Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


28 kwietnia 2021

(…) Wyko­rzys­tanie doświad­czeń zagranicznych w sys­temie pol­skim.
Referat dr Zofii Czepulis-Rutkowskiej https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=4886

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021


27 kwietnia 2021

(…) Sys­tem emery­talny będzie funkcjonował, o ile będzie stale dos­tosowywany do zmieni­a­ją­cych się uwarunk­owań.
Referat prof. Macieja Żukowskiego, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=3408

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021


(…) Zapewnie­nie bez­pieczeństwa emery­tal­nego jest wyzwaniem przed którym stoją państwa na całym świecie.
Referat wprowadza­jący prof. Gertrudy Uścińskiej https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=743

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021


Zapraszamy do obe­jrzenia pod­czas debaty “Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080″ wys­tąpi­enia Pani Mar­leny Maląg, Min­is­ter Rodziny i Poli­tyki Społecznej (..)

https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=316


19 marca 2021

Debata online pt.: Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080Zarez­er­wuj czas w dniu 22 kwiet­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.

Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres e-mail: debaty@ipiss.com.pl

Pro­gram debaty pobierz plik w pdf

ZAPRASZAMY

Dostępne są również poprzed­nie debaty:

  1. “Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biznesu”
  2.  “Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”
  3. “Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”
  4.  “Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko socjalne”

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE