Polityka prywatności

IPiSS przy­wiązuje szczególną wagę do poszanowa­nia pry­wat­ności użytkown­ików odwiedza­ją­cych naszą stronę inter­ne­tową. Gro­mad­zone dane są wyko­rzysty­wane do celów admin­istrowa­nia ser­wisem. Dane inden­ty­fika­cyjne nie są kojar­zone z konkret­nymi osobami przeglą­da­ją­cymi stronę ‚ z wyjątkiem danych zamieszc­zonych przez Użytkown­ików w for­mu­la­rzach. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości ser­wisu, okazjon­al­nie anal­izu­jemy pliki z logami w celu określe­nia, które strony odwiedzane są najczęś­ciej, jakie przeglą­darki stron WWW są stosowane, czy struk­tura strony nie zaw­iera błędów, itp.

Odnośniki do innych stron inter­ne­towych Poli­tyka pry­wat­ności doty­czy tylko strony inter­ne­towej IPiSS .   W przy­padku umieszczenia na stronie inter­ne­towej IPiSS odnośników do innych stron WWW, IPiSS nie ponosi odpowiedzial­ności za zasady zachowa­nia pry­wat­ności obow­iązu­jące na tych stronach.  Po wejś­ciu na strony inter­ne­towe innych pod­miotów rekomen­du­jemy zapoz­nanie się z poli­tyką pry­wat­ności tam ustaloną.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkown­icy podają w por­talu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Dane osobowe to wszys­tkie infor­ma­cje o oso­bie fizy­cznej ziden­ty­fikowanej lub możli­wej do ziden­ty­fikowa­nia poprzez jeden bądź kilka szczegól­nych czyn­ników określa­ją­cych fizy­czną, fizjo­log­iczną, gene­ty­czną, psy­chiczną, eko­nom­iczną, kul­tur­ową lub społeczną tożsamość, w tym wiz­erunek, nagranie głosu, dane kon­tak­towe, dane o lokaliza­cji, infor­ma­cje zawarte w kore­spon­dencji, infor­ma­cje gro­mad­zone za pośred­nictwem sprzętu rejestru­jącego lub innej podob­nej technologii.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Admin­is­tra­torem danych osobowych jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych z siedz­ibą w Warsza­wie, ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa, wpisanym do rejestru przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego prowad­zonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warsza­wie, XII Wydział Gospo­dar­czy KRS pod numerem 0000115925, NIP: 5251000520, REGON: 000018023.

Kon­takt z inspek­torem ochrony danych w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie jest możliwy pod adresem e-mail iodo@ipiss.com.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowad­zoną dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą  Admin­is­tra­tor zbiera i przetwarza dane osobowe zgod­nie z właś­ci­wymi przepisami, w tym w szczegól­ności z RODO (Roz­porządze­nie Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarza­nia danych.

 Admin­is­tra­tor zapew­nia prze­jrzys­tość przetwarza­nia danych, w szczegól­ności zawsze infor­muje o przetwarza­niu danych w momen­cie ich zbiera­nia, w tym o celu i pod­stawie prawnej przetwarza­nia – np. przy zaw­iera­niu umowy. Admin­is­tra­tor dba o to, by dane były zbier­ane tylko w zakre­sie niezbęd­nym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarza­jąc dane,  Admin­is­tra­tor zapew­nia ich bez­pieczeństwo i poufność oraz dostęp do infor­ma­cji o przetwarza­niu osobom, których dane doty­czą. Gdyby pomimo stosowanych środ­ków bez­pieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty),  Admin­is­tra­tor poin­for­muje o takim zdarze­niu osoby, których dane doty­czą, w sposób zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Kon­takt z Admin­is­tra­torem jest możliwy za pośred­nictwem poczty elek­tron­icznej na adres: sekretariat@ipiss.com.pl lub pisem­nie na podane powyżej adres korespondencyjny

Admin­is­tra­tor wyz­naczył Inspek­tora Ochrony Danych, z którym można skon­tak­tować się pisem­nie na podany powyżej adresy kore­spon­den­cyjny lub poprzez podany powyżej adresy e-mail w każdej sprawie doty­czącej przetwarza­nia danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadze­niem dzi­ałal­ności wyma­ga­jącej przetwarza­nia dane osobowe są ujaw­ni­ane zewnętrznym pod­miotom, w tym w szczegól­ności dostaw­com odpowiedzial­nym za obsługę sys­temów infor­maty­cznych i, pod­miotom świad­czą­cym usługi prawne lub księ­gowe, kurierom, agencjom mar­ketingowym czy rekrutacyjnym.

