Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00.
Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, adi­unkt IPiSS — “Automatyza­cja pracy – szansa czy zagroże­nie dla rynku pracy?”, Maciej Gruza, ekspert ds. sys­temów kwal­i­fikacji IPiSS — “Szkole­nie i ksz­tałce­nie zawodowe przyszłości – jak przy­go­tować się do zmian zachodzą­cych na rynku pracy”, Marcin Budzewski, Insty­tut Analiz Rynku Pracy — “Nowe kom­pe­tencje w prze­myśle motoryzacyjnym”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja


15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przedsiębiorców.

#idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online

Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, również tych które zostały dotknięte skutkami pan­demii. Kon­fer­encje z cyklu #idearoz­wo­ju­biz­nesu będą trans­mi­towane „na żywo” na stronie inter­ne­towej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeni­ach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Part­nerami mery­to­rycznymi cyklu wideokon­fer­encji „#idearoz­wo­ju­biz­nesu” są Min­is­terstwo Finan­sów, Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Min­is­terstwo Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej, Agencja Roz­woju Prze­mysłu, Urząd Zamówień Pub­licznych, Bank Gospo­darstwa Kra­jowego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Kor­po­racja Ubez­pieczeń Kredytów Eksportowych, Pol­ska Agencja Inwest­y­cji i Handlu, Plat­forma Prze­mysłu Przyszłości, Urząd Paten­towy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Urząd Dozoru Tech­nicznego, Główny Urząd Miar i Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patron­ami medi­al­nymi cyklu są: Pol­ska Agencja Pra­sowa, Pol­sat News oraz Pol­ska Press.
Infor­ma­cja pra­sowa Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii
Więcej infor­ma­cji


PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Zapraszamy 30 wrześ­nia 2021 r. na debatę pt.: Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin PROGRAM DEBATY


XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


10 marca 2021

CSR – JAK TO ROBIĄ NAJLEPSI? NAJLEPSZE PRAKTYKI LAUREATÓW KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - referat wygłoszony przez dr Annę Jawor-Joniewicz podczas debaty pt. „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” 4 marca 2021 r.Dąże­nie do zapewnienia god­nej pracy opiera się w fir­mach uczest­niczą­cych w Konkur­sie Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi na trzech fila­rach: part­ner­skim trak­towa­niu pra­cown­ików, zarządza­niu różnorod­noś­cią oraz dbałości o utrzy­manie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem oso­bistym”. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wys­tąpi­e­niem dr Anny Jawor-Joniewicz.

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…


9 marca 2021
 

Pani dr Katarzynie Sołkowicz

najgłęb­sze wyrazy współczu­cia z powodu śmierci

Ojca

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

 


GODNA PRACA – WYMIAR RYNKOWY I ORGANIZACYJNYGODNA PRACAWYMIAR RYNKOWY I ORGANIZACYJNY

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wystąpieniem/referatem wprowadza­ją­cym dr. hab. Łukasza Sienkiewicza, prof. uczelni – Politech­nika Gdańska do IV. Debaty orga­ni­zowanej przez IPiSS w ramach „Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – Między nauką a praktyką”

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…


5 marca 2021

Plan dla Pracy i Roz­woju: bezpośred­nia pomoc

Bezpośred­nia pomoc dla firm i pra­cown­ików dotknię­tych skutkami pan­demii. Kom­plek­sowe wspar­cie w dos­tosowa­niu się do wyma­gań rynku dla przed­siębior­ców i pra­cown­ików. Cyfryza­cja otoczenia biz­ne­sowego, pro­przed­siębior­cze reg­u­lacje prawne oraz elim­i­nacja zbęd­nej biurokracji. Poz­naj główne założe­nia planu przy­go­towanego przez resort roz­woju dla pol­skiej gospo­darki w dobie COVID-19.

Pełna lista instru­men­tów real­iza­cji Planu zna­j­duje się na stronie: LiczaSieKonkrety.gov.pl.

za: /www.parp.gov.pl

#PlanD­laPra­cyiRoz­woju  #Licza­SieKonkrety


Zapraszamy do śledzenia naszych debat w ramach projektu: Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Zapraszamy do śledzenia naszych debat w ramach pro­jektu: Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”. Trans­misja z ostat­niej debaty dostępna pod adresem: https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…