Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


14 czerwca 2021

Zapraszamy na debatę pt.: Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „solidarna”?

Zapraszamy na debatę pt.: Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?


1 czerwca 2021

Debata online pt. Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”?, 24 czerwca 2021Zarez­er­wuj czas w dniu 24 czer­wca 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”?”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.

Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres e-mail: debaty@ipiss.com.pl

Pro­gram pobierz plik w pdf

ZAPRASZAMY


Dostępne są również trans­misje z poprzed­nich debat:

DEBATA 5.
Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080
DEBATA 4.
„Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”
DEBATA 3.
„Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”

DEBATA 2.
„Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko soc­jalne”
DEBATA 1.
“Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“

OBSERWUJ NAS NA       


28 maja 2021

„Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych współau­torem pub­likacji „Prze­wod­nik CSR po bez­piecznym i zrównoważonym środowisku pracy”

Pub­likacja została przy­go­towana przez inter­dyscy­pli­narny zespół ekspertów i prak­tyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świad­czą­cymi pracę dzi­ała­jącej przy ww. Zes­pole. W skład grupy roboczej wes­zli przed­staw­iciele zarówno admin­is­tracji pub­licznej, związków zawodowych, firm i orga­ni­za­cji je zrzesza­ją­cych, jak i  orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz przed­staw­iciele świata nauki.  Koor­dy­na­torem prac było Ogólnopol­skie Porozu­mie­nie Związków Zawodowych.

Prze­wod­nik CSR po bez­piecznym i zrównoważonym środowisku pracy”  pod­powiada, jakie inwest­y­cje mogą pod­jąć firmy na rzecz budowa­nia odpowiedzial­nych poli­tyk pra­cown­iczych w takich obszarach jak: zatrud­nie­nie i sto­sunki pracy, ochrona soc­jalna, dia­log społeczny, szkole­nia, a także bez­pieczeństwo i higiena pracy.

     "Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy"    “Prze­wod­nik CSR po bez­piecznym i zrównoważonym środowisku pracy”

Przewodnik​_CSR po bez­piecznym i zrównoważonym środowisku pracy​_Przykłady praktyk​_Tabela A

Przewodnik​_CSR po bez­piecznym i zrównoważonym środowisku pracy​_Lista kontrolna​_Tabela B


27 maja 2021

Zapraszamy na debatę poświę­coną tej formie akty­wności oby­wa­tel­skiej i społecznej, która real­izuje cele społeczne poprzez dzi­ałal­ność w ramach pod­miotów ekonomii społecznej…więcej…

Debaty o Polityce Społecznej: "Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”?" 24 czerwca 2021 r.


21 maja 2021
 

Dro­giej koleżance dr Iwonie Kukulak-Dolacie

najgłęb­sze wyrazy współczu­cia z powodu śmierci

Męża

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych