Życzenia Wielkanocne 2015

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasy

Możliwość komentowania jest wyłączona.


20 marca 2015

Konferencja pt.: Strefa euro a rynek pracy w PolsceCen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uprze­jmie zapraszają do udzi­ału w kon­fer­encji z cyklu: Społeczne i gospodar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro.
Kon­fer­encja odbędzie się 8 kwiet­nia  2015 r., w godz. 10.00–13.00 w siedz­i­bie CPS „Dia­log” przy ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie. Rejes­tracja rozpocznie się o godz. 9.30
Kwiet­niowa debata pt.: Strefa euro a rynek pracy w Polsce, będzie pier­wszą z cyklu spotkań, kon­cen­tru­ją­cych się na kon­sek­wenc­jach dla rynku pracy ewen­tu­al­nego wejś­cia Pol­ski do strefy euro  więcej…


17 lutego 2015

Program Doktorancki XIV edycja

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych prowadzi Pro­gram dok­torancki, którego celem jest ksz­tałce­nie wysoko kwal­i­fikowanych spec­jal­istów z zakresu ekonomii, naby­cie umiejęt­ności samodziel­nego prowadzenia badań naukowych i przy­go­towanie uczest­ników Pro­gramu do uzyska­nia stop­nia dok­tora nauk eko­nom­icznych. Pro­gram obe­j­muje wykłady m.in. z ekonomii, socjologii, ekonomii pracy i poli­tyki społecznej, prawa pracy, ubez­pieczeń społecznych, zarządza­nia zasobami ludzkimi, metodyki pracy naukowej, metod iloś­ciowych w bada­ni­ach naukowych oraz sem­i­naria doktoranckie.

Zgłoszenia przyj­mu­jemy do dnia 24 kwiet­nia 2015 r. Szczegółowe infor­ma­cje tutaj


26 stycznia 2015

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. SOCJOLOGIA DEMASKATORSKA, autorstwa prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierza W. Frieske.

SOCJOLOGIA DEMASKATORSKA, autor Kazimierz W. Frieske(…) Książka jest zbiorem artykułów, które były już pub­likowane lub zostały “zakon­trak­towane” w innej wer­sji językowej (…)
(…) Niek­tóre z tych artykułów zostały zamieszc­zone w pra­cach zbiorowych, mają­cych za cel pod­sta­wowy uhonorowanie uczonych, którzy się na intelek­tu­al­nej biografii autora w ten czy inny sposób odcis­nęli. Ich pub­likowanie po raz drugi ma służyć pod­kreśle­niu tego, że warto unikać pychy karła, który, siedząc na karku olbrzyma, utrzy­muje, że widzi dalej i szerzej i nie chce pamię­tać, że to, co ma do powiedzenia, jest zako­rzenione w dorobku ludzi, od których się uczył. Dodać trzeba, że to, co ma do powiedzenia, cza­sem jest kon­tynu­acją, cza­sem zaś mniej lub bardziej udaną kon­tes­tacją.
Warto może powiedzieć, że inspiracje do na-pisania znakomitej więk­szości artykułów, z których złożona została książka, brały się z próby prze­r­o­bi­enia iry­tacji obser­wa­tora i — niekiedy — uczest­nika życia pub­licznego w socjo­log­iczny namysł. Iry­tacja bierze się stąd, że język pub­licznych debat jest nader często zanieczyszczany ter­mi­nami, które — choć stanowią analogię ter­minów pojaw­ia­ją­cych się w języku aka­demic­kich nauk społecznych — swoim znacze­niem bardzo od nich odb­ie­gają.(…) ze wstępu

Zapraszamy do księ­garni Inter­ne­towej IPiSS


12 stycznia 2015

Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – doświad­czenia między­nar­o­dowe, realia pol­skie”.  Kon­fer­encja odbyła się 22 sty­cz­nia 2015 r., w siedz­i­bie CPS „Dia­log” przy ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie. więcej…

Krótka relacja z kon­fer­encji w Dzi­en­niku Regionów z TVP Region­al­nej z dnia 22.01.2015 r. (infor­ma­cja rozpoczyna się od 6:55 min­uty dzi­en­nika), przy­go­towana przez Karolinę Skonieczną http://regionalna.tvp.pl/18550760/22012015


31 grudnia 2014

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiZapraszamy do zapoz­na­nia się z opra­cow­aniem o najlep­szych prak­tykach zarządza­nia zasobami ludzkimi wyło­nionych pod­czas XV edy­cji Konkursu Lider ZZL, pod­sumowaniem kierunków dzi­ałań w nagrod­zonych fir­mach i prezen­tacją korzyści dla przed­siębiorstwa wynika­ją­cych ze stosowa­nia dobrych rozwiązań w dziedzinie zzl.
Opra­cow­anie na ten temat, zaty­tułowane „Najważniejsze przed­sięwz­ię­cia w obszarze zzl w fir­mach uczest­niczą­cych w XV edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi”  zostało przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych i formie elek­tron­icznej bezpłat­nie udostęp­nione na stronie inter­ne­towej XV edy­cji Konkursu Lider ZZL   więcej…    pobierz opracowanie pobierz plik w pdf


16 lutego 2015

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 19123458910Ostatnia »