Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00.
Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, adi­unkt IPiSS — “Automatyza­cja pracy – szansa czy zagroże­nie dla rynku pracy?”, Maciej Gruza, ekspert ds. sys­temów kwal­i­fikacji IPiSS — “Szkole­nie i ksz­tałce­nie zawodowe przyszłości – jak przy­go­tować się do zmian zachodzą­cych na rynku pracy”, Marcin Budzewski, Insty­tut Analiz Rynku Pracy — “Nowe kom­pe­tencje w prze­myśle motoryzacyjnym”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja


15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przedsiębiorców.

#idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online

Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, również tych które zostały dotknięte skutkami pan­demii. Kon­fer­encje z cyklu #idearoz­wo­ju­biz­nesu będą trans­mi­towane „na żywo” na stronie inter­ne­towej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeni­ach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Part­nerami mery­to­rycznymi cyklu wideokon­fer­encji „#idearoz­wo­ju­biz­nesu” są Min­is­terstwo Finan­sów, Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Min­is­terstwo Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej, Agencja Roz­woju Prze­mysłu, Urząd Zamówień Pub­licznych, Bank Gospo­darstwa Kra­jowego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Kor­po­racja Ubez­pieczeń Kredytów Eksportowych, Pol­ska Agencja Inwest­y­cji i Handlu, Plat­forma Prze­mysłu Przyszłości, Urząd Paten­towy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Urząd Dozoru Tech­nicznego, Główny Urząd Miar i Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patron­ami medi­al­nymi cyklu są: Pol­ska Agencja Pra­sowa, Pol­sat News oraz Pol­ska Press.
Infor­ma­cja pra­sowa Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii
Więcej infor­ma­cji


PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Zapraszamy 30 wrześ­nia 2021 r. na debatę pt.: Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin PROGRAM DEBATY


XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


23 lutego 2021

XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, I Nagroda ex aequo za pracę pt. „Incom­plete ratio­nal­ity and old-age sav­ings”Zapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody ex aequo najlep­szej pracy mag­is­ter­skiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej ze Szkoły Głównej Handlowej

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, I Nagroda ex aequo za pracę pt.  „Wyko­rzys­tanie dowodów naukowych w pro­ce­sie tworzenia poli­tyki pub­licznej. Jakoś­ciowa anal­iza porów­naw­cza”Zapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody ex aequo najlep­szej pracy mag­is­ter­skiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Międzynarodowych.

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE

 


19 lutego 2021

„Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – możliwości i ograniczenia” najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie pracy i polityki społecznej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, nagrodzona I miejscem w XXII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskieZapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody najlep­szej pracy dok­torskiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej z Uni­w­er­sytetu Kaz­imierza Wielkiego

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


8 lutego 2021

 Projekt pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
W dni­ach 5, 12, 19 i 26 lutego 2021 r. eksperci Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych orga­nizują w try­bie online w 1-dniowe warsz­taty mające na celu  potwierdze­nie uzyskanych w trak­cie pro­jektu kom­petencji, wymi­anę doświad­czeń i pod­sumowanie real­iza­cji indy­wid­u­al­nych sce­nar­iuszy testowa­nia oraz wypra­cow­anie zale­ceń i rekomen­dacji do ostate­cznej wer­sji mod­elu współpracy jak też zmian o charak­terze sys­te­mowym w obszarze ekonomii społecznej. Warsz­taty kierowane są do ekspertów ds. testowa­nia zatrud­nionych w Klubach i Cen­trach Inte­gracji Społecznej w ramach pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” finan­sowanego ze środ­ków PO WER i zakońc­zone są uzyskaniem certyfikatu.Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn. „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” – w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.


26 stycznia 2021

Plan dla Pracy i RozwojuW dniu 25 sty­cz­nia 2021 r. o godz. 11.30 odbyła się wideokon­fer­encja doty­cząca „Planu dla Pracy i Roz­woju” zor­ga­ni­zowana przez Min­is­terstwo Roz­woju, Pracy i Tech­nologii, z udzi­ałem Pana Pre­miera Jarosława Gow­ina. W wideokon­fer­encji uczest­niczyli kierown­icy Jed­nos­tek Nad­zorowanych i Podległych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych reprezen­towała Pani dr Elż­bi­eta Bojanowska Dyrek­tor IPiSS. Więcej infor­ma­cji na stronie Min­is­terstwa Roz­woju, Pracy i Technologii