Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


27 listopada 2015

konferencja pt.: Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji,8 grud­nia 2015 r. odbyła się trze­cia kon­fer­encja z cyklu: Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych pt.: Strefa euro – idea, prak­tyka, prob­lemy i społeczny wymiar inte­gracji    więcej…


20 października 2015

Medal 50-lecia Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego przyz­nany prof. dr hab. Stanisławie Borkowskiej

Medal 50-lecia  Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przyznany prof. dr hab.Stanisławie BorkowskiejMamy zaszczyt poin­for­mować, że Pani prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska została odz­nac­zona medalem 50-lecia przez Dziekana i Radę Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego w 50. rocznicę pow­sta­nia Wydzi­ału. Medal jest wyrazem uzna­nia za pracę i zaan­gażowanie na rzecz Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!


10 października 2015

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske


14 września 2015

W listopadzie 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych planuje uru­chomie­nie już XIV edy­cji 3-letniego Pro­gramu Dok­toranck­iego. Jego celem jest wyk­sz­tałce­nie wysoko kwal­i­fikowanych spec­jal­istów z wiedzą w zakre­sie: ekonomii dóbr pub­licznych, społecznej gospo­darki rynkowej, teorii zrównoważonego wzrostu, ekonomii dobrobytu i wielosek­torowej poli­tyki społecznej, rynku pracy, zatrud­nienia i zabez­pieczenia społecznego.
Pro­gram Dok­torancki służy również zapoz­na­niu z meto­dami stosowanymi w pra­cach anal­i­ty­cznych oraz naby­ciu umiejęt­ności samodziel­nego prowadzenia badań naukowych. Pro­gram wspiera jego uczest­ników w przy­go­towa­niu rozprawy dok­torskiej i zda­nia odpowied­nich egza­m­inów (ekonomii, filo­zofii, socjologii). Do uczest­nictwa w Pro­gramie Dok­toranckim zapraszamy zarówno absol­wen­tów kierunków eko­nom­icznych, jak i innych wydzi­ałów uczelni wyższych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada 2015 r. (zgłoszenia przyj­muje i wszel­kich infor­ma­cji udziela Agnieszka Smoder, sekre­tarz XIV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, tel. 22 536–75–12, e-mail: a.smoder@ipiss.com.pl) więcej i Pro­gramie tutaj


24 sierpnia 2015

Do końca lipca 2015 r. trwały prowad­zone przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego kon­sul­tacje doty­czące zmian w zasadach para­me­tryza­cji jed­nos­tek naukowych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wziął udział  w tych kon­sul­tac­jach i sfor­mułował uwagi doty­czące pro­jektu Roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie kry­ter­iów i trybu przyz­nawa­nia kat­e­gorii naukowej jed­nos­tkom naukowym.
Opinie wyrażone w odpowied­nim piśmie skierowane do Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego wsparł również Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych.
Pod­sta­wowa teza kry­ty­czna tej opinii zmierzała do wskaza­nia na to, że uni­w­er­sal­iza­cja kry­ter­iów oceny jed­nos­tek naukowych musi prowadzić do zaciera­nia różnic doty­czą­cych ich funkcji i zadań w życiu pub­licznym.
Pełny tekst opinii Komisji Rady Naukowej IPiSS w załączeniu  pobierz plik w pdf