Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00.
Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, adi­unkt IPiSS — “Automatyza­cja pracy – szansa czy zagroże­nie dla rynku pracy?”, Maciej Gruza, ekspert ds. sys­temów kwal­i­fikacji IPiSS — “Szkole­nie i ksz­tałce­nie zawodowe przyszłości – jak przy­go­tować się do zmian zachodzą­cych na rynku pracy”, Marcin Budzewski, Insty­tut Analiz Rynku Pracy — “Nowe kom­pe­tencje w prze­myśle motoryzacyjnym”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja


15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przedsiębiorców.

#idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online

Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, również tych które zostały dotknięte skutkami pan­demii. Kon­fer­encje z cyklu #idearoz­wo­ju­biz­nesu będą trans­mi­towane „na żywo” na stronie inter­ne­towej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeni­ach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Part­nerami mery­to­rycznymi cyklu wideokon­fer­encji „#idearoz­wo­ju­biz­nesu” są Min­is­terstwo Finan­sów, Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Min­is­terstwo Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej, Agencja Roz­woju Prze­mysłu, Urząd Zamówień Pub­licznych, Bank Gospo­darstwa Kra­jowego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Kor­po­racja Ubez­pieczeń Kredytów Eksportowych, Pol­ska Agencja Inwest­y­cji i Handlu, Plat­forma Prze­mysłu Przyszłości, Urząd Paten­towy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Urząd Dozoru Tech­nicznego, Główny Urząd Miar i Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patron­ami medi­al­nymi cyklu są: Pol­ska Agencja Pra­sowa, Pol­sat News oraz Pol­ska Press.
Infor­ma­cja pra­sowa Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii
Więcej infor­ma­cji


PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Zapraszamy 30 wrześ­nia 2021 r. na debatę pt.: Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin PROGRAM DEBATY


XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


4 marca 2021


3 marca 2021

Debata online pt. „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” 4-03-2021 r.4 marca 2021  r. w godz. 10.00–14.00 trans­misja  debaty  pt. „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu” ONLINE. ZAPRASZAMY

Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.
Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres email: debaty@ipiss.com.pl

Pro­gram debaty pobierz plik w pdf

Dostępne są również trans­misje z poprzed­nich debat:

1. „Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”

2. „Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”

3.  „Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko socjalne”

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE


26 lutego 2021

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społeczne XXII edycja, panel ekspertówZapraszamy do obe­jrzenia trans­misji: Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społeczne XXII edy­cja — dyskusja pan­elowa omaw­ia­jąca prob­lematykę zgłos­zonych w tej edy­cji  prac z udzi­ałem autorów prac i  ekspertów w dziedzinie poli­tyki społecznej, prob­lemów pracy, prawa pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


24 lutego 2021

Debata online pt. : "Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“, 4 marca 2021 r.Zapraszamy do udzi­ału w kole­jnej deba­cie online, która odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn.  Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.  Tytuł debaty: “Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“
Powszech­nie społeczną odpowiedzial­ność biz­nesu postrzega się jako dbałość o sze­roko rozu­mi­ane “otocze­nie” firmy, ale nie mniej istot­nym jej ele­mentem jest godne i ucz­ciwe trak­towanie pra­cown­ików, pro­mowanie w orga­ni­za­cji wza­jem­nego sza­cunku, zau­fa­nia i współpracy. Celem debaty Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest anal­iza czyn­ników sprzy­ja­ją­cych budowa­niu wiz­erunku orga­ni­za­cji jako miejsca zapew­ni­a­jącego godne trak­towanie wszys­tkim zatrud­nionym. Rozważone zostaną korzyści, jakie odnosi firma z wdroże­nia tego pode­jś­cia. W deba­cie pod­jęte zostaną takie zagad­nienia, jak dbałość o godziwe i spraw­iedliwe wyna­gradzanie, zapew­ni­anie bez­pieczeństwa zatrud­nienia oraz bez­piecznych warunków pracy, budowanie relacji między­ludz­kich w zgodzie z wartoś­ci­ami kul­tury orga­ni­za­cyjnej obow­iązu­jącej w fir­mie oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem oso­bistym.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,

Pro­gram debaty pobierz plik w pdf

Dostępne są również trans­misje z poprzed­nich debat:

1. „Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”

2. „Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”

3.  „Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko socjalne”

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE


PLAN DLA PRACY I ROZWOJU - Praca - Rozwój - Bezpieczeństwo - Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii - luty 2021Pan­demia zmieniła świat, jaki znal­iśmy. Dlat­ego potrzebny nam jest nowy plan, aby polscy pra­cown­icy i firmy znowu mogli poczuć się bez­piecznie. Dzięki konkret­nemu i pewnemu planowi, warunki prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w naszym kraju staną się przewidy­walne. Plan kon­cen­truje się na pracy i roz­woju. Praca, bo w cza­sach kryzysu przede wszys­tkim musimy zapewnić byt pol­skim rodzi­nom i przetr­wanie pol­skim fir­mom. I rozwój, ponieważ kryzys i pan­demia kiedyś miną i dlat­ego już teraz musimy myśleć o przyszłości, o jak najszyb­szym powro­cie naszej gospo­darki na ścieżkę wzrostu – powiedział pre­mier Jarosław Gowin.

Bezpośred­nia pomoc, nowy kierunek, impuls dla roz­woju to obszary dzi­ałań pod­ję­tych w ramach  Planu dla Pracy i Roz­woju.
Pełna lista instru­men­tów real­iza­cji Planu zna­j­duje się na stronie: LiczaSieKonkrety.gov.pl.

za: /www.parp.gov.pl

#PlanD­laPra­cyiRoz­woju  #Licza­SieKonkrety