Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


14 grudnia 2016

Uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiDnia 13 grud­nia 2016 r. w Pałacu Lubomirs­kich  w Warsza­wie — siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Kapituła Nagrody  uhonorowała 11 firm dyplomem Lau­re­ata Konkursu Lider ZZL, przyz­na­jąc 6 stat­uetek i 5 wyróżnień. Pon­adto 6 orga­ni­za­cjom przyz­nano Cer­ty­fikat „Pro­fesjon­alne ZZL”.
Tegorocznym Lid­erem ZZL w kat­e­gorii dużych przed­siębiorstw została firma Miche­lin Pol­ska S.A., a w kat­e­gorii małych i śred­nich przed­siębiorstw Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego.
W uroczys­tości oprócz Lau­re­atów wzięli udział przed­staw­iciele Rady Konkursu, Kapituły Nagrody, Komitetu Oce­ni­a­jącego, Zespołu Audy­torów. Goś­ciem hon­orowym była Pani Elż­bi­eta Bojanowska – Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, które Konkurs objęło patronatem hon­orowym. Uczest­niczyli także przed­staw­iciele Nar­o­dowego Banku Pol­skiego, którego pro­gram edukacji eko­nom­icznej od lat jest wspar­ciem dla kole­jnych edy­cji Konkursu Lider ZZL. więcej…

13 grud­nia 2016 r. w siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Pałacu Lubomirs­kich w Warsza­wie wręc­zono nagrody w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Laureaci LZZL 2016 13 grud­nia 2016 r. w siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Pałacu Lubomirs­kich w Warsza­wie wręc­zono nagrody w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Certyfikaty "Profesjonalne ZZL" 2016

28 listopada 2016

Konferencja pt. "Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy", 7-12-2016 r.

Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, wspól­nie z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych, w ramach przy­go­towa­nia do obchodów set­nej rocznicy pow­sta­nia Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy, zor­ga­ni­zowało w dniu 7 grud­nia 2016 r. kon­fer­encję  pt.: “Kra­jowy Dia­log o Przyszłości Pracy”. więcej…

Pro­gram    pobierz plik w pdf      for­mu­larz zgłoszenia   pobierz plik w formacie WORD       zapy­taj MRPiPS


7 października 2016

Program Doktorancki z ekonomii

ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

Ruszył nabór do XV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszamy do składa­nia  stosownych doku­men­tów do dnia 25 listopada 2016 r. do sekre­tariatu   Pro­gramu Dok­toranck­iego.
więcej infor­ma­cji…

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ
NAJLEPIEJ DOSTOSOWANĄ DO TWOICH POTRZEB
dwa lub trzy lata


20 września 2016

20 września 2016 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podpisał umowę o partnerskiej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych20 wrześ­nia 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod­pisał umowę o part­ner­skiej współpracy z Zakła­dem Ubez­pieczeń Społecznych. Syg­natar­iuszami porozu­mienia była prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS i reprezen­tu­jący IPiSS dyrek­tor, dr Łukasz Arendt.

Współpraca ZUS z IPiSS będzie doty­czyła real­iza­cji przed­sięwz­ięć eduka­cyjnych, naukowych, badaw­czych, a także dzi­ałal­ności wydawniczej. Porozu­mie­nie for­mal­izuje m. in. współpracę eduka­cyjną obu insty­tucji. więcej…


3 sierpnia 2016

 DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
Od wielu lat we wszys­t­kich sek­torach gospo­darki następują zmi­any w zarządza­niu per­son­elem mające na celu poprawę funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji, wzrost ich efek­ty­wności oraz lep­sze zaspoko­je­nie potrzeb i oczeki­wań oby­wa­teli. W sądown­ictwie zmi­any zaczęto wprowadzać dopiero po now­eliza­cji ustawy o ustroju sądów powszech­nych w 2008 r. Anal­iza pro­cesu tych zmian inicjowanych przez Min­is­terstwo Spraw­iedli­wości oraz ich wpływu na poprawę funkcjonowa­nia sądów powszech­nych jest przed­miotem opra­cow­a­nia więcej…

Zdzisław Cza­jka