Regulamin organizacyjny

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
Warszawa, maj 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, zwany dalej „Insty­tutem” dzi­ała na pod­stawie:
– Ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (Dz.U.2018.736),
– Ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. Przepisy wprowadza­jące ustawy refor­mu­jące sys­tem nauki (DzU nr 96 poz. 620 z późn. zm.),
– statutu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych uch­walonego w dniu 22 lutego 2011 r. i zatwierd­zonego przez min­is­tra pracy i poli­tyki społecznej w dniu 12.05.2011 r.

§ 2

 Reg­u­lamin określa:

 1.  zasady orga­ni­za­cji wewnętrznej i funkcjonowa­nia Instytutu,
 2.  struk­turę orga­ni­za­cyjną i główne zada­nia jed­nos­tek organizacyjnych,
 3.  zakres uprawnień i obow­iązków dyrek­tora Insty­tutu i jego zastępców oraz sekre­tarza naukowego,
 4. uprawnienia i obow­iązki kierown­ików jed­nos­tek organizacyjnych.

 I. ZASADY ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ
I FUNKCJONOWANIA INSTYTUTU

 § 3

 1. Na czele Insty­tutu stoi Dyrek­tor, który kieruje całok­sz­tałtem jego działalności.
 2. Dyrek­tor kieruje Insty­tutem przy pomocy osób zatrud­nionych na stanowiskach: zastępcy dyrek­tora, sekre­tarza naukowego.
 3.  Na czas swo­jej nieobec­ności dyrek­tor wyz­nacza zastępcę spośród osób wymienionych w ust. 2.
 4.  Na czas nieobec­ności osób wymienionych w ust. 2 dyrek­tor wyz­nacza do ich zastępstwa wskazanego przez siebie kierown­ika jed­nos­tek organizacyjnych.
 5. Osoby wymienione w ust. 3 i 4 dzi­ałają w grani­cach pełnomoc­nictwa udzielonego
  przez dyrektora.

 § 4

 1. Rada Naukowa jest organem Insty­tutu o charak­terze stanow­ią­cym, inicju­ją­cym,  opini­u­ją­cym i dorad­czym w zakre­sie jego dzi­ałal­ności statu­towej oraz w sprawach  roz­woju kadry naukowej i badawczo-rozwojowej.
 2. Rada Naukowa dzi­ała w zakre­sie i na zasadach określonych w ustawie (art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o insty­tu­ach badaw­czych) oraz statu­cie Insty­tutu i reg­u­laminie Rady Naukowej Instytutu.
 3. Obsługę orga­ni­za­cyjną Rady Naukowej zapew­nia sekre­tarz Rady wybrany przez  Radę na wniosek dyrektora.
 4. Zakres obow­iązków sekre­tarza Rady Naukowej określa reg­u­lamin Rady Naukowej.

 § 5

 1. W kierowa­niu Insty­tutem pomaga powołane przez dyrek­tora Kolegium Insty­tutu, będące organem opiniodawczo-doradczym.
 2. W skład Kolegium Insty­tutu wchodzą: zastępcy dyrek­tora, sekre­tarz naukowy,  kierown­icy pio­nów badaw­czych, odd­zi­ałów i ośrodków.
 3. Do udzi­ału w Kolegium Insty­tutu dyrek­tor może powołać inne osoby niż wskazane w ust 2.
 4. Do zakresu dzi­ała­nia Kolegium Insty­tutu należy w szczegól­ności:
  – bieżąca anal­iza kierunków dzi­ałań prac naukowo-badawczych;
  – aktu­al­iza­cja planów prac naukowo-badawczych;
  – anal­iza aktu­al­nych zagrożeń real­iza­cji przyję­tych prac wraz z rekomen­dac­jami dzi­ałań;
  – współpraca w zakre­sie określe­nia ogól­nych kierunków poli­tyki finan­sowej i kadrowej;
  – współpraca w rozwiązy­wa­niu bieżą­cych prob­lemów real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych i innych przed­sięwz­ięć real­i­zowanych w Insty­tu­cie
  – zacieś­ni­anie współpracy wewnątrz Insty­tutu, wymi­ana wiedzy i informacji.
 5. Posiedzenia Kolegium zwołuje dyrek­tor Insty­tutu w zależności od potrzeb, nie rzadziej jed­nak niż raz na kwartał.
 6.  Posiedzeniom Kolegium prze­wod­niczy Dyrek­tor lub osoba przez niego wskazana.

§ 6

 1. Do spraw związanych z dzi­ałal­noś­cią wydawniczą dyrek­tor powołuje Zespół  Opiniodawczo-Wydawniczy.
 2. Skład osobowy Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego ustala dyrek­tor Instytutu.
 3. Szczegółowy zakres dzi­ała­nia Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego określa  reg­u­lamin zatwierd­zony przez Dyrek­tora Instytutu.
 4. Tech­niczną i orga­ni­za­cyjną obsługę Zespołu sprawuje pra­cownik Cen­trum Obsługi Projektów.
 5. Prace wydawnicze zaak­cep­towane pod wzglę­dem mery­to­rycznym przekazy­wane są do Cen­trum Obsługi Pro­jek­tów w celu przy­go­towa­nia do druku, bądź są archiwizowane.

§ 7

 1. W Insty­tu­cie powołuje się: Kolegium Redak­cyjne miesięcznika „Poli­tyka Społeczna”, Kolegium Redak­cyjne dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Kolegium Redak­cyjne kwartal­nika „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” oraz Kolegium Redak­cyjne kwartal­nika „Rynek Pracy.
 2. Skład osobowy Komitetów Redak­cyjnych ustala Dyrek­tor Insty­tutu w uzgod­nie­niu  z redak­torami naczel­nymi, bądź na pod­stawie zapisów umów pomiędzy Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych a Właś­ci­cielami poszczegól­nych czasopism.

 § 8

 1. Jed­nos­tkami orga­ni­za­cyjnymi Insty­tutu są piony badaw­cze, ośrodki i działy.
 2. Piony badaw­cze i ośrodki są pod­sta­wowymi komórkami naukowo-badawczymi utwor­zonymi w celu real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych, wykony­wa­nia eksper­tyz, opinii i analiz zle­canych (zamaw­ianych) Insty­tu­towi przez pod­mioty kra­jowe lub zagraniczne oraz prowadzenia badań włas­nych. Szczegółowe zada­nia tych komórek orga­ni­za­cyjnych określa § 10.
 3. Dla real­iza­cji zadań, o których mowa w ust. 2, mogą być twor­zone zespoły badaw­cze, w skład których mogą wchodzić pra­cown­icy różnych pio­nów badaw­czych i ośrod­ków. Decyzje w tej sprawie pode­j­muje Dyrek­tor, który wyz­nacza kierown­ików zespołów badawczych.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I GŁÓWNE ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 9

1. W Insty­tu­cie dzi­ałają następu­jące jed­nos­tki organizacyjne:

A. Piony badaw­cze
– Pion Poli­tyki Społecznej
– Pion Zatrud­nienia i Rynku Pracy
B. Ośrodki
– Ośrodek Ksz­tałce­nia
– Ośrodek Mod­e­lowa­nia Ekonom­e­trycznego
– Ośrodek Big Data
C. Redakcje cza­sop­ism
– Redakcja miesięcznika „Poli­tyka Społeczna”
– Redakcja dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
– Redakcja kwartal­nika „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja”
– Redakcja kwartal­nika „Rynek Pracy”
D. Dzi­ały:
– Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pra­cown­iczych,
– Cen­trum Obsługi Pro­jek­tów (Dział Pro­jek­tów),
– Dział Admin­is­tracji i Kon­tak­tów Zewnętrznych,

2. Służbowe zależności kierown­ików jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych w ramach struk­tury orga­ni­za­cyjnej Insty­tutu przed­stawia schemat „Struk­tura orga­ni­za­cyjna IPiSS” stanow­iący załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

§ 10

Jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne, o których mowa w § 8 ust. 2, wykonują swoje zada­nia  w szczegól­ności przez:

– orga­ni­zowanie i prowadze­nie prac naukowo-badawczych;
– prowadze­nie dzi­ałal­ności w zakre­sie eksper­tyz i doradztwa;
– prowadze­nie prac wynika­ją­cych ze współpracy z insty­tu­tami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi i innymi insty­tuc­jami kra­jowymi i zagranicznymi,
– orga­ni­zowanie i branie czyn­nego udzi­ału w sem­i­nar­i­ach i kon­fer­enc­jach;
– przy­go­towywanie pub­likacji;
– upowszech­ni­anie rozwiązań w zakre­sie dzi­ała­nia Insty­tutu;
– orga­ni­zowanie infor­ma­cji mery­to­rycznej, tj. gro­madze­nie, selekcjonowanie  i opra­cowywanie mate­ri­ałów doty­czą­cych dorobku naukowego i prak­ty­cznych  rozwiązań w zakre­sie kom­pe­tencji Zakładu;
– współdzi­ałanie w pod­nosze­niu kwal­i­fikacji naukowych i zawodowych  pra­cown­ików;
– doskonale­nie metod prowadzenia prac naukowo-badawczych.

§ 11

Do głównych zadań Ośrodka Ksz­tałce­nia należy:

 1. przy­go­towanie pro­gramu, orga­ni­zowanie i nadzór nad dzi­ałal­noś­cią eduka­cyjną i szkole­niową Insty­tutu w postaci: pro­gramu dok­toranck­iego w zakre­sie ekonomii pracy, studiów pody­plo­mowych, kursów, szkoleń itp.;
 2. nadzór orga­ni­za­cyjny nad cyk­lami sem­i­nar­iów dok­tors­kich orga­ni­zowanych przez  Insty­tut z zewnętrznymi kontrahentami;
 3. współudział w orga­ni­zowa­niu obron prac doktorskich;
 4. for­mułowanie ofert i real­iza­cja zle­ceń doty­czą­cych orga­ni­za­cji form ksz­tałce­nia ustaw­icznego, o których mowa w § 3 ust. 1, 2, 3, oraz 5 statutu.

