Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasy

Możliwość komentowania jest wyłączona.


14 listopada 2014

Konferencja pn. „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.

W imie­niu Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kon­fer­encji pn. „Janu­sowe oblicza rynku pracy”.
Kon­fer­encja odbędzie się 27 listopada 2014 r., w godz. 9.30–13.30, w siedz­i­bie CPS „Dia­log” przy ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie. Rejes­tracja rozpocznie się o godz. 9.00. więcej…              program


22 września 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

7 października 2014 r. odbyła się kon­fer­encja pn. „Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w sferze pub­licznej. Drogi do kari­ery” z udzi­ałem Wicem­i­nis­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej Mał­gorzaty Mar­cińskiej.  Orga­ni­za­torami kon­fer­encji byli Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  więcej…


1 lipca 2014

Międzynarodowa konferencja pt.: Reemigracja obywateli polskich - skutki dla systemu zabezpieczenia społecznego, 5-09-2014 r.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  oraz Uni­w­er­sytet w Gan­dawie zor­ga­ni­zowały między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: Reem­i­gracja oby­wa­teli pol­s­kich — prob­lemy prawne i społeczne, która odbyła się w dniu 5 wrześ­nia 2014 r. w Cen­trum Dia­logu Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warsza­wie przy ul. Limanowskiego 23. W orga­ni­za­cji kon­fer­encji uczest­niczył także Zakład Zabez­pieczenia Społecznego Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego więcej…
Pro­gram        Prezen­tacja


3 czerwca 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowały debatę nt.: „Oby­wa­tel­ska par­ty­cy­pacja – mig­otanie idei?”. Spotkanie odbyło się w dniu 23 czer­wca 2014 r. w siedz­i­bie Cen­trum na ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie więcej…

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog


2 czerwca 2014

W dniu 25 czer­wca 2014 r. w Warsza­wie w sali kon­fer­en­cyjnej Gale­ria I, II, III Radis­son Blu Sobieski Hotel Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: “Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce”. Była  to ostat­nia z cyklu trzech kon­fer­encji przewidzianych w real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia pod­jętego w ramach pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki. Pro­jekt real­izuje Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner) więcej .…


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 18123458910Ostatnia »