Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasy

Możliwość komentowania jest wyłączona.


20 października 2015

Medal 50-lecia Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego przyz­nany prof. dr hab. Stanisławie Borkowskiej

Medal 50-lecia  Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przyznany prof. dr hab.Stanisławie BorkowskiejMamy zaszczyt poin­for­mować, że Pani prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska została odz­nac­zona medalem 50-lecia przez Dziekana i Radę Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego w 50. rocznicę pow­sta­nia Wydzi­ału. Medal jest wyrazem uzna­nia za pracę i zaan­gażowanie na rzecz Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!


14 września 2015

W listopadzie 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych planuje uru­chomie­nie już XIV edy­cji 3-letniego Pro­gramu Dok­toranck­iego. Jego celem jest wyk­sz­tałce­nie wysoko kwal­i­fikowanych spec­jal­istów z wiedzą w zakre­sie: ekonomii dóbr pub­licznych, społecznej gospo­darki rynkowej, teorii zrównoważonego wzrostu, ekonomii dobrobytu i wielosek­torowej poli­tyki społecznej, rynku pracy, zatrud­nienia i zabez­pieczenia społecznego.
Pro­gram Dok­torancki służy również zapoz­na­niu z meto­dami stosowanymi w pra­cach anal­i­ty­cznych oraz naby­ciu umiejęt­ności samodziel­nego prowadzenia badań naukowych. Pro­gram wspiera jego uczest­ników w przy­go­towa­niu rozprawy dok­torskiej i zda­nia odpowied­nich egza­m­inów (ekonomii, filo­zofii, socjologii). Do uczest­nictwa w Pro­gramie Dok­toranckim zapraszamy zarówno absol­wen­tów kierunków eko­nom­icznych, jak i innych wydzi­ałów uczelni wyższych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada 2015 r. (zgłoszenia przyj­muje i wszel­kich infor­ma­cji udziela Agnieszka Smoder, sekre­tarz XIV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, tel. 22 536–75–12, e-mail: a.smoder@ipiss.com.pl) więcej i Pro­gramie tutaj


24 sierpnia 2015

Do końca lipca 2015 r. trwały prowad­zone przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego kon­sul­tacje doty­czące zmian w zasadach para­me­tryza­cji jed­nos­tek naukowych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wziął udział  w tych kon­sul­tac­jach i sfor­mułował uwagi doty­czące pro­jektu Roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie kry­ter­iów i trybu przyz­nawa­nia kat­e­gorii naukowej jed­nos­tkom naukowym.
Opinie wyrażone w odpowied­nim piśmie skierowane do Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego wsparł również Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych.
Pod­sta­wowa teza kry­ty­czna tej opinii zmierzała do wskaza­nia na to, że uni­w­er­sal­iza­cja kry­ter­iów oceny jed­nos­tek naukowych musi prowadzić do zaciera­nia różnic doty­czą­cych ich funkcji i zadań w życiu pub­licznym.
Pełny tekst opinii Komisji Rady Naukowej IPiSS w załączeniu  pobierz plik w pdf


31 lipca 2015

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki

Z ogromną przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 31 lipca 2015 r.  Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski wręczył akt nom­i­nacji na pro­fe­sora Pani dr hab. Gertrudzie Uścińskiej z  Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego IPiSS, pra­cown­ika Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego.   Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP


28 lipca 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami LudzkimiRuszyła XVI edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

28 lipca 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVI edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!

youtubelogo Lajkuj nas

16 lutego 2015

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 21123458910Ostatnia »