Narodowa Strategia Integracji Społecznej

Udostępnij

Pod­czas Szczytu Lizbońskiego w dni­ach 23 i 24 marca 2000 roku kraje członkowskie Unii Europe­jskiej postanow­iły, że zwal­czanie ubóstwa i wyk­luczenia społecznego stanie się arbi­tral­nym ele­mentem w pro­ce­sie mod­ern­iza­cji europe­jskiego mod­elu społecznego.

Dla celów walki ze zjawiskiem wyk­luczenia społecznego w Polsce pod­jęto prace nad stworze­niem Nar­o­dowej Strate­gii Inte­gracji Społecznej. Opra­cow­any przez Zespół Zadan­iowy do spraw Rein­te­gracji Społecznej doku­ment wchodzi w fazę dyskusji.

Ter­min spotka­nia podamy wkrótce.

NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Translate »
Skip to content