Orzecznictwo sądów polskich w zakresie swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Data rozpoczęcia:

27 lutego 2020

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte, 27 lutego 2020 r. (czwartek) w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie, ul. Limanowskiego 23 odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego związana z celami tego projektu.

Kon­fer­encja podzielona była na 2 sesje: pier­wsza doty­czyła zagad­nień związanych z dele­gowaniem pra­cown­ików w kon­tekś­cie nowych przepisów doty­czą­cych swo­body przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji (wiary­god­ność doku­men­tów A1, praca mar­gin­alna i mar­gin­al­iza­cja w kon­tekś­cie zatrud­nienia i samoza­trud­nienia, współpraca insty­tucji właś­ci­wych państw UE oraz inne zagad­nienia), a druga poświę­cona była zagad­nieniom związanym z orzecznictwem sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego 20102019. Kon­fer­encja miała na celu m.in. pod­niesie­nie świado­mości part­nerów społecznych, prawników, sędz­iów, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, ekspertów, naukow­ców oraz  innych osób w omaw­ianych obszarach.

W kon­fer­encji wzięli udział przed­staw­iciele Komisji Europe­jskiej, polscy przed­staw­iciele władzy właś­ci­wej i insty­tucji właś­ci­wych oraz polscy i uni­jni eksperci, którzy zaj­mują się podaną wyżej tem­atyką. W cza­sie spotka­nia przed­staw­iono prob­lemy i przeszkody, które pow­stają na obec­nym etapie stosowa­nia reg­u­lacji doty­czą­cych swo­body przemieszcza­nia się oby­wa­teli UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.

Uczest­nikami kon­fer­encji byli: eksperci, przed­staw­iciele środowisk naukowych, sędzi­wie, przed­staw­iciele pra­co­daw­ców, związków zawodowych, admin­is­tracji pub­licznej, insty­tucji gwaran­tu­ją­cych ochronę osobom korzys­ta­ją­cym z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej. Językiem kon­fer­encji był język pol­ski oraz język angielski.

Translate »
Skip to content