§ 12

Do głównych zadań Ośrodka Mod­e­lowa­nia Ekonom­e­trycznego należy:

 1. gro­madze­nie i budowanie zin­te­growanych baz zaw­ier­a­ją­cych dane o różnych aspek­tach życia społeczno-ekonomicznego, w szczegól­ności pod kątem mod­e­lowa­nia pro­cesów społecznych i na rynku pracy;
 2. zbu­dowanie i rozwi­janie infra­struk­tury mod­eli ekonometrycznych;
 3. prowadze­nie analiz symu­la­cyjnych mają­cych na celu dostar­czanie insty­tucjom pub­licznym oceny ex-ante planowanych rozwiązań systemowych;
 4. opra­cowywanie prognoz;
 5. opra­cowywanie eksper­tyz tem­aty­cznych na zlece­nie insty­tucji pub­licznych, badawczo-naukowych i prywatnych;
 6. wspieranie prac badaw­czo anal­i­ty­cznych prowad­zonych przez zespoły w struk­turze pio­nów badawczych.

§ 13

Do głównych zadań Ośrodka Big Data należy:

 1. gro­madze­nie i przetwarzanie zbiorów danych pozyski­wanych z sieci Internet;
 2. wdroże­nie i utrzy­manie sys­temu anal­izy inter­ne­towych ofert pracy;
 3. rozwi­janie kra­jowej mapy zapotrze­bowa­nia na pracę;
 4. opra­cowywanie eksper­tyz tem­aty­cznych na zlece­nie insty­tucji pub­licznych, badawczo-naukowych i prywatnych;
 5. wspieranie prac badaw­czo anal­i­ty­cznych prowad­zonych przez zespoły w struk­turze pio­nów badawczych.

§ 14

Do zadań redakcji cza­sop­ism „Poli­tyka Społeczna”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” i „Rynek Pracy” należą:

 1. przy­go­towywanie pro­jektu treści każdego numeru oraz inicjowanie i zamaw­ianie artykułów – w ramach zespołu i wśród autorów z zewnątrz, zgod­nie z per­spek­ty­wicznie ustalonymi planami tem­aty­cznymi poszczegól­nych numerów;
 2. opin­iowanie wpły­wa­ją­cych do redakcji artykułów pod wzglę­dem mery­to­rycznym, dokony­wanie ewen­tu­al­nych zmian, kierowanie do dodatkowej recen­zji oraz kwal­i­fikowanie do opublikowania;
 3. redak­cyjne opra­cowywanie artykułów (w tym – bezpośred­nie kon­takty z autorami), nanosze­nie poprawek oraz przekazy­wanie kom­plet­nych numerów do druku;
 4. współudział przy wykony­wa­niu maki­ety oraz mon­tażu poszczegól­nych numerów i kon­trola każdego numeru po ostate­cznym złamaniu;
 5. wykony­wanie korekt redak­cyjnych numeru; nieza­leżnie od tego czy­tanie odbitki każdego numeru kole­jno przez wszys­t­kich członków kolegium redakcyjnego;
 6.  prowadze­nie kore­spon­dencji z autorami, recen­zen­tami, insty­tuc­jami itp.;
 7. sporządzanie list hon­o­rar­iów autors­kich oraz współpraca w tym zakre­sie z Dzi­ałem Finansowo-Księgowym i Spraw Pra­cown­iczych; wysyłka lub doręczanie egzem­plarzy autorskich;
 8. ewidencjonowanie nad­chodzą­cych artykułów i prowadze­nie teki redakcyjnej;
 9. współpraca mery­to­ryczna w sprawie sprzedaży miejsc reklam­owych w czasopismach.

§15

Do zadań Cen­trum Obsługi Pro­jek­tów należy:

 1. spra­woz­daw­c­zość oraz wspar­cie bieżącej real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych i wdrożeniowych;
 2. archi­wiz­a­cja doku­men­tacji pro­jek­towej, prowadze­nie doku­men­tacji mery­to­rycznej real­i­zowanych w Insty­tu­cie badań, gro­madze­nie archi­wal­nych egzem­plarzy pow­stałych opracowań;
 3. opra­cowywanie ofert i pozyski­wanie środ­ków na pro­jekty badawczo-wdrożeniowe;
 4. koor­dy­nacja przepływu infor­ma­cji między pio­nami badaw­czymi, ośrod­kami i dzi­ałami Instytutu;
 5. opra­cowywanie pro­jek­tów planów prac naukowo-badawczych na pod­stawie wniosków kierown­ików pio­nów i ośrod­ków badawczych;
 6. przy­go­towywanie spra­woz­dań z dzi­ałal­ności Insty­tutu na pod­stawie spra­woz­dań poszczegól­nych komórek organizacyjnych;
 7. okre­sowe kon­trolowanie i doku­men­towanie stop­nia real­iza­cji zadań obję­tych planem;
 8. nadzór nad for­malną stroną przy­go­towywanych wniosków do Min­is­terstwa Nauki
  i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie dofi­nan­sowa­nia dzi­ałal­ności statu­towej; pro­jek­tów badawczych;
 9. zapewnie­nie orga­ni­za­cyjnej obsługi posiedzeń Rady Naukowe, Kolegium Insty­tutu, spotkań projektowych;
 10.  prowadze­nie sekre­tariatu Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego.
 11. w zakre­sie dzi­ałal­ności wydawniczej – przy­go­towywanie do druku pub­likacji przyję­tych przez Zespół Opiniodawczo-Wydawniczy, w szczegól­ności:
  – redakcja: nanosze­nie poprawek redak­cyjnych,
  – korekta językowa i tech­niczna,
  – skład i łamanie tek­stu,
  – pro­jekt graficzny okładki,
  – kon­takty z drukarnią.
 12. w zakre­sie dzi­ałal­ności doty­czącej przetwarza­nia danych:
  – utrzymy­wanie i rozbu­dowywanie ist­nieją­cych baz danych, a także wspo­ma­ganie prac przy ich tworze­niu i aktu­al­iza­cji,
  – kom­put­erowe opra­cowywanie badań empirycznych,
  – nadzór nad funkcjonowaniem pro­gramów, dzi­ała­ją­cych w wydzielonych komórkach Insty­tutu,
  – szkole­nie pra­cown­ików w zakre­sie obsługi kom­put­erów i użytkowa­nia nowych programów.

 § 16

Do zadań Dzi­ału Finansowo-Księgowego i Spraw Pra­cown­iczych należą:

 1. przy­go­towywanie doku­men­tacji finansowo-księgowej niezbęd­nej do tworzenia pro­jek­tów planów finan­sowych doty­czą­cych finan­sowa­nia różnych typów dzi­ałal­ności Insty­tutu oraz sporządza­nia spra­woz­dań z ich wykonania;
 2. prowadze­nie czyn­ności rachunkowych w uję­ciu anal­i­ty­cznym i syntetycznym;
 3. prowadze­nie czyn­ności rachunkowych związanych z real­iza­cją gospo­darki finan­sowej Insty­tutu; w szczegól­ności:
  – sprawdzanie pod wzglę­dem for­mal­nym i rachunkowym wszel­kich doku­men­tów stanow­ią­cych pod­stawę do wypłaty,
  – obliczanie należności i przy­go­towywanie wypłat z osobowego i bezosobowego fun­duszu plac oraz hon­o­rar­iów,
  – nal­iczanie ubez­pieczeń pra­cown­iczych,
  – prowadze­nie kasy Insty­tutu,
  – sporządzanie doku­men­tacji niezbęd­nej do przy­go­towa­nia analiz, spra­woz­dań finan­sowych i statysty­cznych Insty­tutu,
  – prowadze­nie rozliczeń z kon­tra­hen­tami kra­jowymi i zagranicznymi,
  – prowadze­nie rozliczeń miesięcznych z insty­tuc­jami publiczno-prawnymi (ZUS, Urząd Skar­bowy i inne);
 4. prowadze­nie księ­gowości dla wydzielonej pod wzglę­dem finan­sowym i rachunkowym dzi­ałal­ności gospo­dar­czej określonej w § 3 ust. 6 Statutu Instytutu.
 5. prowadze­nie całok­sz­tałtu spraw związanych z naw­iązy­waniem i rozwiązy­waniem sto­sunku pracy oraz obsługa i prowadze­nie spraw pracowniczych;
 6. przy­go­towanie zgod­nie z decyzją Dyrek­tora awan­sów, przesz­ere­gowań i innych form wyróżnień mate­ri­al­nych i poza­ma­te­ri­al­nych pracowników;
 7. przy­go­towanie wniosków kadrowych na posiedze­nie Rady Naukowej;
 8. przy­go­towywanie wniosków w sprawach ren­towych i emerytalnych;
 9. prze­chowywanie doku­men­tacji kadrowej;
 10. kon­trola przestrze­ga­nia porządku w pro­ce­sie pracy, wnioskowanie o udzielanie kar porządkowych;
 11. przy­go­towywanie pro­jek­tów prawnych w sprawach doty­czą­cych funkcjonowa­nia i orga­ni­za­cji Insty­tutu oraz prowadze­nie rejestru tych aktów;
 12. obsługa od strony for­mal­nej Komisji Socjalnej;
 13. obsługa orga­ni­za­cyjna Zespołu ds. okre­sowej oceny dorobku naukowego i tech­nicznego pra­cown­ików naukowych.

§ 17

Do zadań Dzi­ału Admin­is­tracji i Kon­tak­tów Zewnętrznych należy:

 1. admin­istrowanie pomieszczeni­ami Insty­tutu, czuwanie nad racjon­al­nym ich wyko­rzys­taniem i należy­tym zabezpieczeniem;
 2. prowadze­nie kon­serwacji i bieżą­cych remon­tów pomieszczeń biurowych oraz urządzeń tech­nicznych Insty­tutu, a także nadzór nad właś­ci­wym ich wykorzystaniem;
 3. opra­cowywanie, na pod­stawie wniosków innych komórek Insty­tutu, planów zakupu wyposaże­nia i mate­ri­ałów biurowych, dokony­wanie zakupów i zaopa­try­wanie komórek orga­ni­za­cyjnych w sprzęt i mate­ri­ały, prowadze­nie ewidencji i doku­men­tacji w tym zakre­sie oraz prowadze­nie magazynu;
 4. prowadze­nie punktu małej poligrafii;
 5. prowadze­nie archi­wum Insty­tutu we współpracy z Państ­wowym Archi­wum Akt Nowych;
 6. utrzy­manie czys­tości w pomieszczeniach;
 7. utrzy­manie bez­pieczeństwa przeciwpożarowego;
 8. współpraca z agencją ochrony mienia, mon­i­torowanie zabez­pieczeń lokalu Instytutu.
 9. orga­ni­zowanie: kon­fer­encji, sem­i­nar­iów i spotkań z osobami wiz­y­tu­ją­cymi Insty­tut we współpracy z Cen­trum Obsługi Projektów;
 10. rozpowszech­ni­anie, mar­ket­ing i sprzedaż wydawnictw Instytutu;
 11. koor­dynowanie prac związanych z pro­mocją i przeprowadzaniem konkursów orga­ni­zowanych przez Instytut;
 12. pro­mowanie dzi­ałal­ności Insty­tutu, a w szczegól­ności poprzez:
  – opra­cowywanie, we współpracy z Cen­trum Obsługi Pro­jek­tów mate­ri­ałów i infor­ma­cji o Insty­tu­cie i jego przed­sięwz­ię­ci­ach,
  – dys­try­bucję mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i infor­ma­cyjnych,
  – pro­mocję i prowadze­nie sprzedaży usług określonych w § 3 ust. 6 Statutu Instytutu

III. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW DYREKTORA INSTYTUTU,
JEGO ZASTĘPCÓW I SEKRETARZA NAUKOWEGO

§ 18

1. Dyrek­tor Insty­tutu wykonuje prawa i obow­iązki określone w ustawie (art. 24 ust. 1 ustawy), które obe­j­mują w szczególności:

1) zarządzanie całok­sz­tałtem dzi­ałal­ności i reprezen­tuje Insty­tut na zewnątrz;
2) kierowanie Insty­tutem przy pomocy osób wymienionych w § 3 ust. 2;
3) pro­gramowanie i planowanie prac naukowo-badawczych real­i­zowanych przez jed­nos­tki badaw­cze Insty­tutu;
4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i pode­j­mowanie decyzji w sprawach należą­cych do zakresu dzi­ała­nia Insty­tutu oraz spra­wowanie nad­zoru nad obiegiem i prze­chowywaniem doku­men­tacji wewnętrznej;
5) tworze­nie i rozwiązy­wanie, w ramach określonych przepisami, komórki orga­ni­za­cyjne Insty­tutu;
6) naw­iązy­wanie i rozwiązy­wanie sto­sunku pracy z pra­cown­ikami;
7) w sprawach osobowych doty­czą­cych pra­cown­ików na stanowiskach naukowych współpracuje z Radą Naukową Insty­tutu;
8) prowadze­nie poli­tyki zapew­ni­a­jącej właś­ciwe wyko­rzys­tanie kadr w Insty­tu­cie oraz decy­dowanie o awansach, przesz­ere­gowa­ni­ach oraz innych for­mach wyróżnień pra­cown­ików;
9) przed­kładanie min­istrowi rodziny, pracy i poli­tyki społecznej do zaopin­iowa­nia wniosków dofi­nan­sowanie dzi­ałal­ności statu­towej i inwest­y­cyjnej;
10) przed­kładanie w min­is­terst­wie nauki i szkol­nictwa wyższego wniosków o dofi­nan­sowanie dzi­ałal­ności statu­towej i inwest­y­cyjnej, aplikowanie o środki na finan­sowanie zamaw­ianych pro­jek­tów badaw­czych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy, a także popieranie wnioski pra­cown­ików na real­iza­cję indy­wid­u­al­nych pro­jek­tów badaw­czych;
11) spra­wowanie nad­zoru i koor­dynowanie dzi­ałal­ności:
– pio­nów badaw­czych, ośrod­ków i dzi­ałów Insty­tutu;
– sekre­tariatu dyrek­tora Insty­tutu.
12) zle­canie zagranicznych wyjazdów służbowych pra­cown­ików;
13) w porozu­mie­niu z prze­wod­niczą­cym Rady Naukowej — zwoły­wanie posiedzenia Rady;
14) odpowiedzial­ność za real­iza­cję zadań obron­nych wynika­ją­cych z usta­wowych i wewnętrznych reg­u­lacji oraz pro­ce­dur stosowa­nia do roli i odpowiedzial­ności przyp­isanej w Planie Oper­a­cyjnym Insty­tutu, funkcjonu­jące w dziale admin­is­tracji rzą­dowej „Praca”.

2. Dyrek­tor może ustanowić pełnomoc­ników do real­iza­cji określonych zadań oraz ustalić zakres i czas ich umo­cow­a­nia. Może ustanowić prokurę.

