Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać aktywność zawodową. Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy

Udostępnij

Zarez­er­wuj czas w dniu 2 grudnia 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać aktywność zawodową. Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl,

Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.

Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres e-mail: debaty@ipiss.com.pl

ZAPRASZAMY

Dostępne są również transmisje z poprzednich debat:

DEBATA 8.
Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać aktywność zawodową. Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy
DEBATA 7.
Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin
DEBATA 6.
Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?
DEBATA 5.
Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080
DEBATA 4.
„Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”
DEBATA 3.
„Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”

DEBATA 2.
„Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne”
DEBATA 1.
„Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”

OBSERWUJ NAS NA       

Translate »
Skip to content