Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


10 marca 2021

CSR – JAK TO ROBIĄ NAJLEPSI? NAJLEPSZE PRAKTYKI LAUREATÓW KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - referat wygłoszony przez dr Annę Jawor-Joniewicz podczas debaty pt. „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” 4 marca 2021 r.Dąże­nie do zapewnienia god­nej pracy opiera się w fir­mach uczest­niczą­cych w Konkur­sie Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi na trzech fila­rach: part­ner­skim trak­towa­niu pra­cown­ików, zarządza­niu różnorod­noś­cią oraz dbałości o utrzy­manie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem oso­bistym”. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wys­tąpi­e­niem dr Anny Jawor-Joniewicz.

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…


9 marca 2021
 

Pani dr Katarzynie Sołkowicz

najgłęb­sze wyrazy współczu­cia z powodu śmierci

Ojca

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

 


GODNA PRACA – WYMIAR RYNKOWY I ORGANIZACYJNYGODNA PRACAWYMIAR RYNKOWY I ORGANIZACYJNY

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wystąpieniem/referatem wprowadza­ją­cym dr. hab. Łukasza Sienkiewicza, prof. uczelni – Politech­nika Gdańska do IV. Debaty orga­ni­zowanej przez IPiSS w ramach „Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – Między nauką a praktyką”

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…


5 marca 2021

Plan dla Pracy i Roz­woju: bezpośred­nia pomoc

Bezpośred­nia pomoc dla firm i pra­cown­ików dotknię­tych skutkami pan­demii. Kom­plek­sowe wspar­cie w dos­tosowa­niu się do wyma­gań rynku dla przed­siębior­ców i pra­cown­ików. Cyfryza­cja otoczenia biz­ne­sowego, pro­przed­siębior­cze reg­u­lacje prawne oraz elim­i­nacja zbęd­nej biurokracji. Poz­naj główne założe­nia planu przy­go­towanego przez resort roz­woju dla pol­skiej gospo­darki w dobie COVID-19.

Pełna lista instru­men­tów real­iza­cji Planu zna­j­duje się na stronie: LiczaSieKonkrety.gov.pl.

za: /www.parp.gov.pl

#PlanD­laPra­cyiRoz­woju  #Licza­SieKonkrety


Zapraszamy do śledzenia naszych debat w ramach projektu: Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Zapraszamy do śledzenia naszych debat w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Trans­misja z ostat­niej debaty dostępna pod adresem: https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…