Realizowane w ramach umów międzynarodowych


Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zakończył udział w inter­ne­towym pro­jek­cie Fit For Europe Enlarge­ment w ramach pro­gramu Leonardo da Vinci, którego celem była iden­ty­fikacja kwal­i­fikacji w obszarach eduka­cyjnych i zawodowych w nowej pow­ięk­szonej Europie. Pro­jekt real­i­zowany był przez sze­roko rozu­mi­ane part­nerstwo doświad­c­zonych insty­tucji i firm z 16 kra­jów europe­js­kich. Komisja Europe­jska wspier­ała pro­jekt w ramach pro­gramu szkole­nia zawodowego LEONARDO DA VINCI. Pro­jekt był zawodowo wspier­any przez radę dorad­czą. Czas trwa­nia pro­jektu to 3 lata. W tym okre­sie part­nerzy stworzyli jedną wielo­języ­czną plat­formę inter­ne­tową ofer­u­jącą przegląd sys­temów eduka­cyjnych, możli­wości nauki i roz­woju kari­ery w 31 kra­jach europe­js­kich. Infor­ma­cje na temat tych kra­jów dostępne są na plat­formie w 9 językach. od lutego 2006 roku. Strona inter­ne­towa:  http://www.bildung-weltweit.deWięcej…


Pro­jekt pt.: Euro­pean Employ­ment Obser­va­tory Net­work and Mutual Learn­ing Sup­port Ser­vices
Ter­min real­iza­cji: styczeń-grudzień 2005 r.
Badanie to prowadzili pra­cown­icy IPISS: prof. Elż­bi­eta Kryńska, prof. Stanisława Borkowska i prof. Mieczysław Kabaj.
Celem tego pro­jektu było stworze­nie sieci kra­jowych ekspertów ds. rynku pracy. Sieć powinna dostar­czać infor­ma­cji na temat trendów i poli­tyki kra­jowych rynków pracy. Opra­cow­any został, poprzez wyko­rzys­tanie for­mal­nych i niefor­mal­nych źródeł infor­ma­cji w celu posz­erzenia bazy infor­ma­cyjnej dla tworzenia poli­tyki Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia. Formą kończącą pro­jekt były raporty.
Pro­jekt sfi­nan­sowany  przez  Komisję Europejską.


Pro­jekt pt.: Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW)
Od grud­nia 2004 roku Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uczest­niczy we wspier­anym przez Komisję Europe­jską pią­tym ramowym pro­gramie ICT Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW). Celem pro­jektu jest anal­iza związków pomiędzy zmi­anami, jakie zachodzą na rynku pracy, a zmi­anami w sys­temie zabez­pieczenia społecznego i — szerzej — zmi­anami mod­elu poli­tyki społecznej. Zadaniem pro­jektu jest iden­ty­fikacja nowych mod­eli i niety­powych form zatrud­nienia oraz anal­iza wpływu społeczeństwa infor­ma­cyjnego na poli­tykę społeczną. Więcej infor­ma­cji można znaleźć na stronie inter­ne­towej pro­jektu.


Pro­jekt pt.: Sytu­acja na kra­jowym rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: styczeń-grudzień 2002 r.
Zespół real­izu­jący: dr Halina Sobocka-Szczapa, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Bożena Kołaczek
W sposób syn­te­ty­czny przed­staw­iono zagad­nienia wiążące się z prob­lematyką rynku pracy. Stanow­iły one przegląd zjawisk najbardziej istot­nych z punktu widzenia ksz­tał­towa­nia się sytu­acji na rynku pracy w Polsce i stanow­iły infor­ma­cję o głównych przesłankach wpły­wa­ją­cych na tą sytu­ację.
W 2002 roku zostały opra­cow­ane następu­jące raporty:
1. Rynki pracy wiel­kich miast w Polsce
2. Infor­ma­cja nt.: pro­gramu „Przede wszys­tkim przed­siębior­c­zość”
3. Pro­gramy: „Pier­wsza praca”, „Strate­gia gospo­dar­cza rządu na lata 2002–2006”
4. Rynek pracy – który sek­tor włas­ności kreuje bezrobo­cie w Polsce?
Pon­adto został opra­cow­any kom­plek­sowy raport obe­j­mu­jący zagad­nienia: sytu­ację na rynku pracy, wyna­grodze­nie, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, ochrona dziecka i rodziny (aspekty prawne), sto­sunki pracy, emery­tury, pomoc społeczna.
W real­iza­cji raportu rocznego udział wzięli: prof. dr hab. Elż­bi­eta  Kryńska, prof. dr hab. Zofia Jacukow­icz, prof. dr hab. Jerzy Wratny, dr Bożena  Kołaczek, dr Lucyna  Machol-Zajda, dr Zofia Czepulis-Rutkowska.
Raporty okre­sowe i raport roczny (w języku ang­iel­skim) zostały przekazane do Japońskiego Insty­tutu Pracy.
Temat real­i­zowany w ramach współpracy między­nar­o­dowej z Japońskim Insty­tutem Pracy.

Translate »
Skip to content