§ 19

Zastępca dyrek­tora Insty­tutu ds. ekonomicznych:

 1. przy­go­towuje plany finan­sowe Insty­tutu, w tym plan budżetu jed­nos­tki i sprawuje nadzór nad jego realizacją;
 2. sprawuje nadzór nad przy­go­towaniem rozliczeń i spra­woz­dań finansowych;
 3. jest współod­powiedzialny za praw­idłową gospo­darkę środ­kami finan­sowymi i jest upoważniony do dys­ponowa­nia rachunkiem bankowym Instytutu;
 4. współdzi­ała przy przy­go­towa­niu wniosków oraz kon­troluje wydatkowanie środ­ków przez­nac­zonych na real­iza­cje pro­jek­tów badaw­czych: indy­wid­u­al­nych, zamaw­ianych, zagranicznych i pozostałych real­i­zowanych na zamówie­nie innych pod­miotów oraz pozostałych przed­sięwz­ięć Instytutu;
 5. współdzi­ała przy przy­go­towa­niu wniosków o dofi­nan­sowanie dzi­ałal­ności statutowej;
 6. przy­go­towuje wnioski o dofi­nan­sowanie inwest­y­cji Instytutu;
 7. sprawuje nadzór i kon­trolę nad praw­idłowym obiegiem i prze­chowywaniem  doku­men­tacji wewnętrznej Insty­tutu oraz nad real­iza­cją zale­ceń Instrukcji  Kancelaryjnej;
 8. sprawuje kon­trolę nad właś­ci­wym użytkowaniem mienia Instytutu;
 9. czuwa nad praw­idłowym rozdzi­ałem i wyko­rzys­taniem pomieszczeń biurowych oraz właś­ci­wym wyposaże­niem stanowisk pracy
 10. nad­zoruje i koor­dynuje dzi­ałal­ność:
  – Dzi­ału Finansowo-Księgowego i Spraw Pra­cown­iczych, z wyłącze­niem spraw pra­cown­iczych
  – Dzi­ału Admin­is­tracji i Kon­tak­tów Zewnętrznych,
  – Cen­trum Obsługi Projektów.
 11. sprawuje nadzór całoś­ciowy nad real­iza­cją usług prowad­zonych w ramach  dzi­ałal­ności gospo­dar­czej Insty­tutu, określonej w § 3 ust. 6 Statutu Instytutu.

§ 20

Główny księ­gowy Instytutu:

 1. prowadzi rachunkowość Insty­tutu w uję­ciu anal­i­ty­cznym i syn­te­ty­cznym zgod­nie z ustawa z dnia 29 wrześ­nia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 zm.) oraz wspo­maga gospo­darowanie środ­kami finan­sowymi Insty­tutu zgod­nie z wymogami ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (Dz.U.2018.736.).
 2. prowadzi gospo­darkę finan­sowa Insty­tutu w ramach zakład­owego planu kont zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami;
 3. dys­ponuje środ­kami pieniężnymi Insty­tutu w uzgod­nie­niu z dyrek­torem Insty­tutu lub zastępca dyrek­tora ds. ekonomicznych;
 4. dokonuje wstęp­nej kon­troli zgod­ności oper­acji finan­sowych z planem finansowo-rzeczowym Instytutu;
 5. dokonuje sprawdzenia (kon­troli) pod wzglę­dem kom­plet­ności i rzetel­ności  doku­men­tów doty­czą­cych oper­acji finan­sowych Instytutu;
 6. współpracuje w tworze­niu pro­jek­tów planów finan­sowych doty­czą­cych finan­sowa­nia różnych typów dzi­ałal­ności Insty­tutu oraz spra­woz­dań z ich wykonania;
 7. prowadzi na bieżąco anal­izę gospo­darowa­nia środ­kami przez­nac­zonymi na real­iza­cje poszczegól­nych pro­jek­tów badaw­czych i przed­sięwz­ięć Instytutu;
 8. prowadzi rachunki bankowe i dokonuje rozliczeń kont bankowych Instytutu;
 9. nad­zoruje i koor­dynuje prace Dzi­ału Finansowo-Księgowego i Spraw Pra­cown­iczych, a w tym w zakre­sie określonym w § 14 pkt. 4 reg­u­laminu wynagradzania.

§ 21

Zastępca dyrek­tora Insty­tutu ds. naukowych/ sekre­tarz naukowy:

 1. współdzi­ała przy przy­go­towa­niu wniosków o pro­jekty badaw­cze oraz kon­troluje wydatkowanie środ­ków przez­nac­zonych na real­iza­cje: indy­wid­u­al­nych, zamaw­ianych, zagranicznych i innych real­i­zowanych na zamówie­nie innych  podmiotów;
 2. przy­go­towuje wnioski o dofi­nan­sowanie dzi­ałal­ności statu­towej, dzi­ałal­ności  ogól­notech­nicznej i wspo­ma­ga­jącej badania;
 3. nad­zoruje i koor­dynuje prace nad przy­go­towaniem pro­jek­tów planów prac naukowo-badawczych Insty­tutu oraz spra­woz­dań z dzi­ałal­ności Instytutu;
 4. kon­troluje stan real­iza­cji zadań planowanych (w okre­sach półrocznych i rocznych);
 5. prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem Rady Naukowej Insty­tutu,
  a w szczegól­ności:
  – przy­go­towuje pod wzglę­dem mery­to­rycznym porządek posiedzeń Rady Naukowej  i jej Komisji, nad­zoruje ich przy­go­towanie od strony orga­ni­za­cyjnej,
  – nad­zoruje przy­go­towanie doku­men­tacji doty­czącej spraw kadrowych i doku­men­tów z prze­biegu posiedzeń Rady Naukowej,
  – sprawuje nadzór nad sekre­tari­atem Rady Naukowej i czuwa nad prze­biegiem
  real­iza­cji uch­wał Rady Naukowej;
 6. przy­go­towuje plan sem­i­nar­iów naukowych i koor­dynuje ich prowadzenie;
 7. koor­dynuje dzi­ałal­ność związana z orga­ni­zowaniem przez Insty­tut kon­fer­encji i sym­pozjów itp.;
 8. współdzi­ała i współpracuje z Zespołem Opiniodawczo-Wydawniczym;
 9. nad­zoruje przy­go­towa­nia planu wydawniczego oraz jego realizacje;
 10. koor­dynuje prace nad prowad­zonymi w Insty­tu­cie prze­wodami doktorskimi;
 11. koor­dynuje współprace naukowa z zagranicznymi instytucjami;
 12. nad­zoruje i koor­dynuje dzi­ałal­ność:
  – Samodziel­nego Stanowiska ds. Planowa­nia i Spra­woz­daw­c­zości
  – sekre­tarza Rady Naukowej,
  – sekre­tari­atów i biura konkursów.

IV. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 22

 1. Na czele każdej z jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Insty­tutu wymienionych w części II – tj. pio­nów badaw­czych, ośrod­ków i dzi­ałów stoi kierownik, który podlega bezpośred­nio Dyrek­torowi, jego zastęp­com lub sekre­tar­zowi naukowemu zgod­nie z podzi­ałem ich kom­pe­tencji określonym w części III niniejszego regulaminu.
 2. W razie nieobec­ności kierown­ika jed­nos­tki orga­ni­za­cyjnej jego obow­iązki pełni pra­cownik tej jed­nos­tki wyz­nac­zony na wniosek kierown­ika przez Dyrek­tora, jego zastępców lub sekre­tarza naukowego – zgod­nie z postanowie­niem ust. l.
 3. Szczegółowy zakres uprawnień i obow­iązków kierown­ików pio­nów badaw­czych, ośrod­ków i dzi­ałów w zakre­sie prac naukowo-badawczych określa § 23–24.

§ 23

Do zakresu pod­sta­wowych obow­iązków i odpowiedzial­ności pra­cown­ika na  kierown­iczym stanowisku m.in. należy:

 1. zor­ga­ni­zowanie pracy na zaj­mowanym stanowisku i w podległej mu jed­nos­tce organizacyjnej;
 2. nadzór i kon­trola nad:
  – praw­idłowa i ter­mi­nowa real­iza­cja zadań,
  – praw­idłowym i ter­mi­nowym wykony­waniem spra­woz­daw­c­zości wewnętrznej, obiegiem doku­men­tacji i infor­ma­cji wewnętrznej i jej ter­mi­nowym przekazy­waniem, przestrze­ganiem postanowień reg­u­laminu pracy Insty­tutu i innych przepisów porząd­kowych,
  – wprowadze­niem i przestrze­ganiem przepisów prze­ci­w­pożarowych,
  – właś­ci­wym zabez­pieczeń stanowisk pracy, pomieszczeń biurowych przed zniszcze­niem, kradzieżą itp.,
  – ter­mi­nowym rozlicze­niem się podległych pra­cown­ików z przy­dzielonych zadań i powier­zonego mienia, del­e­gacji itp.;
  – przestrze­ganiem pro­ce­dur przetwarza­nia i retencji danych osobowych;
 3. pomoc podległym pra­cown­ikom w pod­nosze­niu kwal­i­fikacji zawodowych, zdoby­wa­niu stopni i tytułów naukowych;
 4. akty­wne dzi­ałanie na rzecz upowszech­ni­a­nia wyników real­i­zowanych badań (pub­likacje, wywiady, sem­i­naria, konferencje).

§ 24

Kierownik zakładu/oddziału, ośrodka badaw­czego ma prawo m.in. do:

 1. żąda­nia od swego bezpośred­niego przełożonego ścisłego określe­nia zakresu czyn­ności  na zaj­mowanym stanowisku oraz zakresu zadań jed­nos­tki orga­ni­za­cyjnej, która kieruje;
 2. oceny kandy­datów na pra­cown­ików podległej mu jed­nos­tki organizacyjnej;
 3. wys­tępowa­nia z wnioskami w sprawie awan­sów oraz przyz­nawa­nia pre­mii, nagród  i wyróżnień niematerialnych;
 4. wnioskowa­nia w sprawie udziela­nia kar podległym pra­cown­ikom zgod­nie  z reg­u­laminem pracy Instytutu;
 5. Wypowiada­nia się we wszys­t­kich sprawach doty­czą­cych podległej mu jed­nos­tki  organizacyjnej.

V. KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 25

Szczegółowy tryb dzi­ała­nia Komisji Dyscyplinarnej:

 1. Postępowanie dyscy­pli­narne Komisja Dyscy­pli­narna wszczyna na wniosek Rzecznika  Dyscy­pli­narnego, powołanego przez Radę Naukową Insty­tutu na okres czterech lat.  Rzecznik Dyscy­pli­narny jest związany polece­ni­ami organu, który go powołał.
 2. Postanowienia i orzeczenia składu orzeka­jącego Komisji Dyscy­pli­narnej zapadają zwykłą więkos­zoś­cią głosów.
 3. Postępowanie dyscy­pli­narne nie może być wszczęte po upły­wie 6 miesięcy od dnia  powz­ię­cia, odpowied­nio przez Dyrek­tora lub min­is­tra nad­zoru­jącego, wiado­mości o  popełnie­niu czynu uza­sad­ni­a­jącego nałoże­nie kary oraz po upły­wie 5 lat od dnia  popełnienia tego czynu.
 4. Rzecznik dyscy­pli­narny wszczyna postępowanie wyjaś­ni­a­jące z urzędu, w przy­padku  gdy pra­cown­ikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu zarzuca się popełnie­nie  jed­nego z czynów uję­tych w art. 56 ust. 3 Ustawy o insty­tu­tach badawczych.
 5. Obwin­iony ma prawo do korzys­ta­nia z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przy­padku gdy obwin­iony uchyla się od uczest­nictwa w postępowa­niu, postępowanie  może toczyć się pod jego nieobecność.
 6. Od orzeczenia Komisji Dyscy­pli­narnej w insty­tu­cie strony mogą się odwołać do  komisji, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w ter­minie 14 dni od dnia  doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 7. Postępowanie dyscy­pli­narne zakońc­zone pra­wom­oc­nym orzecze­niem można   wznowić na zasadach wskazanych w art. 58 ust 6 Ustawy o insty­tu­tach badawczych.
 8. Dyrek­tor może zaw­iesić w pełnie­niu obow­iązków pra­cown­ika naukowego lub  badawczo-technicznego, prze­ci­wko któremu wszczęto postępowanie karne lub  dyscy­pli­narne, a także w toku postępowa­nia wyjaś­ni­a­jącego, jeżeli ze względu na  wagę i wiary­god­ność przed­staw­ionych zarzutów celowe jest odsunię­cie go od  wykony­wa­nia obowiązków.
 9. W kwes­t­i­ach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem sto­suje się Ustawę oraz Roz­porządze­nie Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie postępowa­nia wyjaś­ni­a­jącego i dyscy­pli­narnego doty­czącego pra­cown­ików naukowych i  badawczo-technicznych zatrud­nionych w insty­tu­tach badaw­czych z dnia 13  października 2010 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1312).

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNYM.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Pra­cown­icy Insty­tutu są obow­iązani wykony­wać powier­zone zada­nia rzetel­nie, wyko­rzys­tu­jąc w pełni posi­adaną wiedzę i umiejęt­ności, w sposób staranny, zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami i zachowaniem obow­iązu­ją­cych ter­minów; pra­cown­icy są obow­iązani doskon­alić swe kwal­i­fikacje zawodowe oraz metody pracy.
 2. Pra­cown­icy naukowi Insty­tutu są obow­iązani śledzić na bieżąco i wyko­rzysty­wać w swej pracy kra­jowe i zagraniczne osiąg­nię­cie nauki i rozwiąza­nia prak­ty­czne w dziedz­i­nach należą­cych do ich zakresu działania.

§ 27

 1. W Insty­tu­cie obow­iązuje zasada kom­plek­sowego wykony­wa­nia zadań. Prace nad określonym prob­le­mem (tem­atem) powinny być zor­ga­ni­zowane tak, aby obe­j­mowały wszys­tkie ele­menty rzec­zowe i metodolog­iczne, niezbędne do uzyska­nia planowego efektu naukowo-badawczego i umożli­wia­jącego skuteczne wyko­rzys­tanie wyników w praktyce.
 2. W przy­pad­kach wyma­ga­ją­cych opra­cow­a­nia (uzgod­nienia) prob­lemów (tem­atów), metod pracy i innych zagad­nień, komórki orga­ni­za­cyjne i pra­cown­icy Insty­tutu obow­iązani są współdzi­ałać oraz udostęp­nić sobie wza­jem­nie posi­adane infor­ma­cje, mate­ri­ały itp.

§ 28

Zasady obiegu akt, uży­wa­nia pieczęci i wykony­wa­nia innych czyn­ności kance­laryjnych
określa Instrukcja Kancelaryjna.

 § 29

Reg­u­lamin orga­ni­za­cyjny Insty­tutu wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Warszawa, 2 lipca 2018 r.

Translate »
Skip to content