cznych i na stronę inter­ne­tową), środki zewnętrzne MPIPS w zakre­sie okre­sowej wery­fikacji WDR i PIS.

  • Tzw. kodeksy dobrych prak­tyk a zakład­owe źródła prawa pracy
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. — grudzień  2014 r. Kierownik pro­jektu: : prof. dr hab. Jerzy Wratny. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Mon­i­torowanie ubóstwa wg doty­chcza­sowej metodologii (sys­tem­aty­czne wyliczenia progów ubóstwa i mon­i­torowanie zmian zakresu i stopy ubóstwa)
   Kierownik pro­jektu: Piotr Kurowski. Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. –  2014 r. Źródło finan­sowana: środki zewnętrzne — MPiPS.

  • Ocena motywa­cyjności wyna­gradza­nia w sądown­ictwie
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. – luty 2014 r. Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Zdzisław Cza­jka. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Reformy i nowe insty­tucje w zakre­sie zabez­pieczenia społecznego dla grup niezbęd­nej troski; a szczegól­nie starze­jącej się pop­u­lacji jako kon­tynu­acja tem­atu — Wyzwa­nia dla poli­tyki społecznej ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przemian demograficznych i epi­demi­o­log­icznych pop­u­lacji
   Real­iza­cja pro­jektu: prof dr hab. Stanisława Goli­nowska, dr Agnieszka Sowa. Ter­min real­iza­cji: 2012 r.— 2014 r.

  • Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna
   Umowa part­ner­ska zawarta przez Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej w Katow­icach (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner). Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2012 r. – wrze­sień 2014 r. Kierownik: dr Dar­iusz Zalewski. Pro­jekt real­i­zowany w ramach PO KL, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFS.

  • Czyn­nik czasu w nowej gospo­darce. W jakim kierunku zmierzamy?
   Ter­min real­iza­cji: grudzień 2011 r. – maj 2014 r. Kierownik: prof. Helena Strzemińska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.

  • Par­ty­cy­pacja pra­cown­ików –  stan obecny i per­spek­tywy zmian
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2010 r. — grudzień 2014 r. Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Jerzy Wratny. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Elasty­czne formy czasu pracy jako instru­ment budowa­nia równowagi między pracą i życiem  poza­za­wodowym w Polsce
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2009 r. — grudzień 2014 r. Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, mgr Agnieszka Smoder. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Pod­sta­wowe insty­tucje i kierunki roz­woju zbiorowego prawa pracy
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2009 r. — grudzień 2014 r. Kierownik pro­jektu: : prof. dr hab. Jerzy Wratny. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2013 ROKU

 

  • Part­nerstwo orga­ni­za­cji pozarzą­dowych z insty­tuc­jami pub­licznymi i biz­ne­sowymi na szczeblach lokalnych
   Real­iza­cja pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki. Ter­min real­iza­cji: pro­jekt zakońc­zono w 2013 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Szkol­nictwo zawodowe a lokalny rynek pracy w branży mecha­tron­icznej w wojew­ództwie łódzkim. Diag­noza potrzeb eduka­cyjnych
   Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Urszula Jeruszka. Ter­min real­iza­cji: 11 czer­wca 2013 r. – 31 sierp­nia 2013 r. Źródło finan­sowa­nia: środki Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, Pri­o­ry­tet IX, Rozwój wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji w regionach.

  • XIV edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
   Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Stanisława Borkowska. Ter­min real­iza­cji:  1 maja 2013 r. – 15 grud­nia 2013 r. Kierownik Biura Konkursu: mgr Bar­bara Sajkiewicz. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS, środki zewnętrzne (NBP w ramach pro­gramu edukacji eko­nom­icznej).

  • Sza­cow­anie min­i­mal­nego dochodu soc­jal­nego. Anal­izy kon­sumpcji gospo­darstw  domowych o nis­kich dochodach w Polsce; anal­izy min­i­mal­nego dochodu gwaran­towanego w kra­jach UE
   Kierownik pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki. Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2013 r. – grudzień 2013 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu
   Kierownik mery­to­ryczny pro­jektu: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska. Real­iza­torzy: kon­sor­cjum IPiSS/CBOS. Ter­min real­iza­cji: sty­czeń — październik 2013 r. Pro­jekt jest finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

  • Rozwi­janie zbioru kra­jowych stan­dardów kom­pe­tencji zawodowych wyma­ganych przez pra­co­daw­ców
   Kierownik podzi­ała­nia 1.1 i 1.5: prof. dr hab. Urszula Jeruszka. Ter­min real­iza­cji:  kwiecień  2012 r. — grudzień  2013 r. Źródło finan­sowa­nia: Europe­jski Fun­dusz Społeczny.