Admin­is­tra­tor zas­trzega sobie prawo ujawnienia wybranych infor­ma­cji doty­czą­cych osoby, której dane doty­czą, właś­ci­wym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzie­le­nia takich infor­ma­cji, opier­a­jąc się na odpowied­niej pod­stawie prawnej oraz zgod­nie z przepisami obow­iązu­jącego prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarza­nia danych zależy od rodzaju świad­c­zonej usługi i celu przetwarza­nia. Okres przetwarza­nia danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one pod­stawę przetwarzania.

W przy­padku przetwarza­nia danych na pod­stawie uza­sad­nionego interesu danego Admin­is­tra­tora – np. ze względów bez­pieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożli­wia­jący real­iza­cję tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprze­ciwu wzglę­dem przetwarza­nia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na pod­stawie zgody, dane przetwarzane są do jej wyco­fa­nia. Gdy pod­stawę przetwarza­nia stanowi niezbęd­ność do zawar­cia i wyko­na­nia umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarza­nia danych może być przedłużony w przy­padku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustal­e­nia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeni­ami, a po tym okre­sie – jedynie w przy­padku i w zakre­sie, w jakim będą wyma­gać tego przepisy prawa. Po upły­wie okresu przetwarza­nia dane są nieod­wracal­nie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane doty­czą to każda osoba fizy­czna, której dane osobowe  przetwarzane są przez  Admin­is­tra­tora, np. osoba odwiedza­jąca siedz­ibę Admin­is­tra­tora lub kieru­jąca do niego zapy­tanie w formie e-maila.

IPiSS zapew­nia pod­miotom danych real­iza­cję uprawnień wynika­ją­cych z RODO.

Osobom, których dane doty­czą, przysługują następu­jące prawa:

 • prawo do infor­ma­cji o przetwarza­niu danych osobowych – na tej pod­stawie  Admin­is­tra­tor przekazuje infor­ma­cję o przetwarza­niu danych oso­bie zgłasza­jącej żądanie, w tym przede wszys­tkim o celach i pod­stawach prawnych przetwarza­nia, zakre­sie posi­adanych danych, pod­mio­tach, którym są ujaw­ni­ane, i planowanym ter­minie usunię­cia danych;
 • prawo uzyska­nia kopii danych – na tej pod­stawie  Admin­is­tra­tor przekazuje kopię przetwarzanych danych doty­czą­cych osoby zgłasza­jącej żądanie;
 • prawo do spros­towa­nia –  Admin­is­tra­tor zobow­iązany jest usuwać ewen­tu­alne niez­god­ności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzu­peł­niać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunię­cia danych – na tej pod­stawie można żądać usunię­cia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do real­i­zowa­nia żad­nego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarza­nia – w razie zgłoszenia takiego żąda­nia  Admin­is­tra­tor zaprzes­taje wykony­wa­nia oper­acji na  danych osobowych – z wyjątkiem oper­acji, na które wyraz­iła zgodę osoba, której dane doty­czą – oraz ich prze­chowywa­nia, zgod­nie z przyję­tymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przy­czyny ograniczenia przetwarza­nia danych (np. zostanie wydana decyzja organu nad­zor­czego zezwala­jąca na dal­sze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej pod­stawie – w zakre­sie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą –  Admin­is­tra­tor wydaje dane dostar­c­zone przez osobę, której one doty­czą, w for­ma­cie pozwala­ją­cym na ich odczyt przez kom­puter. Możliwe jest także zażą­danie przesła­nia tych danych innemu pod­miotowi – jed­nak pod warunk­iem, że ist­nieją w tym zakre­sie tech­niczne możli­wości zarówno po stronie Admin­is­tra­tora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprze­ciwu wobec przetwarza­nia danych w celach mar­ketingowych – osoba, której dane doty­czą, może w każdym momen­cie sprze­ci­wić się przetwarza­niu danych osobowych w celach mar­ketingowych, bez konieczności uza­sad­nienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprze­ciwu wobec innych celów przetwarza­nia danych – osoba, której dane doty­czą, może w każdym momen­cie sprze­ci­wić się przetwarza­niu danych osobowych, które odbywa się na pod­stawie uza­sad­nionego interesu Admin­is­tra­tora (np. dla celów anal­i­ty­cznych lub statysty­cznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprze­ciw w tym zakre­sie powinien zaw­ierać uzasadnienie;
 • prawo wyco­fa­nia zgody – jeśli dane przetwarzane są na pod­stawie wyrażonej zgody, osoba, której dane doty­czą, ma prawo ją wyco­fać w dowol­nym momen­cie, co jed­nak nie wpływa na zgod­ność z prawem przetwarza­nia doko­nanego przed wyco­faniem zgody;
 • prawo do skargi – w przy­padku uzna­nia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy doty­czące ochrony danych osobowych, osoba, której dane doty­czą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu sko­rzys­ta­nia z powyższych praw należy skon­tak­tować się z  Admin­is­tra­torem lub z Inspek­torem Ochrony Danych, korzys­ta­jąc ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Wniosek doty­czący real­iza­cji praw pod­miotów danych można złożyć:

