Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


12 listopada 2012

II konferencja pod tytułem: pt.: Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce, 29-11-2012
W dniu 29 listopada 2012 r. w Warsza­wie w sali kon­fer­en­cyjnej Gale­ria I, II, III Radis­son Blu Sobieski Hotel Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował II kon­fer­encję pt.: “Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce”. Była to druga z cyklu trzech kon­fer­encji przewidzianych w real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia pod­jętego w ramach pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki. Pro­jekt real­izuje Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner)  więcej…


9 listopada 2012

Social exclu­sion — nowe poję­cie czy poli­ty­czne alibi*

Publikacja pt. WYKLUCZENIE I INKLUZJA SPOŁECZNA PARADYGMATY I PRÓBY DEFINICJIPoję­cia są niezbędne do opisu rzeczy­wis­tości społecznej. Niek­tóre z uży­wanych dziś zdają się być jed­nak na tyle niepre­cyzyjne, że wprowadzają w to życie więcej zamiesza­nia niż porządku. Jeżeli dodatkowo stają się modne, a ich uży­wanie ma być legi­t­ymiza­cją posi­ada­nia i umiejęt­ności stosowa­nia najnowszych ustaleń, jeśli przenikają do języka mediów i poli­tyki, sta­jąc się ele­mentem biurokraty­cznej nowom­owy i poli­ty­cznego żar­gonu, wów­czas same stają się prob­le­mem. (więcej…)


31 października 2012

31 października 2012 r. - Wiz­yta przed­staw­icieli Czesko-Chińskiego Sto­warzyszenia Międzykulturalnego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

W dniu 31 października miała miejsce wiz­yta przed­staw­icieli Fujian Acad­emy of Social Sci­ences (Fujian)
Celem wiz­yty była wymi­ana doświad­czeń w zakre­sie real­i­zowanych w ostat­nich lat­ach badań doty­czą­cych w szczegól­ności poli­tyki rynku pracy i zarządza­nia zasobami ludzkimi, a także rozpoz­nanie możli­wości w zakre­sie wymi­any prac badaw­czych i infor­ma­cji. (więcej…)


30 października 2012

Przed­staw­iciele Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z wiz­ytą w IPiSS

Przed­staw­iciele Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z wiz­ytą w IPiSS, 30-11-2012 r.

 

30 października 2012 r. w siedz­i­bie Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych odbyło się spotkanie del­e­gacji Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z przed­staw­icielami IPiSS. Celem spotka­nia była wymi­ana infor­ma­cji i doświad­czeń z zakresu zagad­nień leżą­cych w kom­pe­tenc­jach obu Instytutów.


9 sierpnia 2012
Publikację pt. UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, można nabyć w Księgarni Internetowej IPiSS

Nar­o­dowe mitolo­gie: Polak potrafi

Może i potrafi, ale jeśli tak jest, to nie dzięki temu, czego się nauczył w szkole! Bada­nia * Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przekonują o tym, że — pomimo roz­maitych reform — pol­skie szkol­nictwo zawodowe służy głównie repro­dukcji zaco­fa­nia. Dlaczego?