Kontakt

Szczegółowych infor­ma­cji o Konkur­sie udzielają:

Ewa Gimal­ska
Kierownik Sekcji ds. Kon­tak­tów Zewnętrznych IPiSS
tel.: (+48 22) 53 67 517
fax: (+48 22) 53 67 548
tel. kom.: 692 065 726
e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

Bar­bara Sajkiewicz
Kierownik Biura Konkursu LZZL
tel.: (+48 22) 53 67 537
tel. kom.: 694 319 258
e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl
             lider@ipiss.com.pl

Adres:
Biuro Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B
01–022 Warszawa

Dyżury: wtorek, piątek

LAUREACI EDYCJI

ZŁOTA STATUETKA

 • SITECH Sp. z o.o.

  i tytuł LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2018
  za wybitne osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

SZAFIROWA STATUETKA

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  i tytuł  LIDER ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI 2018
  w kat­e­gorii małych  i śred­nich firm za wybitne  osiąg­nię­cia we
  wszys­t­kich obszarach zzl

DIAMENTOWA STATUETKA

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  i tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA
  ZASOBAMI LUDZKIMI w 2018 r.
  w kat­e­gorii jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej
  za wybitne osiąg­nię­cia we wszys­t­kich
  obszarach zzl

BURSZTYNOWE STATUETKI
otrzymały firmy:

 • Michelin Polska S.A.

  za spójność i doskonale­nie zzl

 • Emitel S.A.

  za zzl skon­cen­trowane na wartościach

WYRÓŻNIENIA
otrzymały firmy:

 • Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o.

  za dig­i­tal­iza­cję rozwiązań w zarządza­niu zasobami ludzkimi

 • Veolia Energia Polska

  za  pro­gram „Power Lead — Siła Liderów”

 • MAN Bus Sp. z o.o.

  za  model ksz­tałce­nia zawodowego

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  za  rozwój zasobów ludzkich

 • Lubuski Urząd Wojewódzki

  za  doskonale­nie pro­cesów zzl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  za  kre­owanie przy­jaznego środowiska pracy