Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasywywiady

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.


10 grudnia 2014

Gala Jubileuszowej XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

10 grud­nia 2014 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej  wręc­zono stat­uetki i nagrody w XV Jubileuszowej edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Hon­orowy Patronat nad tą edy­cją Konkursu objął Władysław Kosiniak-Kamysz Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej, pro­jekt real­i­zowany jest z Nar­o­dowym Bankiem Pol­skim w ramach pro­gramu edukacji eko­nom­icznej. Firmy, które zak­wal­i­fikowały się do II etapu Konkursu zostały uhonorowane Cer­ty­fikatem “Pro­fesjon­alne ZZL”.
Dzięki szc­zo­drości funda­torów nagród uczest­nicy tej edy­cji Konkursu otrzy­mali nagrody w postaci szkoleń coachin­gowych, szkoleń certyfikujących,warsztatów, badań kondy­cji zzl w fir­mie, zaproszeń do udzi­ału w Kon­wen­tach HR i Kon­gre­sie Kadry.
Jedna  z firm — Lau­reat XV edy­cji Konkursu została uhonorowana  Kon­fed­er­atką -  prestiżowym wyróżnie­niem Kon­fed­er­acji Pra­co­daw­ców Pol­s­kich. więcej…Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi


14 listopada 2014

Konferencja pn. „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.

27 listopada 2014 r. Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pn. „Janu­sowe oblicza rynku pracy”.    więcej…              program


22 września 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

7 października 2014 r. odbyła się kon­fer­encja pn. „Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w sferze pub­licznej. Drogi do kari­ery” z udzi­ałem Wicem­i­nis­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej Mał­gorzaty Mar­cińskiej.  Orga­ni­za­torami kon­fer­encji byli Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  więcej…


1 lipca 2014

Międzynarodowa konferencja pt.: Reemigracja obywateli polskich - skutki dla systemu zabezpieczenia społecznego, 5-09-2014 r.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych  oraz Uni­w­er­sytet w Gan­dawie zor­ga­ni­zowały między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: Reem­i­gracja oby­wa­teli pol­s­kich — prob­lemy prawne i społeczne, która odbyła się w dniu 5 wrześ­nia 2014 r. w Cen­trum Dia­logu Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warsza­wie przy ul. Limanowskiego 23. W orga­ni­za­cji kon­fer­encji uczest­niczył także Zakład Zabez­pieczenia Społecznego Insty­tutu Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego więcej…
Pro­gram        Prezen­tacja


3 czerwca 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowały debatę nt.: „Oby­wa­tel­ska par­ty­cy­pacja – mig­otanie idei?”. Spotkanie odbyło się w dniu 23 czer­wca 2014 r. w siedz­i­bie Cen­trum na ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie więcej…

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog