Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasy

Możliwość komentowania jest wyłączona.


29 czerwca 2015

Konferencja pt. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”. 9 lipca 2015

 

Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uprze­jmie zapraszają do udzi­ału w kon­fer­encji pt. „Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro”.  Kon­fer­encja odbędzie się w dniu 9 lipca 2015 r., w godz. 10.00–13.30, w siedz­i­bie CPS „Dia­log” przy ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie. Rejes­tracja rozpocznie się o godz. 9.30 więcej…       pro­gram


17 maja 2015

Program Doktorancki XIV edycja

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych prowadzi Pro­gram dok­torancki, którego celem jest ksz­tałce­nie wysoko kwal­i­fikowanych spec­jal­istów z zakresu ekonomii, naby­cie umiejęt­ności samodziel­nego prowadzenia badań naukowych i przy­go­towanie uczest­ników Pro­gramu do uzyska­nia stop­nia dok­tora nauk eko­nom­icznych. Pro­gram obe­j­muje wykłady m.in. z ekonomii, socjologii, ekonomii pracy i poli­tyki społecznej, prawa pracy, ubez­pieczeń społecznych, zarządza­nia zasobami ludzkimi, metodyki pracy naukowej, metod iloś­ciowych w bada­ni­ach naukowych oraz sem­i­naria doktoranckie.

Zgłoszenia przyj­mu­jemy do dnia 11 wrześ­nia 2015 r. Szczegółowe infor­ma­cje tutaj


5 maja 2015

Międzynarodowa konferencja pt. Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników i prawa do zabezpieczenia społecznego. Problemy delegowania. Problemy opieki długoterminowej, 19-06-2015 r.

W dniu 19 czer­wca 2015 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: “Pol­skie i niemieckie per­spek­tywy swo­body przepływu pra­cown­ików i prawa do zabez­pieczenia społecznego.  Prob­lemy dele­gowa­nia. Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej”   więcej…

Pobierz prezen­tację


24 kwietnia 2015

Konferencja pt.: Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy, 12 maja 2015Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: „Dualne ksz­tałce­nie zawodowe o potrze­bie społecznej umowy”. Kon­fer­encja odbyła się 12 maja 2015 r.  w siedz­i­bie CPS „Dia­log” w Warsza­wie przy ul. Limanowskiego 23, więcej…

Krótka relacja z kon­fer­encji w Dzi­en­niku Regionów w TVP Region­al­nej z dnia 12.05.2015 r. (infor­ma­cja rozpoczyna się od 17:25 min­uty dzi­en­nika), przy­go­towana przez Karolinę Skonieczną http://regionalna.tvp.pl/20031439/12052015


20 marca 2015

Konferencja pt.: Strefa euro a rynek pracy w PolsceW dniu 8 kwiet­nia  2015 r. Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: Strefa euro a rynek pracy w Polsce. Była to pier­wsza z cyklu kon­fer­encji pod tytułem “Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro”   kon­cen­tru­ją­cych się na kon­sek­wenc­jach dla rynku pracy ewen­tu­al­nego wejś­cia Pol­ski do strefy euro.   więcej…   pro­gram


16 lutego 2015

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 20123458910Ostatnia »