Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


3 sierpnia 2016

 DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
Od wielu lat we wszys­t­kich sek­torach gospo­darki następują zmi­any w zarządza­niu per­son­elem mające na celu poprawę funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji, wzrost ich efek­ty­wności oraz lep­sze zaspoko­je­nie potrzeb i oczeki­wań oby­wa­teli. W sądown­ictwie zmi­any zaczęto wprowadzać dopiero po now­eliza­cji ustawy o ustroju sądów powszech­nych w 2008 r. Anal­iza pro­cesu tych zmian inicjowanych przez Min­is­terstwo Spraw­iedli­wości oraz ich wpływu na poprawę funkcjonowa­nia sądów powszech­nych jest przed­miotem opra­cow­a­nia więcej…

Zdzisław Cza­jka


16 lipca 2016

dr Łukasz Arendt Dyrektor IPiSSZ dniem 16 lipca 2016 r. Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej powołał na stanowisko Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Pana dr Łukasza Arendta.


1 lipca 2016

Ruszyła XVII edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Zaproszenie do udziału w XVII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

1 lipca 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVII edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w rywal­iza­cji o stat­uetki, wyróżnienia i cer­ty­fikaty, które zostaną wręc­zone w grud­niu 2016 roku pod­czas uroczys­tej Gali. Konkurs jest przez­nac­zony dla firm dużych, a także należą­cych do sek­tora MŚP oraz dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej  więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!


22 czerwca 2016

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiWYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof.  Marka Bed­narskiego.
Powszechny jest pogląd, że wyna­grodzenia w Polsce są niższe od uza­sad­nionych sytu­acją eko­nom­iczną. W prezen­towanej książce autorzy starają się zwery­fikować tę opinię, biorąc pod uwagę eko­nom­iczne, prawne i społeczne uwarunk­owa­nia wyna­grodzeń a także prowadząc odpowied­nie porów­na­nia między­nar­o­dowe. Sfor­mułowana diag­noza pozwala zaprezen­tować instru­menty, których uży­cie wpłynie, w ramach ist­nieją­cych możli­wości, na pożą­dany wzrost wyna­grodzeń więcej…

Marek Bed­narski

14 czerwca 2016

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej

Kon­sek­wencje demograficznego starzenia się lud­ności są przed­miotem uwagi nie tylko demografów i poli­tyków społecznych, ale również ekon­o­mistów, epi­demi­ologów i geron­tologów, a od co najm­niej ćwierćwiecza – tem­atem debaty pub­licznej z udzi­ałem poli­tyków. W dyskusji tej zwraca się uwagę na wzrost w pro­duk­cie kra­jowym brutto udzi­ału wydatków związanych ze staroś­cią, zmi­anę relacji między liczbą osób w wieku pro­duk­cyjnym i popro­duk­cyjnym jako jedno z najważniejszych następstw starzenia się lud­ności prowadzą­cych do pyta­nia o możli­wości zachowa­nia doty­chcza­sowego sys­temu finan­sowa­nia świad­czeń społecznych, a także na zmi­any na rynku pracy i związane z tym szanse zawodowe osób w wieku 50 i więcej lat oraz pod­nosze­nie granicy wieku emery­tal­nego. Drugi nurt dyskusji o starze­niu się lud­ności doty­czy społecznych aspek­tów tego pro­cesu. Są w niej anal­i­zowane zarówno przy­czyny zmian struk­tury demograficznej społeczeństw, jak i ich następstwa postrze­gane z per­spek­tywy jed­nos­tki, rodziny oraz lokalnej społeczności. Wymiar społeczny zachodzą­cych pro­cesów demograficznych staje się coraz ważniejszy, ponieważ zmi­any w wielkości, struk­turze i funkc­jach rodziny oraz jej wer­tykaliza­cja wywier­ają coraz więk­szy nacisk na organy admin­is­tracji pub­licznej aby zapewniła real­iza­cję tych zadań, które dawniej wobec osób starszych wykony­wane były przez ich najbliższych.

Autorzy

Zamów pub­likację przez internet