Polska flagaInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


27 listopada 2007

20 listopada 2007 r. w Zamku Królewskim w Warsza­wie Pani Pro­fe­sor Stanisława Goli­nowska otrzy­mała nagrodę Inter­mediów w dziedzinie zdrowia pub­licznego.
Stanisława Goli­nowska jest pro­fe­sorem nauk eko­nom­icznych. W lat­ach 1991–1997 kierowała IPiSS. Jest współza­łoży­cielem Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), wiceprze­wod­niczącą Rady Fun­dacji. W 2000 r. rozpoczęła pracę dydak­ty­czną w Insty­tu­cie Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Od wrześ­nia 2002 r. jest dyrek­torem tej placówki. Jej dorobek naukowy oraz eksper­cki charak­teryzuje umiejętne łącze­nie celów społecznych z eko­nom­icznym rozsąd­kiem. Używa argu­men­tów rzec­zowych, udoku­men­towanych zna­jo­moś­cią rzeczy, dobrym warsz­tatem oraz sze­roką bazą porów­naw­czą. Serdecznie grat­u­lu­jemy otrzy­manej nagrody.


6 grudnia 2006

“Kon­fed­er­atka — Przy­ja­ciel Pracodawcy”

Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla IPiSSZ przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 6 grud­nia 2006 roku Kon­fed­er­acja Pra­co­daw­ców Pol­s­kich uhonorowała Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych Nagrodą “Kon­fed­er­atka — Przy­ja­ciel Pra­co­dawcy” w kat­e­gorii Insty­tucje Naukowe za umiejętne i kon­sek­wentne poszuki­wanie i pop­u­lary­zowanie nowoczenych form zarządza­nia zasobami ludzkimi w środowisku pra­co­daw­ców, dzięki czemu pol­skie przed­siębiorstwa stają się nowocześniejsze i lep­iej przy­go­towane do konkurowa­nia na rynku wspól­no­towym.
Nagrodę ode­brała Pani dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska — dyrek­tor Instytutu.


10 listopada 2005

W dni­ach 4–5 listopada 2005 r.odbyła się w Rzymie między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: ICT, społeczna inkluzja i sys­tem zabez­pieczenia społecznego w Europie: wskazanie przykładów dobrych prak­tyk, na której zostały zaprezen­towane, pod­sumowu­jące pro­jekt, wyniki analiz doty­czące zmian sys­temów zabez­pieczenia społecznego w Europie związanych ze zmi­anami dokonu­ją­cymi się na rynku pracy. Anal­izy, pode­j­mowane w toku prawie rocznej pracy nad real­iza­cją pro­jektu, dostępne są w postaci zarówno raportów cząstkowych, jak i pod­sumowu­ją­cych poszczególne etapy pro­jektu. Dostępny jest również raport z ostat­niej kon­fer­encji. Wszys­tkie raporty oraz infor­ma­cje na temat celów i real­iza­cji poszczegól­nych etapów pro­jektu można odnalezć na stronie inter­ne­towej www.law-project.org


15 marca 2005

Infor­ma­cja o wysokości i struk­turze min­i­mum soc­jal­nego śred­niorocznie w 2004 r.
W przy­padku małżeństwa mającego na utrzy­ma­niu dwoje dzieci — a więc najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego osza­cow­ano na poziomie 2 416,60 zł (czyli 604,20 zł na osobę). Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach — małżeństwo z trójką dzieci — wartość koszyka wyniosła nom­i­nal­nie więcej (3 003,40 zł), choć w przelicze­niu na jedną osobę, zgod­nie z efek­tem skali, wartość ta wynosiła najm­niej (594,70 zł). Najwyższa wartość omaw­ianego wskaźnika w uję­ciu per capita doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 819,50 zł, zaś dla samot­nego emeryta -757,10 zł. Infor­ma­cja o wysokości i struk­turze min­i­mum soc­jal­nego śred­niorocznie w 2004 r.


28 lutego 2005

MEDAL 50-lecia PAN dla IPiSSMEDAL 50-lecia PAN dla IPiSS
Miło nam poin­for­mować, że w lutym 2005 roku Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, został uhonorowany Medalem 50-lecia Pol­skiej Akademii Nauk.