 • w formie pisem­nej na adres: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych z siedz­ibą w Warsza­wie, ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa;
 • drogą e-mailową na adres: sekretariat@ipiss.com.pl

Jeżeli  Admin­is­tra­tor nie będzie w stanie ziden­ty­fikować osoby składa­jącej wniosek na pod­stawie doko­nanego zgłoszenia, zwróci się do wniosko­dawcy o dodatkowe informacje.

Wniosek może być złożony oso­biś­cie lub za pośred­nictwem pełnomoc­nika (np. członka rodziny). Ze względu na bez­pieczeństwo danych Admin­is­tra­tor zachęca do posługi­wa­nia się pełnomoc­nictwem w formie poświad­c­zonej przez notar­iusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istot­nie przyspieszy wery­fikację aut­en­ty­czności wniosku.

Odpowiedź na zgłosze­nie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzy­ma­nia. W razie konieczności przedłuże­nia tego ter­minu Admin­is­tra­tor infor­muje wniosko­dawcę o przy­czy­nach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośred­nictwem poczty trady­cyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażą­dano przekaza­nia odpowiedzi w formie elektronicznej.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Kore­spon­dencja e-mailowa i tradycyjna

W przy­padku kierowa­nia do Admin­is­tra­tora za pośred­nictwem poczty e-mail lub trady­cyjnej kore­spon­dencji niezwiązanej z usługami świad­c­zonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej kore­spon­dencji są przetwarzane wyłącznie w celu komu­nikacji i rozwiąza­nia sprawy, której doty­czy korespondencja.

Pod­stawą prawną przetwarza­nia jest uza­sad­niony interes tego Admin­is­tra­tora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­jący na prowadze­niu kore­spon­dencji kierowanej do niego w związku z jego dzi­ałal­noś­cią gospodarczą.

Admin­is­tra­tor przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której doty­czy kore­spon­dencja. Całość kore­spon­dencji jest prze­chowywana w sposób zapew­ni­a­jący bez­pieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych infor­ma­cji) i ujaw­ni­ana jedynie osobom upoważnionym.

Kon­takt telefoniczny

W przy­padku kon­tak­towa­nia się z  Admin­is­tra­torem drogą tele­fon­iczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świad­c­zonymi usługami, Admin­is­tra­tor może żądać poda­nia danych osobowych tylko wów­czas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której doty­czy kon­takt. Pod­stawą prawną jest w takim wypadku uza­sad­niony interes tego Admin­is­tra­tora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­jący na konieczności rozwiąza­nia zgłos­zonej sprawy związanej z prowad­zoną przez niego dzi­ałal­noś­cią gospodarczą.

