Archiwum kategorii: Aktualności

Powołanie nowego Dyrektora IPiSS

Z dniem 1 listopada 2019 r. Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej powołał na stanowisko Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Panią dr Elż­bi­etę Bojanowską.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XX edycja Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

1 października 2019 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XX jubileuszową edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w rywal­iza­cji o stat­uetki, wyróżnienia i cer­ty­fikaty, które zostaną wręc­zone w marcu 2020 roku pod­czas uroczys­tej Gali. Konkurs jest … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

 XXI edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!! Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2018 i 2019, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Szkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) – kon­tynu­u­jemy rekru­tację! Zapraszamy pra­cown­ików OPS i PCPR na szkole­nia real­i­zowane w ramach pro­jektu pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00–0111/16), których celem jest omówie­nie zmian w oce­nie zasobów pomocy społecznej … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte, 18 czer­wca 2018 r. (wtorek) w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie, ul. Limanowskiego 23 … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Szkolenia z narzędzia OZPS

Szkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) Zapraszamy pra­cown­ików OPS i PCPR na szkole­nia real­i­zowane w ramach pro­jektu pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00–0111/16), których celem jest omówie­nie zmian w oce­nie zasobów pomocy … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zakończenie XIX edycji Konkursu LZZL

Szanowni Państwo, Zakończyła się XIX edy­cja Konkursu Lider ZZL. Lid­erami w trzech równorzęd­nych kat­e­go­ri­ach konkur­sowych zostali: SITECH Sp. z o.o., Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego, Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Mazowieck­iego. Mapa Lau­re­atów XIX edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi Na … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Infodoradca — seminarium regionalne –Białystok

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Infodoradca — seminarium regionalne Łódź

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Nowość wydawnicza 2018

Nowość wydawnicza 2018 WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżni­cow­anie i społeczne kon­sek­wencje. Paweł Poławski (red.), Bożena Balcerzak-Paradowska, Kaz­imierz W. Frieske, Agnieszka Sowa-Kofta, Beata Małecka-Tepicht, Mateusz Trochymiak, Dar­iusz Zalewski Jeśli ktoś ostrzy sobie zęby, oczeku­jąc argu­men­tów za tym, że … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe