Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


29 czerwca 2021

Referat wprowadza­jący: dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych — https://youtu.be/h8bcmJezZDg?t=3949

Referat wprowadzający, FUNKCJE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE – ZAŁOŻENIA I REALIA ORAZ TRADYCJE, dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych


28 czerwca 2021

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji z debaty
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty pt.: Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?


25 czerwca 2021

dr Elż­bi­eta Bojanowska, Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych podz­iękowała za udział w deba­cie pt.: Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”? i zaprosiła na kole­jną debatę orga­ni­zowaną przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych we wrześniu br. pt.: „Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”

Zapraszamy — trans­misja z debaty: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

dr Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych podziękowała za udział w debacie pt.: Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”? i zaprosiła na kolejną debatę organizowaną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych we wrześniu br. pt.: ,,Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin"


24 czerwca 2021

To już dziś. O godzinie 10.00 rozpocznie się debata pt. ‘Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”?’ Zapraszamy do oglą­da­nia i komen­towa­nia na żywo.

https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/w-trakcie/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

Zapraszamy na debatę pt.: Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?Na YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=h8bcmJezZDg


22 czerwca 2021

Zapraszamy na stronę debaty — https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/przyszle/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

Zapraszamy na debatę pt.: Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?