Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - logoPro­jekt “Orga­ni­za­cja i wdroże­nie ogólnopol­skiego elek­tron­icznego sys­temu komer­c­jal­iza­cji recen­zowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Eko­nom­icznej w Białym­stoku”  jest współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka 2007–2013. (więcej…)


29 sierpnia 2011
WARTO WIEDZIEĆ…     
Jak sobie radzą inni? Nie tylko w Polsce rząd i przed­siębiorstwa muszą poradzić sobie z wyzwa­ni­ami, jakie staw­iają przed nimi glob­al­iza­cja, inwest­y­cje zagraniczne, starze­jące się społeczeństwo i fluk­tu­acje gospo­darki, a co za tym idzie konieczność poprawy wyda­jności pracy i racjon­al­iza­cja kosztów zatrud­nienia. Zjawiska te są nie tylko wyzwa­ni­ami poli­ty­czno– –gospo­dar­czymi, ale mają także pływ na przyj­mowane przez państwo i firmy strate­gie zarządza­nia zasobami ludzkimi. W Japonii odchodze­nie od trady­cyjnych rozwiązań i imple­men­tacja nowych strate­gii staje się jedynym rozwiązaniem umożli­wia­ją­cym konkurowanie na świa­towych rynkach.  Pobierz plik »

28 sierpnia 2011

Problemy Polityki SpołecznejPole­camy Prob­lemy Poli­tyki Społecznej Stu­dia i Dyskusje rocznik Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej. www.problemyps.pl.
Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej


26 maja 2010

Pro­fe­sor Zofia Jacukow­icz odeszła
Profesor Zofia JacukowiczZ wielkim żalem żeg­namy Panią Prof. dr hab. Zofię Jacukow­icz
Wybitną spec­jal­istkę z dziedziny ekonomii pracy i prob­lematyki płac, wielo­let­niego pra­cown­ika Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, związanego z nim od 1972 r. Pani Pro­fe­sor pełniła odpowiedzialne funkcje kierown­ika Zakładu Płac, Sekre­tarza Naukowego, zastępcy Dyrek­tora ds. naukowych, Dyrek­tora IPiSS. Była członk­inią Rady Naukowej, Kolegium Redak­cyjnego “Poli­tyki Społecznej”, Zespołu Opiniodawczo-Wydawniczego IPiSS i wielu innych gremiów naukowych. Dzięku­jemy Jej za ogromne zaan­gażowanie w dzi­ała­nia Insty­tutu, za życ­zli­wość, dobroć, za pasję badaw­czą, której była wierna do końca Non omnis moriar
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia. Dyrekcja, Rada Naukowa oraz koleżanki i koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.


27 listopada 2007

20 listopada 2007 r. w Zamku Królewskim w Warsza­wie Pani Pro­fe­sor Stanisława Goli­nowska otrzy­mała nagrodę Inter­mediów w dziedzinie zdrowia pub­licznego.
Stanisława Goli­nowska jest pro­fe­sorem nauk eko­nom­icznych. W lat­ach 1991–1997 kierowała IPiSS. Jest współza­łoży­cielem Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), wiceprze­wod­niczącą Rady Fun­dacji. W 2000 r. rozpoczęła pracę dydak­ty­czną w Insty­tu­cie Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Od wrześ­nia 2002 r. jest dyrek­torem tej placówki. Jej dorobek naukowy oraz eksper­cki charak­teryzuje umiejętne łącze­nie celów społecznych z eko­nom­icznym rozsąd­kiem. Używa argu­men­tów rzec­zowych, udoku­men­towanych zna­jo­moś­cią rzeczy, dobrym warsz­tatem oraz sze­roką bazą porów­naw­czą. Serdecznie grat­u­lu­jemy otrzy­manej nagrody.