KONKURS NA PAMIĘTNIKI

Ogłosze­nie o konkur­sie na pamiętniki

Konkurs na pamiętniki "Samotne rodzicielstwo - moje życie"

 

Szanowna Pani,
Szanowny Panie

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie ogłasza konkurs na pamięt­niki osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci pt.: „Samotne rodzi­cielstwo — moje życie”.
Konkurs jest orga­ni­zowany w ramach pro­jektu badaw­czego Komitetu Badań Naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pt. „Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym”.
Chcielibyśmy zachę­cić Panią/Pana do podzie­le­nia się z nami swoimi doświad­czeni­ami jako osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci. Intere­sują nas codzi­enne prob­lemy i troski Pani/Pana rodziny. Duże i małe radości, powody kłopotów, ale i zad­owole­nia z życia rodzin­nego i domowego, z pracy, kon­tak­tów towarzys­kich.
Zakres spraw poruszanych w pamięt­nikach jest dowolny.  Może zech­ci­ałaby Pani/zechciałby Pan opisać swoje aktu­alne położe­nie, prob­lemy wynika­jące z obow­iązków rodzin­nych i zawodowych, trud­ności w spra­wowa­niu opieki nad dziećmi i  w zapewnie­niu im god­nych warunków życia.  Intere­su­jące byłoby dla nas poz­nanie czy i jakie widzi Pani/Pan  możli­wości  i szanse poprawy Swo­jej sytu­acji, jakie  pode­j­mowane są  przez Panią/Pana w tym zakre­sie  stara­nia.
Nadesłane przez Panią/Pana opra­cow­anie  będzie stanowić dla nas nieoce­nione źródło wiedzy o życiu  matek i ojców samot­nie wychowu­ją­cych dzieci w Polsce.
Obję­tość nadsyłanych tek­stów jest w zasadzie nieogranic­zona, ale prosimy, by obe­j­mowały co najm­niej dwie strony rękopisu lub tek­stu maszynowego. Praca może być pod­pisana imie­niem i nazwiskiem Autora. Można też posłużyć się godłem, a dane per­son­alne zas­trzec tylko do wiado­mości orga­ni­za­tora Konkursu.
Pamięt­niki prosimy nadsyłać drogą pocz­tową na adres Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych: 01–022 Warszawa, ul. Bel­lot­tiego 3B z dopiskiem Konkurs: ”Samotne rodzi­cielstwo – moje życie”.
Oczeku­jemy na Pani/Pana wspom­nienia do dnia 29 marca 2013 r. (decy­duje data stem­pla pocz­towego). Prosimy o wskazanie kon­taktu lub adresu do kore­spon­dencji, bowiem naj­ciekawsze pamięt­niki będą nagrod­zone przez orga­ni­za­torów konkursu. Przewidziano następu­jące nagrody pieniężne:

  • I nagroda    2 000 zł
  • II nagroda   1500 zł
  • III nagroda  1200 zł 

Insty­tut jako orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo innego podzi­ału nagród.

Przewiduje się opub­likowanie nadesłanych pamięt­ników, jako ele­mentu pracy badaw­czej Insty­tutu.
Szczegółowe infor­ma­cje na temat reg­u­laminu konkursu można uzyskać  pod numerem tele­fonu:
(22) 53 67 532

 Kierownik Pro­jektu     
  prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

Ogłosze­nie o konkur­sie na pamiętniki regu­lamin konkursu
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.