Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasy

Możliwość komentowania jest wyłączona.


14 kwietnia 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

W imie­niu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego mamy przy­jem­ność zaprosić do udzi­ału w kon­fer­encji „Reforma pub­licznych służb zatrud­nienia – mity i realia”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwiet­nia 2014 r. w godz. 10.00–12.30 w siedz­i­bie Cen­trum na ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie. Od godziny 9.30 rozpocznie się rejes­tracja uczest­ników. (więcej…)


14 marca 2014

Logo CPS Dialog

W dniu 14 marca 2014 r. Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowało kon­fer­encję pt.: Rodz­ice na rynku pracy – różne wyzwa­nia, wspólne per­spek­tywy”.
W kon­fer­encji wziął udział Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pod­sekre­tarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko, a także prof. Irena E. Kotowska z Insty­tutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Hand­lowej. Nie zabrakło też głosu prak­tyka, czyli Sto­warzyszenia Matek Pier­wszego Kwartału. Do udzi­ału w pan­elu dyskusyjnym zapros­zono przed­staw­icieli part­nerów społecznych, a także orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz innych insty­tucji zain­tere­sowanych sze­roko poję­tym dialo­giem społecznym i oby­wa­tel­skim. Po raz pier­wszy w CPS “Dia­log” pow­i­tano niecodzi­en­nych gości — dzieci Matek Pier­wszego Kwartału.  więcej …


27 lutego 2014

Z wielkim żalem żegnamy naszą Drogą Koleżankę Grażynę Lewowską

Grażyna Lewowskadłu­go­let­niego pra­cown­ika na Samodziel­nym Stanowisku ds. Pra­cown­iczych oraz kierown­ika Sekcji Administracyjno-Technicznej. W pracy zaj­mowała się sprawami kadrowymi i admin­is­tra­cyjnymi. Stanow­iła nieroz­er­walną część naszej codzi­en­ności. Była osobą przy­jazną, zawsze pełną optymizmu, życzliwą, mającą dla każdego dobre słowo i uśmiech. Jej niespodziewana śmierć bardzo nas dotknęła. Będziemy wspom­i­nać Ją jako wspani­ałego człowieka, pełnego życzli­wości, dobrą koleżankę, u której zawsze można było liczyć na przy­ja­ciel­ską radę.


7 lutego 2014

Raport syn­te­ty­czny nt.: Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu

Projekt badawczy pt.: „Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu”Pro­jekt „Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu” real­i­zowany był w 2013 r. przez kon­sor­cjum: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (lider) oraz Fun­dację Cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej (part­ner). Real­iza­cja pro­jektu dofi­nan­sowana została ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem pro­jektu była iden­ty­fikacja czyn­ników deter­min­u­ją­cych akty­wność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce. Efek­tem koń­cowym pro­jektu był raport syn­te­ty­czny nt.: „Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu. Raport syn­te­ty­czny” zaw­ier­a­jący wnioski i rekomen­dacje doty­czące rozwiązań orga­ni­za­cyjnych, prawnych i insty­tucjon­al­nych na rzecz zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Opra­cow­any został w opar­ciu o dziewięć raportów cząstkowych zaw­ier­a­ją­cych szczegółowe wyniki przeprowad­zonych badań i analiz oraz wypły­wa­jące z nich wnioski. Raport w PDF do pobra­nia na stronie pro­jektu.   Więcej o projekcie…


16 stycznia 2014

Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Wratnego

Jubileusz 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Wratnego

W dniu 16 sty­cz­nia 2014 r. w Sali Lus­trzanej Pałacu Stasz­ica w Warsza­wie odbyła się  uroczys­tość Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Wrat­nego połąc­zona z wręcze­niem Księgi Jubileuszowej zor­ga­ni­zowana przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz  Insty­tut Nauk Prawnych Pol­skiej Akademii Nauk.
pro­gram uroczystości


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 16123458910Ostatnia »