Kontakt

Szczegółowych infor­ma­cji o Konkur­sie udzielają:

Ewa Gimal­ska
Kierownik Sekcji ds. Kon­tak­tów Zewnętrznych IPiSS
tel.: (+48 22) 53 67 517
fax: (+48 22) 53 67 548
tel. kom.: 692 065 726
e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

Bar­bara Sajkiewicz
Kierownik Biura Konkursu LZZL
tel.: (+48 22) 53 67 537
tel. kom.: 694 319 258
e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl
             lider@ipiss.com.pl

Adres:
Biuro Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B
01–022 Warszawa

Dyżury: wtorek, piątek

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • DPD Polska Sp. z o.o.

  Złota Stat­uetka i tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI w 2017 r. za wybitne osiąg­nię­cia we wszys­t­kich obszarach zarządza­nia zasobami ludzkimi

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Sitech Sp. z o.o

  za efek­ty­wność pro­cesów zzl

 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

  za ksz­tał­towanie kul­tury organizacyjnej

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • EMITEL Sp. z o.o.

  za kom­plek­sowy pro­gram roz­woju Kap­i­tału Ludzkiego

 • CEMEX Polska Sp. z o.o.

  za  model ksz­tał­towa­nia sto­sunków pracy

 • Veolia Energia Polska S.A.

  za  strate­gię zarządza­nia wiekiem

 • Grupa Rödl & Partner

  za  budowanie wiz­erunku pra­co­dawcy z wyboru

 • ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

  za sys­tem­aty­czne doskonale­nie zzl

 • CIECH S.A.

  za sys­tem­aty­czne doskonale­nie zzl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  za  doskonale­nie pro­cesów zarządza­nia zzl

 • Lubuski Urząd Wojewódzki

  za rozwój Kap­i­tału Ludzkiego