Kontakt

Szczegółowych infor­ma­cji o Konkur­sie udzielają:

Ewa Gimal­ska
Kierownik Sekcji ds. Kon­tak­tów Zewnętrznych IPiSS
tel.: (+48 22) 53 67 517
fax: (+48 22) 53 67 548
tel. kom.: 692 065 726
e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

Bar­bara Sajkiewicz
Kierownik Biura Konkursu LZZL
tel.: (+48 22) 53 67 537
tel. kom.: 694 319 258
e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl
             lider@ipiss.com.pl

Adres:
Biuro Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B
01–022 Warszawa

Dyżury: wtorek, piątek

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • Michelin Polska S.A.

  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2016
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWY WAWRZYN
dla trzykrotnego zdobywcy Szafirowej Statuetki

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Szafirowy wawrzyn
  dla trzykrot­nego zdoby­wcy
  szafirowej stat­uetki
  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2016
  w kat­e­gorii małych i śred­nich firm  za wybitne osiąg­nię­cia
  we wszys­t­kich obszarach zzl

KRYSZTAŁOWA STATUETKA
dla trzykrotnego zdobywcy Bursztynowej Statuetki

 • CEMEX Polska Sp. z o.o.
 • Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  za strate­giczną rolę struk­tur HR w firmie

 • Orange Polska S.A.

  za wdroże­nie pro­jektu gam­i­fikacji w zzl

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Sitech Sp. z o.o.

  za model ksz­tałce­nia praktycznego

 • DHL Parcel Poland Sp. z o.o.

  za  par­ty­cy­pa­cyjny model zarządzania

 • EMITEL Sp. z o.o.

  za  sys­tem­aty­czne pod­nosze­nie jakości zzl

 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

  za  dzi­ała­nia prozdrowotne

 • GRUPA AZOTY S.A.

  za  pro­jekt „Wiosna Innowacji”