Mon­i­tor­ing wiz­yjny oraz kon­trola wstępu

W celu zapewnienia bez­pieczeństwa osób i mienia może być zas­tosowany mon­i­tor­ing wiz­yjny oraz kon­trola wstępu do lokali i na teren zarządzany przez danego Admin­is­tra­tora. Zebrane w ten sposób dane nie są wyko­rzysty­wane do żad­nych innych celów. 

Dane osobowe w postaci nagrań z mon­i­toringu oraz dane zbier­ane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bez­pieczeństwa i porządku na tere­nie obiektu oraz ewen­tu­al­nie w celu obrony przed roszczeni­ami lub ich dochodzenia. Pod­stawą przetwarza­nia danych osobowych jest uza­sad­niony interes danego Admin­is­tra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­jący na zapewnie­niu bez­pieczeństwa mienia tego Admin­is­tra­tora oraz ochrony jego praw.

Rekru­tacja

W ramach pro­cesów rekru­ta­cyjnych Admin­is­tra­tor oczekuje przekazy­wa­nia danych osobowych (np. w CV lub życio­rysie) jedynie w zakre­sie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazy­wać infor­ma­cji w szer­szym zakre­sie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zaw­ierać dodatkowe dane, nie będą one wyko­rzysty­wane ani uwzględ­ni­ane w pro­ce­sie rekrutacyjnym. 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wyko­na­nia obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa, związanych z pro­ce­sem zatrud­nienia, w tym przede wszys­tkim Kodeksu pracy – pod­stawą prawną przetwarza­nia jest obow­iązek prawny ciążący na danym Admin­is­tra­torze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu przeprowadzenia pro­cesu rekru­tacji w zakre­sie danych niewyma­ganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych pro­cesów rekru­ta­cyjnych – pod­stawą prawną przetwarza­nia jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustal­e­nia lub dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeni­ami – pod­stawą prawną przetwarza­nia danych jest prawnie uza­sad­niony interes danego Admin­is­tra­tora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

W razie zbiera­nia danych dla celów związanych z wyko­naniem konkret­nej umowy, dany Admin­is­tra­tor przekazuje oso­bie, której dane doty­czą, szczegółowe infor­ma­cje doty­czące przetwarza­nia jej danych osobowych w momen­cie zaw­iera­nia umowy.

Zbieranie danych w innych przypadkach

W związku z prowad­zoną dzi­ałal­noś­cią Admin­is­tra­tor zbiera dane osobowe także w innych przy­pad­kach – np. pod­czas spotkań biz­ne­sowych, na even­tach branżowych czy poprzez wymi­anę wiz­ytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymy­waniem kon­tak­tów biz­ne­sowych. Pod­stawą prawną przetwarza­nia jest w tym wypadku uza­sad­niony interes tego Admin­is­tra­tora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­jący na tworze­niu sieci kon­tak­tów w związku z prowad­zoną działalnością. 

Dane osobowe zebrane w takich przy­pad­kach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a dany Admin­is­tra­tor zapew­nia ich odpowied­nią ochronę.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia inte­gral­ności i poufności danych  Admin­is­tra­tor wdrożył pro­ce­dury umożli­wia­jące dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakre­sie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykony­wane przez nie zada­nia. Admin­is­tra­tor sto­suje rozwiąza­nia orga­ni­za­cyjne i tech­niczne w celu zapewnienia, że wszys­tkie oper­acje na danych osobowych są reje­strowane i dokony­wane tylko przez osoby uprawnione.

Admin­is­tra­tor pode­j­muje pon­adto wszelkie niezbędne dzi­ała­nia, by także jego pod­wykon­awcy i inne pod­mioty współpracu­jące dawały gwarancję stosowa­nia odpowied­nich środ­ków bez­pieczeństwa w każdym przy­padku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlece­nie tego Administratora.

Admin­is­tra­tor prowadzi na bieżąco anal­izę ryzyka i mon­i­toruje adek­wat­ność stosowanych zabez­pieczeń danych do iden­ty­fikowanych zagrożeń. W razie konieczności dany Admin­is­tra­tor wdraża dodatkowe środki służące zwięk­sze­niu bez­pieczeństwa danych.

