Archiwum kategorii: Aktualności

Zatrud­nie­nie na stanowisku spec­jal­isty ds. statystyki i sys­temów informatycznych

Zapy­tanie ofer­towe w związku z zatrud­nie­niem na stanowisku spec­jal­isty ds. statystyki i sys­temów infor­maty­cznych w ramach pro­jektu „NARZĘDZIE AGREGOWANIA I MONITOROWANIA DANYCH W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” real­i­zowanego w part­nerst­wie z Min­is­terst­wem Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wręczono nagrody w XVIII edycji Konkursu LZZL

W dniu 6 lutego 2018 r. w  przepięknej scenerii Pałacu Kaz­imier­zowskiego, w Sali Sen­atu Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego  wręc­zono nagrody uczest­nikom XVIII edy­cji Konkursu LZZL.    Hon­orowy Patronat nad Galą objęła Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Elż­bi­eta Rafal­ska, więcej…

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Irena Stangreciuk — pożegnanie

Z ogrom­nym smutkiem infor­mu­jemy, że w dniu 26 sty­cz­nia 2018 roku zmarła nasza Droga Koleżanka Irena Stan­gre­ciuk Droga Irenko, to nie tak miało być! Na zawsze pozosta­niesz w naszych ser­cach RODZINIE I WSZYSTKIM BLISKIM składamy Wyrazy najserdeczniejszego współczu­cia Dyrekcja, Koleżanki i … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+

W dniu 15 grud­nia 2017 r. zor­ga­ni­zowano kon­fer­encję w związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki

Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki [II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XIX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uruchomiona

Ruszyła XIX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2016 i 2017, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. więcej…

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

Part­nerstwo w składzie: DORADCA Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy oraz PBS Sp. z o.o. real­izują pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB  STARSZYCH NA  TLE  PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA  OPIEKUŃCZEGO kup pub­likację Prob­lematyka sys­temów emery­tal­nych jest od dawna przed­miotem badań i debat. W ostat­nich dwóch dekadach również sys­temy opieki dłu­goter­mi­nowej znalazły się w sferze zain­tere­sowań naukow­ców i … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie. Zrównanie faktów, zdarzeń, dochodów i świadczeń

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, 22 czer­wca 2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie odbyła się … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

O RACJONALNĄ POLITYKĘ RODZINNĄ. RODZINA FORMACJĄ NIEZASTĄPIONĄ?

Nowość wydawnicza wydana nakła­dem CPS “Dia­log” oraz  Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pt.: O  RACJONALNĄ  POLITYKĘ  RODZINNĄ.  Rodz­ina for­ma­cją nieza­stą­pi­oną? Księga Jubileuszowa Pro­fe­sor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej pod redakcją naukowa Marka Bed­narskiego, Zofii Czepulis-Rutkowskiej, Doroty Gło­gosz, CPS “Dia­log”,  IPiSS, Warszawa 2017 pobierz … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe