Pomoc społeczna. Idea — rozwój — instytucje, PWN, 2022

Infor­mu­jemy, iż ukazała się książka pt. “Pomoc społeczna. Idea — rozwój — insty­tucje” (PWN, 2022), której par­nat udziela IPiSS. Jest to unika­towa praca, gdyż przed­stawia po raz pier­wszy w Polsce inter­dyscy­pli­narną, całoś­ciową anal­izę pomocy społecznej. Pub­likacja skierowana jest do stu­den­tów kierunków związanych z obszarami pomo­cowymi, szczegól­nie pracy soc­jal­nej, poli­tyki społecznej czy ped­a­gogiki społecznej oraz do osób związanych z pro­fes­jami i zawodami pomo­cowymi (np. pra­cown­ików soc­jal­nych), badaczy zaj­mu­ją­cych się kwes­t­i­ami społecznymi, dzi­en­nikarzy, samorzą­dow­ców czy wszys­t­kich wrażli­wych na prob­lemy społeczne.

Książka prezen­tuje m.in.:
– genezę i rozwój pomocy drugiemu człowiekowi;
– unor­mowa­nia prawne, orga­ni­za­cję, funkcje i świad­czenia w pomocy społecznej;
– dzi­ała­nia pomocy społecznej w obszarze wspar­cia rodzin, osób z niepełnosprawnoś­ci­ami, seniorów, osób z uza­leżnieni­ami czy w kryzysie bez­dom­ności;
– benefic­jen­tów, kadry i usługi w pomocy społecznej;
– zarządzanie, diag­no­zowanie i między­nar­o­dowy wymiar pomocy społeczne;
– najnowsze ten­dencje w tym obszarze poli­tyki społecznej.

Książka ukazała się pod redakcją Elż­bi­ety Bojanowskiej, Krzysztofa Chaczko, Jerzego Krzyszkowskiego i Eweliny Zdeb­skiej, zaś autorzy poszczegól­nych rozdzi­ałów tworzą grono niemal czter­dzi­estu pol­s­kich naukow­ców i prak­tyków pomocy społecznej z prawie wszys­t­kich liczą­cych się pol­s­kich ośrod­ków naukowych zaj­mu­ją­cych się w poli­tyką społeczną.

Patronat nad książką objął Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Spis treści

 

Translate »
Skip to content