Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


5 maja 2021

dr Elż­bi­eta Bojanowska, Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych zaprasza na kole­jną debatę — już w czer­wcu br. — z cyklu debat doty­czą­cych prob­lematyki poli­tyki społecznej, które są kluc­zowe dla Pol­ski. więcej na…

Debata online pt. "Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?", 24 czerwca 2021 r.


29 kwietnia 2021

Debata Pan­elistów i Dyskusja w dniu 22.04.2021r. „Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080”
Bar­bara Socha – Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny i Poli­tyki Społecznej; Pełnomoc­nik Rządu ds. Poli­tyki Demograficznej; Piotr Linke – Wicedyrek­tor Depar­ta­mentu Finan­sów Fun­duszy, ZUS; Robert Lisicki – Dyrek­tor Depar­ta­mentu Pracy, Dia­logu i Spraw Społecznych, Kon­fed­er­acja Lewiatan; Bar­bara Sur­dykowska – NSZZ „Sol­i­darność” ; Jakub Kus – OPZZ, Związek Zawodowy „Budowlani” https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=7488

Debata Panelistów i Dyskusja w dniu 22.04.2021r. „Strategia emerytalna państwa na lata 2020-2040/2040-2060/2060-2080”


28 kwietnia 2021

(…) Wyko­rzys­tanie doświad­czeń zagranicznych w sys­temie pol­skim.
Referat dr Zofii Czepulis-Rutkowskiej https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=4886

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021


27 kwietnia 2021

(…) Sys­tem emery­talny będzie funkcjonował, o ile będzie stale dos­tosowywany do zmieni­a­ją­cych się uwarunk­owań.
Referat prof. Macieja Żukowskiego, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=3408

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021


(…) Zapewnie­nie bez­pieczeństwa emery­tal­nego jest wyzwaniem przed którym stoją państwa na całym świecie.
Referat wprowadza­jący prof. Gertrudy Uścińskiej https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=743

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021