 COOKIES

Prawie każda strona inter­ne­towa wyko­rzys­tuje tech­nologię plików cookie. Pod­czas wizyt na naszej stronie, na kom­put­erze Użytkown­ika zapisy­wane są frag­menty kodu, w których zapisano ustaw­ienia użytkown­ika. Służą one do zapewnienia opty­mal­nej obsługi pod­czas wiz­yty na naszej stronie oraz umożli­wiają szyb­szy i łatwiejszy dostęp do infor­ma­cji. Przy następ­nej wiz­y­cie z tego samego urządzenia przeglą­darka może sprawdzić, czy na urządze­niu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zaw­ier­a­jący nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoz­nać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niek­tórych przy­pad­kach dopa­sować prezen­towaną treść do odbiorcy.

Z uwagi na czas życia cook­ies i innych podob­nych tech­nologii, sto­su­jemy dwa zasad­nicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne — pliki tym­cza­sowe prze­chowywane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika do czasu wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej i aplikacji lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­darki internetowej);
 • stałe — prze­chowywane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików cook­ies lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cook­ies i inne podobne tech­nolo­gie, sto­su­jemy ich następu­jące rodzaje:

 • niezbędne do dzi­ała­nia usługi i aplikacji — umożli­wia­jące korzys­tanie z naszych usług, np. uwierzytel­ni­a­jące pliki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bez­pieczeństwa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytelniania;
 • wyda­jnoś­ciowe — umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych i aplikacji;
 • funkcjon­alne — umożli­wia­jące “zapamię­tanie” wybranych przez Użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi Użytkownik, rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej i aplikacji itp.;
 • reklam­owe — umożli­wia­jące dostar­czanie Użytkown­ikom treści reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań;
 • statysty­czne — służące do zliczana statystyk doty­czą­cych stron inter­ne­towych i aplikacji.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszc­zone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostęp­nych w jego przeglą­darce inter­ne­towej. Usunię­cie lub zablokowanie umieszcza­nia plików cookie może spowodować utrud­nienia korzys­ta­nia z ser­wisu, a nawet uniemożli­wić korzys­tanie z niek­tórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od uży­wanej przeglą­darki. Dokładne infor­ma­cje na ten temat można uzyskać, korzys­ta­jąc z funkcji Pomoc w przeglą­darce. Więk­szość przeglą­darek ofer­uje możli­wość akcep­towa­nia lub odrzu­ca­nia wszys­t­kich plików cookie, akcep­towa­nia tylko niek­tórych rodza­jów albo infor­mowa­nia użytkown­ika za każdym razem, gdy strona inter­ne­towa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łat­woś­cią usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządze­niu przez przeglądarkę.

Zmi­ana warunków prze­chowywa­nia lub otrzymy­wa­nia plików cook­ies jest możliwa poprzez kon­fig­u­rację ustaw­ień w przeglą­dark­ach inter­ne­towych m.in.:

 • w przeglą­darce Inter­net Explorer
 • w przeglą­darce Mozilla Firefox
 • w przeglą­darce Chrome
 • w przeglą­darce Opera

 POZOSTAŁE INFORMACJE

Przekazy­wanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europe­jskim Obszarem Gospo­dar­czym (EOG) różni się od tego zapew­ni­anego przez prawo europe­jskie. Z tego powodu Admin­is­tra­tor przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnie­niem odpowied­niego stop­nia ochrony, przede wszys­tkim poprzez:

 • współpracę z pod­mio­tami przetwarza­ją­cymi dane osobowe w państ­wach, w odniesie­niu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie stan­dar­d­owych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążą­cych reguł kor­po­ra­cyjnych zatwierd­zonych przez właś­ciwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazy­wa­nia danych do USA – współpracę z pod­mio­tami uczest­niczą­cymi w pro­gramie Tar­cza Pry­wat­ności (Pri­vacy Shield) zatwierd­zonym decyzją Komisji Europejskiej.
Translate »
Skip to content