Archiwum kategorii: Aktualności

Nowość wydawnicza 2018

Nowość wydawnicza 2018 WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżni­cow­anie i społeczne kon­sek­wencje. Paweł Poławski (red.), Bożena Balcerzak-Paradowska, Kaz­imierz W. Frieske, Agnieszka Sowa-Kofta, Beata Małecka-Tepicht, Mateusz Trochymiak, Dar­iusz Zalewski Jeśli ktoś ostrzy sobie zęby, oczeku­jąc argu­men­tów za tym, że … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE, Dorota Głogosz

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IPiSS MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? OPINIE, POTRZEBY I PREFERENCJE RODZICÓW DOTYCZĄCE FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W POLSCE, Dorota Gło­gosz   Pub­likacja wydana w ramach pro­jektu badaw­czego indy­wid­u­al­nego Nar­o­dowego Cen­trum Nauki w Krakowie pt. Mama, nia­nia czy żłobek? Pref­er­encje … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Infodoradca + seminarium regionalne Lublin

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Infodoradca + seminarium regionalne Kielce

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja” – kwartal­nik, ukazuje się od 16 lat. Do końca roku 2017 wydawany był przez Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych. Od roku 2018 właś­ci­cielem i wydawcą tytułu jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. więcej… ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2018 ROK zamówienia … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

ORCID

ORCID – iden­ty­fika­tor, który każdy naukowiec powinien mieć! Ustawa Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 343 ust. 1, pkt 3 zobow­iązuję wszys­t­kich pra­cown­ików naukowych do posi­ada­nia elek­tron­icznego iden­ty­fika­tora naukowca w między­nar­o­dowym sys­temie ORCIDCzy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uruchomiona

XX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!! Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2017 i 2018, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Social investment in affordable and quality long-term care

W dniu 30 października 2018 r. w Par­la­men­cie Europe­jskim w Bruk­seli odbędzie się kon­fer­encja pod­sumowu­jąca pro­jekt pt.: Social invest­ment in afford­able and qual­ity long-term care (SPRINT). Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest part­nerem  kon­sor­cjum “SPRINT” real­izu­jącego pro­jekt, w  skład którego … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

prof. Elżbieta Kryńska — pożegnanie

                                     Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci prof. zw. dr hab. Elż­bi­ety Kryńskiej  wspani­ałego człowieka, wybit­nego naukowca i men­tora wielo­let­niego pra­cown­ika naukowego Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Kierown­ika Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy

Pro­jekt real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe