Zamówienia publiczne

Prze­targ na przeprowadze­nie badań terenowych w 30 gmi­nach w Polsce – zakończony

Prze­targ nieogranic­zony na przeprowadze­nie badań terenowych w 30 gmi­nach w Polsce:
W ramach pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” real­i­zowanego w ramach: Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Prze­targ na dostawę sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia – zakończony

Prze­targ nieogranic­zony na dostawę sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia dla pro­jek­tów:

1) „Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz”. Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

2) „Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

3) „Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Prze­targ na dostawę sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia – zakończony

Prze­targ nieogranic­zony na dostawę sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia dla pro­jek­tów:

1) „Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz”. Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

2) „Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego 3) „Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie Plat­formy DPPS – zakończony

Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na stworze­niu plat­formy inter­ne­towej — Plat­formy DPPS, zwanej dalej “Plat­formą”, która będzie łączyła w sobie funkcjon­al­ność sys­temu zarządza­nia treś­cią jak i klasy­cznego moderowanego forum dyskusyjnego w ramach pro­jektu „Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowanego w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

Translate »
Skip to content