Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


28 listopada 2002

Min­i­mum soc­jalne w trzecim kwartale 2002 r.
We wrześniu br. po raz kole­jny odno­towano spadek wartości min­i­mum soc­jal­nego. Dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym min­i­mum soc­jalne osza­cow­ano na poziomie 771,20 zł, a dla osoby w wieku popro­duk­cyjnym — 712,20 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się na poziomie odpowied­nio 2267,40 oraz 2787,60 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość ta sza­cow­ana jest na poziomie 1261,20 zł. (więcej…)


21 sierpnia 2002

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w czer­wcu 2002 r.
W czer­wcu br. odno­towano spadek wartości min­i­mum soc­jal­nego w porów­na­niu z wynikami z marca. Dla osoby pracu­jącej min­i­mum soc­jalne osza­cow­ano na poziomie 777,20 zł. Dla osoby samot­nej w wieku popro­duk­cyjnym jest to kwota 717,30 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­tuje się na poziomie odpowied­nio 2 286,00 oraz 2 810,30 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość ta sza­cow­ana jest na poziomie 1 275,40 zł. (więcej…)


7 lipca 2002

Wartość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2002
W marcu br. wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla jed­nej osoby pracu­jącej wyniosła 781,90 zł, pod­czas gdy dla osoby samot­nej w wieku emery­tal­nym była to kwota 721,80 zł. Wysokość min­i­mum soc­jal­nego dla rodzin z dwójką i trójką dzieci ksz­tał­towała się na poziomie 2 303,40 oraz 2 831,80 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość ta sza­cow­ana jest na poziomie 1 283,60 zł. Wzrost wartości min­i­mum soc­jal­nego w okre­sie pier­wszych trzech miesięcy roku 2002 oscy­luje wokół 3 punk­tów pro­cen­towych. W porów­na­niu z nikim wskaźnikiem cen towarów i usług kon­sump­cyjnych w tym okre­sie (zaled­wie 1,1 punktu) można powiedzieć, że wzrost min­i­mum soc­jal­nego jest umi­arkowany, choć jed­nocześnie w uję­ciu relaty­wnym wydaj się wysoki. (więcej…)


6 maja 2002

Prze­ciętna wielkość min­i­mum egzys­tencji w 2001 roku ksz­tał­towała się na poziomie 335,70 zł dla jed­nej osoby w wieku pro­duk­cyjnym oraz 330,90 zł w przy­padku osoby w wieku emeryckim. Z sza­cunków przy­go­towanych przez ekspertów IPiSS wynika, że w 2001 r. gospo­darstwo domowe z trójką dzieci, żyjące na poziomie min­i­mum egzys­tencji, potrze­bowało tak ksz­tał­tować swoje dochody, by móc zaspokoić potrzeby mate­ri­alne o łącznej wartości 1 495,50 zł. Kat­e­go­ria min­i­mum egzys­tencji wyz­nacza dolne kry­terium ubóstwa. Wartość tego koszyka jest brana pod uwagę w bada­ni­ach GUS nad zasięgiem tzw. skra­jnego ubóstwa. W ostat­nich lat­ach obser­wuje się niepoko­jący wzrost udzi­ału lud­ności żyjącej poniżej kat­e­gorii min­i­mum egzys­tencji. (więcej…)


25 kwietnia 2002

Powołanie nowego Dyrek­tora IPiSS| 25.04. 2002
W dniu 15 kwiet­nia 2002 r. Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Soc­jal­nej, prof. Jerzy Haus­ner powołał dr Bożenę Balcerzak-Paradowską, na stanowisko Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Pani dr Balcerzak-Paradowska jest dłu­go­let­nim pra­cown­ikiem Insty­tutu, w ostat­nich lat­ach pełniła funkcję Sekre­tarza Naukowego. Nom­i­nacja na stanowisko Dyrek­tora IPiSS, zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami, nastąpiła po uprzed­niej pro­ce­durze konkur­sowej, i będzie trwała przez okres pię­ciu lat


Strona 33 z 34« Pierwsza1233031323334