Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


27 kwietnia 2021

(…) Zapewnie­nie bez­pieczeństwa emery­tal­nego jest wyzwaniem przed którym stoją państwa na całym świecie.
Referat wprowadza­jący prof. Gertrudy Uścińskiej https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=743

Debaty o Polityce Społecznej: Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080, 22 kwiecień 2021


Zapraszamy do obe­jrzenia pod­czas debaty “Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080″ wys­tąpi­enia Pani Mar­leny Maląg, Min­is­ter Rodziny i Poli­tyki Społecznej (..)

https://youtu.be/fpRnyjmxG_w?t=316


19 marca 2021

Debata online pt.: Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080Zarez­er­wuj czas w dniu 22 kwiet­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.

Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres e-mail: debaty@ipiss.com.pl

Pro­gram debaty pobierz plik w pdf

ZAPRASZAMY

Dostępne są również poprzed­nie debaty:

  1. “Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biznesu”
  2.  “Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”
  3. “Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”
  4.  “Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko socjalne”

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE


12 marca 2021

Zgłoś się na SZCEPIENIEZgłoś się na szczepi­e­nie prze­ciw COVID-19  przez formularz

Uwaga! Dajemy pier­wszeństwo w rejes­tracji osobom najs­tarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane ter­miny, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Przykład: jeśli 69-latek nie zare­jestruje się na szczepi­e­nie w dni­ach 11–13 marca, nadal będzie mógł to zro­bić w późniejszym terminie.

  • Zgłoś się przez for­mu­larz – zosta­niesz sprawniej obsłużony
Rejes­tracja będzie real­i­zowana zgod­nie z harmonogramem
DATA GRUPA
11.03 — 13.03 Rocznik 1952
18.03 — 20.03 Rocznik 1952 — 1954
22.03 — 24.03 Rocznik 1952 — 1956
25.03 — 27.03 Grupa 70+

11 marca 2021

JAK PRACODAWCY MOGĄ WZMOCNIĆ GODNOŚĆ W PRACY. WYBRANE WYNIKI BADAŃ FOB - referat wygłoszony przez Pana Miłosza Marchlewicza z Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas debaty nt. Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która odbyła się 04 marca 2021 r.

Zapraszamy do obe­jrzenia pod­czas IV. Debaty wys­tąpi­enia Pana Miłosza March­lewicza, przed­staw­iciela Sto­warzyszenia Forum Odpowiedzial­nego Biz­nesu – pro­mu­jącego wymi­anę doświad­czeń z zakresu społecznej odpowiedzial­ności biz­nesu i zrównoważonego rozwoju (…)

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…