Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


21 września 2020

W dniu 12 wrześ­nia 2020 r. uczest­nicy Pro­jektu “Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz” (prof. Kaz­imierz Frieske, dr Dar­iusz Zalewski) wzięli udział w uroczystym Forum Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych ROSA powiatów prza­s­nyskiego, makowskiego i ciechanowskiego oraz w pan­elu dyskusyjnym poświę­conym rozwiązy­wa­niu lokalnych prob­lemów społecznych w ramach współpracy między­sek­torowej. Forum odbyło się w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Prza­s­nyszu przy ul. J. Dąbrowskiego 3  i zgro­madz­iło liczną rzeszę lokalnych dzi­ałaczy społecznych oraz władze miasta i powiatu Prza­s­nysz. więcej...


19 września 2020

Projekt ”Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie mieście Przasnysz”

Inauguracyjne spotkanie Rady Modelu, 10 lipca 2020 r., podczas którego Burmistrz Przasnysza wręczył członkom nominacje do Rady Modelu.10 lipca 2020 r. odbyło się inau­gu­ra­cyjne posiedze­nie Rady Mod­elu powołanej w ramach pro­jektu „Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz”, którego lid­erem jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, nato­mi­ast Miasto Prza­s­nysz part­nerem. Rada Mod­elu liczy 14 członków i została powołana Zarządze­niem nr 65/2020 Bur­mistrza Prza­s­nysza z dnia 9 lipca 2020 r. Główne zada­nia Rady Mod­elu to pełnie­nie funkcji monitorująco-informacyjnej, kon­sul­ta­cyjnej i koor­dy­na­cyjnej. Spotka­nia Rady Mod­elu odby­wać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jed­nak niż raz na kwartał. więcej…

Projekt "Potencjały – Nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz"


17 września 2020

XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznejSzanowni Państwo!

Przy­pom­i­namy, że trwa XXII edy­cja Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie.
Do 19 października 2020 r. można zgłaszać prace obro­nione w 2019 i 2020 r. Konkurs orga­nizuje Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Uroczys­tej Gali wręczenia nagród patronuje Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Szczegóły na stronie internetowej

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY DOKTORSKIEJ          FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY   MAGISTERSKIEJ


17 sierpnia 2020

Debata pt. „Bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demograficznej”, 3-09-2020Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczął nowy pro­jekt pn. Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
W dniu 3 wrześ­nia 2020 r. w godz. 10–14, na żywo w Internecie https://debaty.ipiss.com.pl/ odbędzie się pier­wsza debata na temat „Bez­pieczeństwa finan­sowego sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”.  ZAPRASZAMY     PROGRAM

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA TRANSMISJI Z DEBATY13 lipca 2020

„Zatrudniaj legalnie!” bezpłatne szkolenie w formie on-line dla pracodawców

„Zatrud­niaj legal­nie!” to nowa oferta szkole­niowa dedykowana pra­co­daw­com, którzy chcą dowiedzieć się, jak zatrud­nić pra­cown­ików w sposób legalny i jakie korzyści z tego płyną.

To krótkie, inter­ak­ty­wne szkole­nie, które w przys­tępny sposób wyjaśni m.in.:

  • jakie korzyści są związane z legal­nym zatrud­ni­an­iem pra­cown­ików w tym osób z niepełnosprawnością,
  • w jaki sposób można sprawnie przeprowadzić pro­ces zatrud­ni­a­nia nowego pra­cown­ika i dopełnić wszys­t­kich for­mal­ności z tym związanych. więcej…