Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji

Data rozpoczęcia:

12 grudnia 2018

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 12 grud­nia 2018 r. w Lubel­skim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., ul. Dobrza­ńskiego 3, Lublin  zor­ga­ni­zowano sem­i­nar­ium pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“.

Cele sem­i­nar­ium:

 • Prezen­tacja pro­duk­tów pro­jektu INFOdoradca+
 • Przeprowadze­nie debaty o możli­woś­ci­ach wyko­rzys­ta­nia opisów infor­ma­cji o zawodach w Insty­tuc­jach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy

Sem­i­nar­ium skierowane było do:

Insty­tucji Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli:

 • Wojew­ódz­kich i Powia­towych Urzędów Pracy,
 • Ochot­niczych Hufców Pracy,
 • Agencji Zatrud­nienia i Insty­tucji Szkoleniowych,
 • Insty­tucji Dia­logu Społecznego, przed­staw­icieli sto­warzyszeń branżowych, orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji związkowych,
 • Insty­tucji Part­nerstwa Lokalnego.

Intere­sar­iuszy pro­jektu, w tym przedstawicieli:

 • Gmin­nych Cen­trów Infor­ma­cji, Aka­demic­kich Biur Kari­ery, Szkol­nych Ośrod­ków Kariery,
 • Cen­trów Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego, Cen­tów Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustawicznego,
 • orga­ni­za­cji pozarzą­dowych zaj­mu­ją­cych się prob­lematyką rynku pracy,
 • insty­tucji uczest­niczą­cych w tworze­niu oraz wdraża­niu Zin­te­growanego Sys­temu Kwalifikacji.

Infor­ma­cje na temat pro­jektu na: http://www.infodoradca.edu.pl/

Translate »
Skip to content