Ludwik Florek

Komórka organizacyjna:
Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
telefon:
(+48 22) 53 67 539
Stanowisko:
profesor
fax:
Stopień naukowy:
prof. dr hab
e-mail:
l.florek@ipiss.com.pl

Specjalności

Nauki prawne

Dyscypliny naukowe

prawo pracy, europejskie prawo pracy

Notka biograficzna

Profesor zwyczajny nauk prawnych. Profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego a od 2019 r. w Pionie Badawczym Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2002-2006), członek Rady Legislacyjnej, Przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Autor około dwustu opracowań  z zakresu prawa pracy, międzynarodowego i europejskiego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, w tym wielu wydań podręczników: Prawo pracy  (do 2003 r. z T. Zielińskim) i Europejskie prawo pracy.

Florek Ludwik – full professor of Legal Sciences. Professor in the Department of Labour Law and Social Insurance of the Institute of Labour and Social Studies. The Head of the department of the Labour Law of the University of Warsaw, deputy chairman of the Labour Law Codification Committee, Vice-chairman of the Polish Section of International Labour Law and Social Insurance Association. The author of many textbooks on the labour law and European labour law, and of over 150 other scientific papers, including 40 on international labour law. Vocational interests: individual and collective labour law, European and international solutions. The domains of the Committee for Scientific Research: legal sciences, specialisation: labour law, European labour law.

Zainteresowania badawcze

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy, rozwiązania europejskie i międzynarodowe

Autor lub redaktor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

Publikacje wydane 2011

 • Problemy czasu pracy w prawie unijnym, PIZS, 2011/11.
 • Termination of Employment Contract (w:) Labour Market in 21st Century: Looking for Flexibility and Security, red. T. Darulis, D. Petrylaite, Cambridge Scholars Publishing, 2011.
 • The notion and scope of trade union freedom (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI w., red. J. Stelina.
 • Die Lage entsandter Arbeitnehmer in Polen aus arbeitsrechtlicher Sicht, Gebunden 2011.
 • Współczesne problem prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, redaktor i współautor, Warszawa 2011.
 • Czas pracy, redaktor i współautor, Warszawa 2011.
 • Część normatywna układu zbiorowego pracy (w:) Z Zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga Jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Wrocław 2011.
 • Swoboda umów w prawie pracy (w:) Księga pamiątkowa dla Profesora Lecha Kaczyńskiego, red. J. Stelina, Gdańsk 2011.

Publikacje wydane  2010

 • Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę, PiZS 2010/2
 • Prawo związku zawodowego do informacji, PiZS 2010/5
 • Układ zbiorowy pracy a umowa o pracę, Monitor Prawa Pracy 2010/2
 • Ustawa odsyłająca do umowy prawa pracy (w:) Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A Sobczyk, Warszawa 2010
 • Konstytucyjne i prawno-międzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G Goździewicz, Warszawa 2010
 • Pojęcie i zakres wolności związkowej (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych – Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010

Publikacje wydane 2009

 • Kapitał emerytalny a działalność lokacyjna OFE, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 1/2009
 • Kodeks pracy. Wprowadzenie, C.H. Beck, 26. wydanie, Warszawa 2009,
 • Komentarz do Kodeksu pracy (redaktor i współautor), 5. wydanie, WoltersKluwer 2009
 • Porozumienia zbiorowe dotyczące informacji i konsultacji pracowniczej (w:) Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Oficyna, Warszawa 2009
 • Prawo pracy (do 2003 r. wspólnie z T. Zielińskim), C.H. Beck, 11. wydanie, Warszawa 2009
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej (w:) Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, Oficyna, Warszawa 2009

Publikacje wydane  2008

 • Profesor Zbigniew Salwa. Wspomnienie pośmiertne, „Państwo i Prawo” nr 5/2008
 • Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 3/2008
 • Zwrot nieprawidłowego wydatkowanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 1/2008

Publikacje wydane 2007

 • Europejskie prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 3. wydanie, Warszawa 2007
 • Indywidualne a zbiorowe prawo pracy (redaktor i współautor), Oficyna 2007
 • Kodyfikacyjne problemy prawa pracy (w:) Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 • Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, „Państwo i Prawo”  nr 11/2007
 • Sources of Polish Labour Law (w:) Labour and Social Security Law in the XXI Century: Challenges and Perspectives, Vilnius 2007

Publikacje wydane 2006

 • Consequences of the EU Enlargement for Polish Labour Law, Transition Studies Review, volume 13 nr 1/2006, SpringerWienNewYork
 • Pojęcie, rozkład i wymiar czasu pracy, „Edukacja Prawnicza” nr 6/2006
 • Prawo pracowników do informacji i konsultacji, „Monitor Prawa Pracy” nr 5/2006
 • Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunków pracy (w:) Prawo pracy w obliczu przemian (red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński) C.H. Beck 2006

Publikacje wydane 2005

 • Komentarz do Kodeksu pracy (redaktor i współautor,) Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005 (IV wydanie)
 • Labour Law (w:) Introduction to Polish Law, red. S. Frankowski, Zakamycze-Kluwer 2005
 • Wpływ międzynarodowego prawa pracy na prawo polskie (w:) Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, red. A. Łazowski, R. Ostrihansky, Zakamycze 2005
 • Wykładnia prawa pracy zgodna z prawem wspólnotowym (w:) Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, Liber 2005

Publikacje wydane 2004

 • Collective bargaining in Poland (w:) Darbo teisé suvienitoje Europoje (Labour Law in United Europe), Vilnius 2004
 • Dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego w świetle nowelizacji Kodeksu pracy, „Monitor Prawa Pracy” nr 1/2004
 • Zgodność prawa pracy z prawem europejskim (w:) Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004
 • Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 5/2004

Publikacje wydane 2003

 • Granice liberalizacji prawa pracy (w:) Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego (red. E. Bielak, H. Lewandowski), Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
 • 1)Gwarancje stosowania europejskiego prawa pracy (w:) Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej (red. E. Piontek), Liber Warszawa 2003
 • Liberalizacja prawa pracy i jej granice, „Państwo i Prawo” nr 12/2003
 • Ochrona miejsc pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3-4/2003
 • Prawo pracy a bezrobocie (red. naukowy i współautor), Dom Wydawniczy ABC 2003
 • Prawo pracy a bezrobocie, (redaktor i współautor), ABC 2003
 • Tadeusz Zieliński. Wspomnienie pośmiertne, „Państwo i Prawo” nr 12/2003

Publikacje wydane 2002

 • Charakter europejskiego prawa pracy (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego (red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner), Warszawa 2002
 • Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”  nr 10/2002
 • Internationale Verträge im polnischen Arbeitsrecht (w:) Sozialrecht und Sozialpolitik in Deutschland und Europa (red. W. Boecken, F. Ruland, H.-D. Steinmeyer), Festschrift für Bernd Baron von Maydell, Luchterhand 2002
 • Prawo pracy Unii Europejskiej, Studia Prawno-Europejskie, t. VI, Łódź 2002
 • Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 5/2002
 • Znaczenie umów międzynarodowych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” nr 2/2002
 • Związkowa strona układu zbiorowego pracy, „Polityka Społeczna” nr 7/2002

Publikacje wydane 2001

 • Konstytucyjne podstawy indywidualnego prawa pracy (w:) Konstytucyjne podstawy systemu prawa (red. M. Wyrzykowski), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia (w:) Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm (red. L. Machol-Zajda), IPiSS, Warszawa 2001
 • Prawo unijne a ustawodawstwo krajowe, „Wynagrodzenia” nr 10/2001
 • Przedstawiciele pracowników w europejskim prawie pracy (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001
 • Równość szans w zakresie zatrudnienia, „Wynagrodzenia” nr 11/2001
 • Równość wynagrodzeń, „Wynagrodzenia” nr 9/2001
 • Równość zatrudnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości „Wynagrodzenia” nr 12/13/2001
 • Zakaz dyskryminacji – studium przypadku, „Wynagrodzenia” nr 14-15/2001
 • Znaczenie umów międzynarodowych w prawie pracy (w:) Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności. Referat na XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 2001

Publikacje wydane 2000

 • Community co-ordination for the self-employed persons from the perspective of Polish social security schemes, European Conference, Athens, September 2000
 • Das individuelle Arbeitsrecht in Polen (w:) Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa (red. R. Richardi), Berlin Verlag Arno Spitz, 2000
 • Encyklopedia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (red. naukowy), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1999 r., I PKN 438/99, „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 11/2000, poz. 174
 • Międzynarodowe źródła prawa pracy (w:) Źródła prawa pracy, (red. L. Florek), Liber, Warszawa 2000
 • Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych (wspólnie z M. Latos-Miłkowską i Ł. Pisarczykiem), IPiSS, Warszawa 2000
 • Prawo pracy wobec przemian demokratycznych i gospodarki rynkowej, „Studia Juridica”,  nr XXXVIII/2000
 • Recenzja: Zbigniew Hajn, Status prawny organizacji pracodawców, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 278, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 3/2000
 • Rola umów międzynarodowych w zbiorowym prawie pracy, (w:) Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej,  red. G. Goździewicz, Toruń 2000
 • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie Unii Europejskiej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sierpień 2000
 • Równość traktowania mężczyzn i kobiet (w:) Równość praw kobiet i mężczyzn, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2000
 • Zakres ograniczenia wolności związkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji), „Państwo i Prawo” nr 12/2000
 • Źródła prawa pracy (red. naukowy i współautor), Liber, Warszawa 2000

Publikacje wydane 1999

 • Autonome Rechtsquellen des polnischen Arbeitsrechts (in:) Die Sozialordnung in Polen und Deutschland in einem zusammenwachsenden Europa. Gedächtnisschrift für Czesław Jackowiak (ed. Bernd von Maydell und T. Zieliński), Warschau 1999
 • Autonomiczne (pozaustawowe) źródła prawa pracy (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi (red. Bernd von Maydell i T. Zieliński), Warszawa 1999
 • Czas pracy i urlopy  wypoczynkowe w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”  nr 2/1999
 • Indywidualne prawo pracy a standardy Unii Europejskiej. Swoboda przepływu pracowników a wymagania integracji europejskiej (w:) S. Golinowska, L.Florek, W. Orłowski, G. Uścińska, J. Wratny, Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski, Ipiss Warszawa 1999
 • Landesbericht Republik Polen (w:) Transformation von Systemen sozialer Sicherheit in Mittel- und Osteuropa, (red. B. von Maydell, A. Nußberger), Duncker & Humblot, erlin 1999
 • Polskie prawo pracy a standardy europejskie, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 6/1999
 • Polskie prawo pracy a standardy europejskie, „Polityka Społeczna” nr 8/1999
Translate »
Skip to content