Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


14 listopada 2014

Konferencja pn. „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.

27 listopada 2014 r. Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pn. „Janu­sowe oblicza rynku pracy”.    więcej…              program


22 września 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

7 października 2014 r. odbyła się kon­fer­encja pn. „Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w sferze pub­licznej. Drogi do kari­ery” z udzi­ałem Wicem­i­nis­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej Mał­gorzaty Mar­cińskiej.  Orga­ni­za­torami kon­fer­encji byli Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  więcej…


1 lipca 2014

Międzynarodowa konferencja pt.: Reemigracja obywateli polskich - skutki dla systemu zabezpieczenia społecznego, 5-09-2014 r.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  oraz Uni­w­er­sytet w Gan­dawie zor­ga­ni­zowały między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: Reem­i­gracja oby­wa­teli pol­s­kich — prob­lemy prawne i społeczne, która odbyła się w dniu 5 wrześ­nia 2014 r. w Cen­trum Dia­logu Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warsza­wie przy ul. Limanowskiego 23. W orga­ni­za­cji kon­fer­encji uczest­niczył także Zakład Zabez­pieczenia Społecznego Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego więcej…
Pro­gram        Prezen­tacja


3 czerwca 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowały debatę nt.: „Oby­wa­tel­ska par­ty­cy­pacja – mig­otanie idei?”. Spotkanie odbyło się w dniu 23 czer­wca 2014 r. w siedz­i­bie Cen­trum na ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie więcej…

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog


2 czerwca 2014

W dniu 25 czer­wca 2014 r. w Warsza­wie w sali kon­fer­en­cyjnej Gale­ria I, II, III Radis­son Blu Sobieski Hotel Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: “Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce”. Była  to ostat­nia z cyklu trzech kon­fer­encji przewidzianych w real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia pod­jętego w ramach pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki. Pro­jekt real­izuje Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner) więcej .…