Boże Narodzenie 2014Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasy

Możliwość komentowania jest wyłączona.


18 grudnia 2014

Laureaci XVI edycji Konkursu Na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie

18 grud­nia 2014 r.  wręc­zono nagrody w XVI edy­cji konkursu na  najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej. Uroczys­tość odbyła się w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. A Bączkowskiego w Warsza­wie. więcej…


16 grudnia 2014

Publikacja pt.: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Redakcja naukowa: Kazimierz W. Frieske, Edward PrzychodajOdd­a­jemy w Państwa ręce nową pub­likację pt.: “Ubez­pieczenia społeczne w pro­ce­sie zmian. 80 lat Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych” pod redakcją naukową Kaz­imierza W. Frieske, i Edwarda Przy­chodaja. Mono­grafia jest rezul­tatem współpracy Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych i Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych.
Pub­likacja ta jest studium wybranych prob­lemów ubez­pieczeń społecznych. Pow­stała we współpracy Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Choć ma charak­ter jubileuszowy i zaw­iera odniesienia his­to­ryczne, to jed­nak kon­cen­truje się na współczes­nych reali­ach i uwarunk­owa­ni­ach oraz na przyszłości owego niezwykle ważnego obszaru życia społecznego. W takim również aspekcie ujęty został wątek insty­tucjon­alny doty­czący miejsca, roli i znaczenia ZUS w roz­woju sys­temu ubez­pieczeń społecznych. Kon­cepcja książki, jej kon­strukcja i zawartość tem­aty­czna poszczegól­nych części, respek­tu­jąc kry­te­ria jed­no­li­tości i spójności pro­gramowej oraz kom­ple­men­tarności, umożli­wiła for­mułowanie licznych diag­noz i prog­noz o charak­terze przekro­jowym. Na szczególną uwagę zasługuje równoległe pod­ję­cie dwóch inte­gral­nie ze sobą związanych kwestii: ewolucji ubez­pieczeń społecznych oraz urzeczy­wist­ni­a­nia strate­gii mod­ern­iza­cyjnych przek­sz­tałceń Zakładu uwzględ­ni­a­ją­cych zachodzące zmi­any. Dzięki temu wydawnictwo stanowi intere­su­jące forum wymi­any poglądów znaw­ców teorii oraz prak­tyki ubez­pieczeń społecznych.
pobierz publikację pobierz plik w pdf


15 grudnia 2014

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował nabór do XIV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego. Osoby zain­tere­sowane uczest­nictwem w Pro­gramie prosimy o zgłaszanie się i złoże­nie stosownych doku­men­tów do dnia 13 lutego 2015 r. do do sekre­tariatu Pro­gramu Dok­toranck­iego więcej…


10 grudnia 2014

Gala Jubileuszowej XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

10 grud­nia 2014 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej  wręc­zono stat­uetki i nagrody w XV Jubileuszowej edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Hon­orowy Patronat nad tą edy­cją Konkursu objął Władysław Kosiniak-Kamysz Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej, pro­jekt real­i­zowany jest z Nar­o­dowym Bankiem Pol­skim w ramach pro­gramu edukacji eko­nom­icznej. Firmy, które zak­wal­i­fikowały się do II etapu Konkursu zostały uhonorowane Cer­ty­fikatem “Pro­fesjon­alne ZZL”.
Dzięki szc­zo­drości funda­torów nagród uczest­nicy tej edy­cji Konkursu otrzy­mali nagrody w postaci szkoleń coachin­gowych, szkoleń certyfikujących,warsztatów, badań kondy­cji zzl w fir­mie, zaproszeń do udzi­ału w Kon­wen­tach HR i Kon­gre­sie Kadry.
Jedna  z firm — Lau­reat XV edy­cji Konkursu została uhonorowana  Kon­fed­er­atką -  prestiżowym wyróżnie­niem Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pol­s­kich. więcej…Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi


14 listopada 2014

Konferencja pn. „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.

27 listopada 2014 r. Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pn. „Janu­sowe oblicza rynku pracy”.    więcej…              program


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 18123458910Ostatnia »