Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


1 kwietnia 2022

Min­i­mum soc­jalne (MS) to model wydatków kon­sump­cyjnych dla osób w różnym wieku w gospo­darst­wach domowych. Zakłada się w nim zaspoka­janie potrzeb na skrom­nym poziomie, uwzględ­ni­a­jąc wskaza­nia nauki, normy oby­cza­jowe i otocze­nie prawne.
Min­i­mum soc­jalne sza­cow­ane jest:
– co 3 miesiące za okresy kwartalne dla Pol­ski ogółem, na pod­stawie cen kwartal­nych udostęp­nionych przez GUS),
– co roku dla Pol­ski oraz dla wojew­ództw i klas miast, na pod­stawie cen śred­niorocznych z GUS.

Min­i­mum egzys­tencji (ME), opra­cow­ane w lat­ach 1994–1996, to model zaspoka­ja­nia potrzeb na alar­mowym poziomie, poniżej którego wys­tępuje zagroże­nie życia oraz roz­woju człowieka. Wyz­nacza ono dolną granicę ubóstwa.
Min­i­mum egzys­tencji sza­cow­ane jest:
– co roku dla Pol­ski oraz dla wojew­ództw i klas miast, na pod­stawie cen śred­niorocznych z GUS.


18 marca 2022

KONKURS NA PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM
I DYDAKTYCZNYM Z OBSZARU PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej Pol­skiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na prace  o charak­terze naukowo-badawczym i dydak­ty­cznym z obszaru pracy, poli­tyki społecznej i zarządza­nia zasobami ludzkimi opub­likowane w 2021 r.

Do Konkursu mogą zostać zgłos­zone tylko prace speł­ni­a­jące kry­te­ria mono­grafii naukowej i podręczniki. WYRÓŻNIONE PRACE OTRZYMUJĄ STATUS MONOGRAII WYBITNYCH. Funda­torem nagród w Konkur­sie jest Zakład Ubez­pieczeń Społecznych. Zgłosze­nie do Konkursu wraz doku­men­tacją, należy przesłać w ter­minie do 31 marca 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego)

Na adres: Sekre­tariat Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, Cen­trala ZUS, pok. B352, ul. Szamocka 3,5, Warszawa z dopiskiem „Konkurs Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN”. Szczegółowe zasady Konkursu na https://knopips.pan.pl


8 lutego 2022

Zapraszamy do udzi­ału w pro­jek­cie „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy”, którego celem jest opra­cow­anie i przetestowanie w MMSP prostych narzędzi HR do utrzy­ma­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku przede­mery­tal­nym i emerytalnym.

Ofer­u­jmy Państwu możli­wość przetestowa­nia w Waszej fir­mie nas tych rozwiązań pod opieką Państwa pra­cown­ika, któremu ofer­u­jemy dodatkowe wyna­grodze­nie za przeprowadze­nie testu w ramach funkcji eksperta tes­tu­jącego (LOT).

Kogo obec­nie poszukujemy:

  • małych i śred­nich przed­siębiorstw z wojew­ództw: Pod­karpack­iego, Lubel­skiego, Małopol­skiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachod­niopo­morskiego oraz Śląskiego;
  • zatrud­ni­a­ją­cych przy­na­jm­niej jedną osobę w wieku emery­tal­nym (K-60, M-65) lub przede­mery­tal­nym (K-55, M-65), która wyraża chęć dal­szego zatrudnienia.

Co ofer­u­jemy:

  • wyna­grodze­nie dla eksperta tes­tu­jącego: tj. dla pra­cown­ika Państwa firmy (może to być pra­cownik HR lub kadr i płac, bry­gadzista, przełożony stanowiskowy, menedżer lub właś­ci­cieli firmy);
    • pier­wszeństwo w zapoz­na­niu się z nowoczes­nymi meto­dami utrzy­ma­nia akty­wności zawodowej starszych pracowników;
    • propozy­cję usprawnień orga­ni­za­cyjnych w Państwa fir­mie wydłuża­ją­cych akty­wność zawodową starszych i doświad­c­zonych pracowników.

Więcej szczegółów zna­jdą państwo w Regulaminie.

Zgłoszenia i dodatkowe pyta­nia prosimy kierować na adres: praca60plus-wnioski@ipiss.com.pl

Załączniki do pobra­nia: pobierz plik w pdf Załącznik nr 1. For­mu­larz dla MMŚP

pobierz plik w pdf Załącznik nr 2. For­mu­larz dla kadry zarządza­jącej MMŚP

pobierz plik w pdf Reg­u­lamin rekru­tacji i uczest­nictwa w pro­jek­cie


1 lutego 2022


18 stycznia 2022

pobierz plik w pdf Pro­gram debaty


Strona 2 z 53123458910Ostatnia »