Debaty

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych orga­nizuje cykle debat. Debaty mają charak­ter dyskusji pan­elowych. Intencją orga­ni­za­torów jest, aby w spotka­ni­ach uczest­niczyli zarówno przed­staw­iciele nauki, jak i prak­tyki, w tym przed­staw­iciele admin­is­tracji państ­wowej, związków zawodowych oraz orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców. Serdecznie zapraszamy na kole­jne spotka­nia o ter­minie których poin­for­mu­jemy Państwa drogą mailową. Infor­ma­cje o sem­i­nar­i­ach i debat­ach pub­likowane są również w cza­sopiśmie “Poli­tyka Społeczna”. WIĘCEJ INFORMACJI NA PLATFORMIE DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ https://debaty.ipiss.com.pl/

Translate »
Skip to content