Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


9 lipca 2021

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Zbig­niewa Klim­iuka, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

FUNKCJE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ  W POLSCE – ZAŁOŻENIA I REALIA  ORAZ TRADYCJE


2 lipca 2021

ZAPRASZAMYREFERAT: dr. Pawła Poławskiego

PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJhttps://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia–spoleczna-i-solidarna-na-ile–spoleczna-i-solidarna

Referat pt. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ WE WSPÓLNOTACH LOKALNYCH – SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ, dr Paweł Poławski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych


1 lipca 2021

PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ – ZAPRASZAMYREFERAT: PROF. DOROTA MURZYN

https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia–spoleczna-i-solidarna-na-ile–spoleczna-i-solidarna

Referat pt. FINANSOWANIE EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE 		dr hab. Dorota Murzyn, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


29 czerwca 2021

XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona

Zapraszamy do uczest­nictwa w XXIII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie.
Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się ze szczegółam


Referat wprowadza­jący: dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych — https://youtu.be/h8bcmJezZDg?t=3949

Referat wprowadzający, FUNKCJE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE – ZAŁOŻENIA I REALIA ORAZ TRADYCJE, dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych