Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


20 sierpnia 2018

                                     Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci

Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Profesor Elżbietę Kryńską, pracownicy IPiSS prof. zw. dr hab. Elż­bi­ety Kryńskiej

 wspani­ałego człowieka, wybit­nego naukowca i men­tora
wielo­let­niego pra­cown­ika naukowego Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Kierown­ika Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy

 Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia
Dyrekcja i pra­cown­icy Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

         Notka biograficzna

12 lipca 2018

baner projektu Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy

Pro­jekt real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej,Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,Wojewódzki urząd Pracy w Olsz­tynie. więcej…


3 lipca 2018

Międzynarodowa konferencja pt. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O SWOBODZIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. 50 LAT ROZPORZĄDZENIA NR 1612/6. Warszawa, 3 lipca 2018 r. International Conferences POSTING IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF MOVEMENT AND COORDINATION PROVISIONS. THE 50th ANNIVERSARY OF REGULATION No. 1612/68, Warsaw, 3 July 2018W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitt, w dniu 3 lipca 2018 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. Dele­gowanie pra­cown­ików w kon­tekś­cie przepisów o swo­bodzie przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. 50 lat roz­porządzenia nr 1612/68 związaną z celami tego pro­jektu. więcej…


29 czerwca 2018

100 lat polityki społecznej w Polsce: konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. fot. pobrana ze strony http://www.bialystok.uw.gov.plW dniu 28 czer­wca 2018 roku odbyła się kon­fer­encja „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, kole­jna z cyklu 16 kon­fer­encji region­al­nych, które odby­wają się w każdym wojew­ództwie naszego kraju  z okazji pod­wójnego jubileuszu - 100 lat odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości i 100 lat poli­tyki społecznej w Polsce.
Kon­fer­encja została zor­ga­ni­zowana w Białym­stoku w Pod­laskim Urzędzie Wojew­ódzkim przez woje­w­odę pod­lask­iego we współpracy z Komitetem Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN.
„Społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu w 100-leciu poli­tyki społecznej” to temat prze­wodni kon­fer­encji.  W sesji “Przeszłość – Ter­aźniejs­zość – Przyszłość”  o przeszłości mówił prof. dr hab. Julian Auleyt­ner z Pol­skiego Towarzystwa Poli­tyki Społecznej, o ter­aźniejs­zości – dr Łukasz Arendt, dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, nad tem­atem przyszłości pochylił się  Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. więcej…


12 czerwca 2018

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Uprze­jmie infor­muję, że w zaw­iązku z ostat­nią para­me­tryza­cją Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przyz­nało Insty­tu­towi kat­e­gorię naukową B. Grat­u­luję i dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za zaan­gażowanie i za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny parametrycznej.

Łukasz Arendt