Anna Jawor-Joniewicz

Komórka organizacyjna:
Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
telefon:
(+48 22) 53 67 526
Stanowisko:
Adiunkt
fax:
Stopień naukowy:
dr
e-mail:
a.jawor@ipiss.com.pl

Specjalności

Systemy motywacyjne, płace, układy zbiorowe

Notka biograficzna

Doktor nauk ekonomicznych posiadająca dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji badań społecznych (tworzenie narzędzi badawczych, prowadzenie badań, analizy danych, raporty z badań) zarówno finansowanych z Funduszy Strukturalnych jak i projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (motywowanie, kultura organizacji) oraz problematyce równego traktowania kobiet i mężczyzn. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Wiedzę o dialogu społecznym rozwijała w trakcie kilkuletniej współpracy z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w Warszawie. W latach 2003-2012 kierowała pracami Biura Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi a od 2019 r. w Pionie Badawczym Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Hobby

turystyka górska, podróże po Azji

Zainteresowania badawcze

Kultura organizacyjna, motywowanie, gender mainstreaming

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Artykuły opublikowane w dwumiesięczniku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • Jawor A., Konferencja Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza i perspektywy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1/2004
 • Jawor A., The Work and Social Policy In Poland – Diagnosis and Perspective Conference, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1s/2004
 • Jawor A., Panel Zarządzanie zmianą: znaczenie, strategii I trendy w 2003-2008, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4/2004
 • Jawor A., Przywództwo – przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw – XVII Konferencja Kadry, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6/2005
 • Jawor-Joniewicz A., Information and Communication Systems In Pro-Innovation Companies, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2/2009
 • Jawor-Joniewicz A., Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2/2009
 • Jawor-Joniewicz A., Rozstrzygnięcie jubileuszowej X edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4/2009
 • Jawor-Joniewicz A.,  Directions of Change in Polish HRM Practice, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6/2010
 • Jawor-Joniewicz A., Kierunki zmian w praktyce polskiego zzl, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6/2010
 • Jawor-Joniewicz A., Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujących w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2/2010
 • Jawor-Joniewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej – studium przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4/2011
 • Jawor-Joniewicz A., 2012, Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5/2012

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

 • Jawor A., Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 3/2002
 • Kobiety na rynku pracy, (wstęp), wyd. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa 2007
 • Jawor-Joniewicz A., Rola komunikacji i innowacji w promowaniu innowacyjności, [w:] Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Jawor-Joniewicz A., Aneks B2. Dobór próby i narzędzia badawcze s. 322-327, [w:] Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Jawor-Joniewicz A., Kulturowe uwarunkowania skuteczności systemów motywacyjnych, [w:] Urbaniak B. (red.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • Jawor-Joniewicz A., Dekada zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce – doświadczenia uczestników konkursu Lider ZZL (referat opublikowany w raporcie podsumowującym konferencję „Sukces w Zarządzaniu Kadrami 2012”, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012
 • Jawor-Joniewicz A.,  Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje – studium przypadku Dalkia Polska, [w:] Sienkiewicz Ł., (red.), „Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012
 • Jawor-Joniewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje – studium przypadku DHL Express (Poland), [w:] Sienkiewicz Ł., (red.), „Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012
 • Jawor-Joniewicz A., Ku elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi? Wybrane rozwiązania stosowane przez uczestników konkursu lider ZZL w latach 2001-2011, [w:] Listwan T., Stor M., (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi t.1, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012

Współautorstwo rozdziału

 • Jawor-Joniewicz A., Szukalski P., Wiktorowicz J., Kornecki J. Działania sprzyjające aktywnemu starzeniu w krajach Unii Europejskiej – poziom mezo i mikro, /w/ Kryńska E., Szukalski P., red., „Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013
 • Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B. Czy warto zarządzać kompetencjami?, Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa 2013
 • Jawor-Joniewicz A., Szukalski P., Wiktorowicz J., Kornecki J. . Measures favourable to active ageing in the European Union Countries. Meso- and micro-level, /in/ Kryńska E., Szukalski P, ed., Active ageing measures in selected European Union countries. Final Report, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Współautorstwo monografii

 • Jawor-Joniewicz A.,  Wiktorowicz J., Kornecki J. Catalogue of good practices in relation to active aging in selected countries of the European Union. Case studies, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Współautor publikacji

 • Jawor-Joniewicz A., Sienkiewicz Ł., Budzewski M., Duda A., Gruza M., Makulec A., 2011, Raport Badanie wskaźnika Gender Index w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO KL, MRR,
  http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/Raport_Gender_Index.pdf
 • Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie – przegląd badań, [w:] Sienkiewicz Ł., (red.), „Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012
 • Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje – studium przypadku Telekomunikacji Polskiej, [w:] Sienkiewicz Ł., red., „Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012
Translate »
Skip to content