Centrum usług społecznych: od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy

Pub­likacja Cen­trum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy doku­men­tuje doty­chcza­sowe prace pro­gramowe prowad­zone w Nar­o­dowej Radzie Roz­woju i Kance­larii Prezy­denta RP nad prezy­dencką inic­jatywą usta­wodaw­czą. Tym, co wyróż­nia tę inic­jatywę, jest zaan­gażowanie urzęd­ników i ekspertów z ośrodka prezy­denck­iego nie tylko w okre­sie tworzenia pro­gramowej kon­cepcji i prac nad pro­jek­tem reg­u­lacji prawnych, lecz także na etapie wdraża­nia przepisów ustawy w życie. W tym drugim okre­sie wiodąca jest, co oczy­wiste, rola rządu, w tym Min­is­terstwa Rodziny i Poli­tyki Społecznej, a także – ze względu na korzys­tanie ze środ­ków europe­js­kich – Min­is­terstwa Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej. Niem­niej Kance­laria Prezy­denta RP oraz Rada do spraw Społecznych akty­wnie włączają się w dzi­ała­nia z zakresu upowszech­ni­a­nia wiedzy o CUS i gro­madzenia prak­ty­cznych doświad­czeń z fazy pilotażowej wprowadza­nia cen­trów. Nasze dzi­ała­nia animacyjno-edukacyjne uzu­peł­ni­ają i wspier­ają dzi­ała­nia wdroże­niowe pode­j­mowane przez stronę rzą­dową. Przed­staw­ie­nie przez rząd spra­woz­da­nia z real­iza­cji ustawy (zapis usta­wowy oblig­uje przedłoże­nie tego spra­woz­da­nia do końca 2022 r.) będzie dobrą okazją do wstęp­nego pod­sumowa­nia okresu pilotażowego i przy­go­towa­nia pro­jektu now­eliza­cji ustawy o CUS, wyko­rzys­tu­jącego dorobek pilotażu i dopra­cowu­jącego reg­u­lacje prawne.

Cen­trum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy  – [Pobierz]

Wprowadze­nie Prezy­denta RP Andrzeja Dudy  7

CZĘŚĆ I. OD KONCEPCJI DO PROJEKTU USTAWY

Rozdział 1. Biała księga CUS, czyli krótka his­to­ria prac prowad­zonych
w lat­ach 2017–2021 w Nar­o­dowej Radzie Roz­woju i Kance­larii
Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej nad przy­go­towaniem
i wdrażaniem prezy­denck­iej inic­jatywy usta­wodaw­czej
Marek Rym­sza  15

Rozdział 2. Dylematy defini­cyjne w kon­tekś­cie wypra­cow­a­nia definicji
prawnej usług społecznych na potrzeby powoła­nia cen­trów usług
społecznych w Polsce
Bar­bara Szatur-Jaworska, Mirosław Grewiński  33

Rozdział 3. Więziotwór­czy potenc­jał cen­trum usług społecznych
Bohdan Skrzypczak  67

Rozdział 4. Rein­te­gracja społeczna i zawodowa w for­mule cen­trum usług
społecznych
Arka­diusz Karwacki, Tomasz Kaźmier­czak  99

Rozdział 5. Inte­gracja asys­ten­tury i pracy soc­jal­nej oraz kon­cepcja pracy
soc­jal­nej w cen­trum usług społecznych
Mar­i­ola Racław, Dobron­iega Trawkowska  123

Rozdział 6. Sza­cunkowe koszty utworzenia i funkcjonowa­nia cen­trum usług
społecznych
Marek Kośny  157

Rozdział 7. Cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych doty­czą­cych
cen­trów usług społecznych
Anna Dudzik  165
 

CZĘŚĆ II. PRAWO W DZIAŁANIU – WDRAŻANIE CENTRÓW
USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozdział 8. Dlaczego cen­trum usług społecznych?
Marek Rym­sza  171

Rozdział 9. Zarządzanie usługami w cen­trum usług społecznych
Tomasz Kaźmier­czak, Arka­diusz Karwacki  195

Rozdział 10. Orga­ni­za­tor społeczności lokalnej w cen­trum usług społecznych
Bar­bara Bąb­ska, Bohdan Skrzypczak  213

Rozdział 11. Współpraca między­sek­torowa w ramach cen­trum usług
społecznych
Łukasz Waszak, Zbig­niew Wejc­man  235

Rozdział 12. Diag­noza potrzeb i potenc­jału społeczności lokalnej w zakre­sie
usług społecznych
Dorota Bazuń, Joanna Frątczak-Müller, Mał­gorzata Jaskul­ska,
Mar­iusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo  263

Rozdział 13. Asys­ten­tura rodziny w cen­trum usług społecznych
Izabela Krasiejko  291

Rozdział 14. Przek­sz­tałce­nie ośrodka pomocy społecznej w cen­trum usług
społecznych
Paweł Wiśniewski, Mał­gorzata Kowal­ska  315

Rozdział 15. Rein­te­gracja społeczna i zawodowa jako pakiet usług dostęp­nych
w cen­trum usług społecznych
Arka­diusz Karwacki, Tomasz Kaźmier­czak  347

ANEKSY
Aneks nr 1. Rozwój i koor­dy­nacja usług społecznych przy wyko­rzys­ta­niu
cen­trum usług społecznych. Wyjś­ciowe założe­nia prezy­denck­iej
inic­jatywy usta­wodaw­czej  365
Aneks nr 2. Uza­sad­nie­nie do pro­jektu ustawy o real­i­zowa­niu usług
społecznych przez cen­trum usług społecznych wnie­sionego
do Sejmu RP przez Prezy­denta RP Andrzeja Dudę
(druk sej­mowy nr 3040) 377
Aneks nr 3. Stanowisko rządu w sprawie prezy­denck­iego pro­jektu ustawy
o real­i­zowa­niu usług społecznych przez cen­trum usług
społecznych  419
Aneks nr 4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o real­i­zowa­niu usług społecznych
przez cen­trum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818) 427

BIBLIOGRAFIA  467 

NOTY O AUTORACH  479

Translate »
Skip to content