Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


23 stycznia 2017

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autor: dr Anna Rogozińska-PawełczykPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KONTRAKCIE PSYCHOLOGICZNYM, autorstwa dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk

(…) W niniejszej pracy rozważa­nia sku­pi­ają się na związku między kon­trak­tem psy­cho­log­icznym oraz przyjętą w danej orga­ni­za­cji poli­tyką i prak­tykami ZZL.
Sposób naw­iązy­wa­nia przez pra­cown­ików relacji i tworzenia więzi z firmą odbywa się za pomocą poli­tyki Zarządza­nia Zasobami ludzkimi (ZZL) i warunków wyne­gocjowanego kon­traktu psy­cho­log­icznego. Stu­dia lit­er­atur­owe wykazały sze­rokie zain­tere­sowanie badaczy kon­cepcją kon­traktu psy­cho­log­icznego, jaki ksz­tał­tuje się w relacji zatrud­nienia między pra­cown­ikiem i pra­co­dawcą. Poję­cie kon­traktu psy­cho­log­icznego pochodzi z ekonomii, w początkach lat 70. XX w. stało się głównym przed­miotem badań społecznych i nauk o zarządza­niu, wpisu­jąc się tym samym w nurt Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. (…)

(…) W zamyśle Autorki praca ma stanowić szczególny wkład w uporząd­kowanie i posz­erze­nie wiedzy w obszarze poję­cia kon­traktu psy­cho­log­icznego oraz zarządza­nia tym kon­trak­tem przez pra­cown­ików i pra­co­daw­ców w ramach orga­ni­za­cji, wskazu­jąc teo­re­tykom i prak­tykom, jak w pol­s­kich reali­ach powinno wyglą­dać Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oparte na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym. Niniejsze opra­cow­anie jest również pod­sumowaniem wielo­let­nich indy­wid­u­al­nych zain­tere­sowań Autorki oraz pode­j­mowanych przez nią wysiłków badaw­czych, które nie byłyby możliwe bez współpracy i kon­struk­ty­wnej pomocy licznego grona ekspertów zarówno teo­re­tyków, jak i prak­tyków biz­nesu z Pol­ski oraz z ośrodka uni­w­er­syteck­iego w Regens­burgu w niemieck­iej Bawarii, którym w tym miejscu Autorka składa szczególne podz­iękowa­nia. (…) więcej…

ze wstępu


29 grudnia 2016

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiZapraszamy do zapoz­na­nia się z opra­cow­aniem o najlep­szych prak­tykach zarządza­nia zasobami ludzkimi wyło­nionych pod­czas XVII edy­cji Konkursu Lider ZZL, pod­sumowaniem kierunków dzi­ałań w nagrod­zonych fir­mach i prezen­tacją korzyści dla przed­siębiorstwa wynika­ją­cych ze stosowa­nia dobrych rozwiązań w dziedzinie zzl.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W XVII EDYCJI KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Autorki: dr Anna Rogozińska-Pawełczyk, dr Anna Jawor-Joniewicz, Bar­bara Sajkiewicz
pobierz opracowanie pobierz plik w pdf

Zapraszamy również do zapoz­na­nia się ze stu­di­ami przy­pad­ków opra­cow­anymi na pod­stawie wywiadów przeprowad­zonych z lau­re­atami XVII edy­cji Konkursu Lider ZZL

Miche­lin Pol­ska S.A. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Nex­teer Auto­mo­tive Poland Sp. z o.o. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Sitech Sp. z o.o. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Emi­tel Sp. z o.o.- Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Grupa Azoty S.A. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf

* * *
Pro­jekt real­i­zowany z Nar­o­dowym Bankiem Pol­skim w ramach pro­gramu edukacji ekonomicznej


20 grudnia 2016

Dziś pra­cown­icy IPiSS składali sobie świąteczne i noworoczne życzenia, kilka zdjęć z tej uroczystości.

Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS
Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS

16 grudnia 2016

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PROBLEMÓW PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ XVIII EDYCJAW dniu 13 grud­nia 2016 r., w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log”, odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród w XVIII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. W uroczys­tości wzięli udział: przed­staw­iciel Min­is­tra Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej, Zastępca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz Cezary Gaweł, członkowie Komisji konkur­sowej, lau­reaci, recen­zenci prac oraz zaproszeni goś­cie. więcej…


14 grudnia 2016

Uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiDnia 13 grud­nia 2016 r. w Pałacu Lubomirs­kich  w Warsza­wie — siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Kapituła Nagrody  uhonorowała 11 firm dyplomem Lau­re­ata Konkursu Lider ZZL, przyz­na­jąc 6 stat­uetek i 5 wyróżnień. Pon­adto 6 orga­ni­za­cjom przyz­nano Cer­ty­fikat „Pro­fesjon­alne ZZL”.
Tegorocznym Lid­erem ZZL w kat­e­gorii dużych przed­siębiorstw została firma Miche­lin Pol­ska S.A., a w kat­e­gorii małych i śred­nich przed­siębiorstw Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego.
W uroczys­tości oprócz Lau­re­atów wzięli udział przed­staw­iciele Rady Konkursu, Kapituły Nagrody, Komitetu Oce­ni­a­jącego, Zespołu Audy­torów. Goś­ciem hon­orowym była Pani Elż­bi­eta Bojanowska – Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, które Konkurs objęło patronatem hon­orowym. Uczest­niczyli także przed­staw­iciele Nar­o­dowego Banku Pol­skiego, którego pro­gram edukacji eko­nom­icznej od lat jest wspar­ciem dla kole­jnych edy­cji Konkursu Lider ZZL. więcej…

13 grud­nia 2016 r. w siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Pałacu Lubomirs­kich w Warsza­wie wręc­zono nagrody w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Laureaci LZZL 2016 13 grud­nia 2016 r. w siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Pałacu Lubomirs­kich w Warsza­wie wręc­zono nagrody w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Certyfikaty "Profesjonalne ZZL" 2016