Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


10 maja 2016

http://ksiegarnia.ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0115Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej.
Prezen­towana książka jest poświę­cona prob­lematyce ochrony infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy. Infor­ma­cje takie pozyskują w toku pracy pra­cown­icy, a w związku z wykony­waniem usta­wowych uprawnień także przed­staw­iciele pra­cown­ików, w tym zwłaszcza związki zawodowe, rady pra­cown­ików, europe­jskie rady zakład­owe i przed­staw­iciele pra­cown­ików w spółce europe­jskiej i spółdzielni europe­jskiej. W książce ukazano prawne uwarunk­owa­nia środ­ków służą­cych ochronie infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy, zarówno z mocy prawa, jak i wynika­ją­cych z ustaleń stron, tj. umów o zakazie konkurencji i umów o poufności. Pod­jęto także zagad­nie­nie odpowiedzial­ności prawnej pra­cown­ików i ich przed­staw­icieli za narusze­nie obow­iązków związanych z poufnoś­cią. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS


2 maja 2016

Zofia Morecka (1919 – 2016)
Odeszła od nas Osoba wyjątkowa; nieoce­niony Nauczy­ciel, zaan­gażowany  Badacz i serdeczny Przy­ja­ciel. Jej długie życie odzwier­cied­lało zarówno dra­maty­czną, jak spoko­jniejszą his­torię naszego kraju. Doras­tała w przed­wo­jen­nej Warsza­wie — na Woli, z którą związana była do końca. Także okres oku­pacji spędz­iła w Warsza­wie, zara­bi­a­jąc na życie pracą robot­nicy fab­rycznej i kraw­cowej. Po wojnie odbu­dowywała stolicę i ksz­tał­ciła się jed­nocześnie, jak więk­szość tego pokole­nia. Stu­dia, rozpoczęte w 1938 r. na Warsza­wskiej Politech­nice, kon­tyn­uowała od 1945 r. na SGH, przyj­mu­jąc po ich zakończe­niu asys­ten­turę w zes­pole prof. Alek­sego Wakara. Po dok­tora­cie przeszła na Uni­w­er­sytet Warsza­wski, na nowy jego kierunek – Wydział Ekonomii Poli­ty­cznej, którego nazwa w lat­ach 70-tych została zmieniona na Wydział Nauk Eko­nom­icznych.   (więcej…)


11 kwietnia 2016

Rada Naukowa Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych z siedz­ibą w Warsza­wie  na pod­stawie ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (Dz.U. nr 96 poz. 618 ze zm.) oraz roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza­nia konkursu na stanowisko dyrek­tora insty­tutu badaw­czego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pobierz ogłosze­nie


7 kwietnia 2016

Konferencja pt.:  „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce”, 12 kwietnia 2016 r.W dniu 12 kwiet­nia 2016 r. odbyła się   kon­fer­encja pt.:  „Per­spek­tywy poli­tyki prze­mysłowej w Polsce” zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych.  więcej…

PROGRAM 


4 marca 2016

Z głębokim smutkiem i poczu­ciem straty żeg­namy zmarłego Pro­fe­sora Kaz­imierza Dok­tora, naszego wielo­let­niego współpra­cown­ika, kolegę i przy­ja­ciela. Od początku ist­nienia dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Pro­fe­sor akty­wnie uczest­niczył  zarówno w pra­cach Rady Pro­gramowej, której był Prze­wod­niczą­cym, jak i Kolegium Redak­cyjnego, istot­nie wpły­wa­jąc na ksz­tał­towanie pro­filu pisma, m.in. poprzez udział w dyskus­jach redak­cyjnych oraz recen­zowanie artykułów przysłanych do redakcji