  • Eko­nom­iczne i soc­jalne kon­sek­wencje płacy min­i­mal­nej
   Real­iza­tor: prof. nadzw. dr hab. Wik­tor Rutkowski. Ter­min real­iza­cji:  listopad 2012 – maj 2013 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Reha­bil­i­tacja ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem reha­bil­i­tacji zawodowej w ubez­piecze­niu społecznym real­i­zowanym przez KRUS i ZUS
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2012 r. – czer­wiec 2013 r. Kierown­icy: prof. nadzw. Gertruda Uścińska, prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych.

  •  Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pra­cown­ików
   Ter­min real­iza­cji: grudzień 2011 r. – czer­wiec 2013 r. Kierownik: prof. Elż­bi­eta Kryńska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.

  • Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym
   Ter­min real­iza­cji: czer­wiec 2011 r. – czer­wiec 2013 r. Kierownik: prof. nadzw. Bożena Balcerzak-Paradowska. Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

  • Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodowązasobów pracy w wieku 45+
   Ter­min real­iza­cji: maj  2011 r. – grudzień  2013 r. Kierownik: prof. Elż­bi­eta Kryńska. IPiSS we współpracy z firmą Volk­swa­gen Poz­nań Sp. z o.o. w ramach II etapu pro­gramu wielo­let­niego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy”, koor­dynowanego przez CIOP – PIB. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju.

  • Kari­ery zawodowe kobiet (VI.3.5)
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. — 2013 r. Kierownik pro­jektu: prof. nadzw. dr hab.  Bożena Balcerzak-Paradowska. Zespół real­izu­jący pro­jekt: prof. nadzw. dr hab. Danuta Graniewska, dr Dorota Gło­gosz, prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołaczek. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.

  • Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2011 r. – grudzień  2013 r. Kierownik: prof. Bożenna Balcerzak-Paradowska. IPiSS we współpracy z firmą IBC GROUP Cen­tral Europe Hold­ing S.A. w ramach II etapu pro­gramu wielo­let­niego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy”, koor­dynowanego przez CIOP – PIB. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju.

  • Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego – aspekty imple­men­ta­cyjne i szkole­niowe (Sec­ond Tress Project)
   Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2011 r. – grudzień  2013 r. Kierownik: prof. nadzw. Gertruda Uścińska. Pro­jekt finan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach 7. Pro­gramu Ramowego.

  • Bez­dom­ność na Mazowszu
   Ter­min real­iza­cji: październik 2008 r. – czer­wiec 2013 r. Kierownik: mgr Mar­iusz Pawłowski. Pro­jekt real­i­zowany w ramach PO KL, współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFS.

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2012 ROKU

 

  • Zarządzanie kap­i­tałem ludzkim w admin­is­tracji pub­licznej
   Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2010 r. – maj 2012 r. Kierownik: prof. nadzw. Zdzisław Cza­jka. Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

  • Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy. Aspekt społeczny, medy­czny, insty­tucjon­alny i finan­sowy; anal­iza sys­temów kra­jowych i zagranicznych; pogłębiona ocena wys­tępowa­nia zjawiska niepełnosprawności, funkcjonowa­nia orzecznictwa i propozy­cje zmian
   Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2010 r. – marzec 2012 r. Kierownik pro­jektu: prof. Stanisława Goli­nowska. Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Unowocześ­ni­anie metod i form ksz­tałce­nia zawodowego z punktu widzenia zwięk­sza­nia zdol­ności do zatrud­nienia i zmniejsza­nia bezrobo­cia absol­wen­tów szkół zawodowych
   Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2009 r. – czer­wiec 2012 r. Kierownik: prof. nadzw. Urszula Jeruszka. Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

  • Under­em­ploy­ment: eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska
   Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2009 r. – sty­czeń 2012 r. Kierownik pro­jektu: prof. Marek Bed­narski. Zespół real­izu­jący: prof. Kaz­imierz W. Frieske, dr Anna Kier­sz­tyn,  dr Paweł Poławski, dr Dar­iusz Zalewski, mgr Jan Dzierz­gowski, mgr Beata Kaczyńska. Źródło finan­sowa­nia: Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa wyższego, pro­jekt badaw­czy własny.

  • Rok 2012 – rok akty­wiz­a­cji zawodowej osób starszych. Age man­age­ment w zakładzie pracy
   pro­jekt real­i­zowany przez Uni­w­erys­tet Cergy (Francja), władze samorzą­dowe depar­ta­mentu Cergy, ośrodki naukowe w Bel­gii, Fin­landii, Repub­lice Czeskiej i Polsce (IPiSS).

  • Wybrane aspekty finan­sowe wprowadzenia w życie ustawy o pomocy osobom niesamodziel­nym
   Ter­min real­iza­cji: czer­wiec 2012 r.
   Kierownik pro­jektu: prof dr hab. Piotr Błę­dowski
   Zespół real­izu­jący pro­jekt: Zofia Szweda-Lewandowska, A. Abramowska-Kmon, B. Więck­owska, Ł. Jurek
   Cel:  eksper­tyza na zlece­nie Klubu Par­la­men­tarnego PO.

Translate »
Skip to content