Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


19 lutego 2016

W dniu 17 marca 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował między­nar­o­dowe  Sem­i­nar­ium pt.:  „Insty­tucje zabez­pieczenia społecznego osób starszych”. Sem­i­nar­ium odbyło się w Warsza­wie w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” przy ul. Bolesława Limanowskiego 23. więcej…

pro­gram


25 stycznia 2016

Konferencja pt.: "Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035", 22 stycznia 201622 sty­cz­nia 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował kon­fer­encję pt.: “Poli­tyka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w lat­ach 2015–2035″, która odbyła się w Warsza­wie w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log”  więcej.…

pro­gram        prezen­tacja do pobra­nia w PDF  Pobierz plik »


18 grudnia 2015

W dniu 17 grud­nia 2015 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” MPiPS wręc­zono nagrody i wyróżnienia Lau­re­atom XVII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej więcej…


16 grudnia 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi15 grud­nia 2015 r. w Pałacu Lubomirs­kich -  siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Warsza­wie odbyła się Gala wręczenia nagród w XVI edy­cji Konkursu LZZL. Kapituła Nagrody Konkursu uhonorowała 9 firm, zostały również wręc­zone Cer­ty­fikaty “Pro­fesjon­alne ZZL przyz­nano je 11 fir­mom.   więcej…
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W XVI EDYCJI KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

LAUREACI
CERTYFIKATYPROFESJONALNE ZZL
 Certyfikaty "Profesjonalne ZZL" przyznane w 2015

8 grudnia 2015

Z głębokim żalem żeg­namy naszą trag­icznie zmarłą  Koleżankę prof nadzw. dr hab. Bożenę Kołaczek

prof nadzw. dr hab. Bożena Kołaczek

W dniu 7 grud­nia 2015 r. zmarła trag­icznie dr hab. prof. w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych Bożena Kołaczek
Była z nami ponad trzy­dzieści lat…
W Insty­tu­cie rozpoczęła swoją kari­erę naukową, którą od  mag­is­tra ekonomii doprowadz­iła do stop­nia dok­tora habil­i­towanego nauk eko­nom­icznych, prze­chodząc drogę od stanowiska asys­tenta do stanowiska pro­fe­sora.
Autorka licznych pub­likacji mono­graficznych, artykułów  i refer­atów naukowych poświę­conych warunkom życia rodzin, poli­tyce rodzin­nej, prob­le­mom rynku pracy, osobom  niepełnosprawnym.

Każde osiąg­niecie naukowe było dla niej źródłem radości, którą dzieliła się z nami…

Osoba niezwykle solidna i pra­cowita, o czym świad­czy jej dorobek naukowy,  jak również otwartość na  propozy­cje uczest­nictwa w licznych pro­jek­tach i zada­ni­ach badawczych.

 Wrażliwa na losy innych, głęboko angażowała się w  rozwiązy­wanie różnych prob­lemów,  m.in. dzi­ała­jąc  akty­wnie w zakład­owej orga­ni­za­cji związkowej.

Na Bożenkę zawsze można było liczyć…

W ostat­nich 3 lat­ach była Kierown­ikiem Ośrodka Ksz­tałce­nia i Pro­gramu Dok­toranck­iego IPiSS. Dzieliła się z uczest­nikami swoją wiedzą, a przede wszys­tkim otaczała ich  życ­zli­woś­cią i wprost matczyną opieką.

Trag­iczny wypadek prz­er­wał linię Jej życia. Trudno nam w to uwierzyć, jeszcze trud­niej – pogodzić się z tym.

Pozostanie w naszej pamięci i w naszych  sercach…

                                                                          Koleżanki i koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych