Rodz­ina i praca zawodowa – dylematy współczes­nych młodych matek

[Pobierz]

Opis:
Celem mono­grafii jest prezen­tacja opinii kobiet na temat godzenia ich pracy
i roz­woju zawodowego z obow­iązkami macierzyńskimi, na tle ogól­nej sytu­acji kobiet w rodzinie oraz na rynku pracy. Zaprezen­towano także uwarunk­owa­nia i czyn­niki określa­jące możli­wości godzenia tych dwóch ważnych ról społecznych, a także opinie kobiet doty­czące macierzyństwa, rodziny oraz ważnych wartości w ich życiu.
Aby zre­al­i­zować cel mono­grafii postaw­iono kilka niżej podanych pytań badaw­czych, sfor­mułowanych na pod­stawie różnych badań pub­likowanych doty­chczas w lit­er­aturze, na które starano się udzielić odpowiedzi w tym opra­cow­a­niu:
– jak macierzyństwo wpływa na akty­wiz­a­cję zawodową kobiet?,
– jak akty­wność zawodowa kobiet-matek wpływa na życie rodzinne?,
– jaki wpływ na powrót matki do pracy ma sytu­acja rodzinna dziecka?,
– czy kobi­ety rezygnują z pracy na rzecz macierzyństwa?,
– jak kobiety-matki oce­ni­ają rozwiąza­nia ułatwia­jące wychowywanie dzieci, wynika­jące z poli­tyki pro­rodzin­nej państwa oraz pra­co­daw­ców?,
– jak pra­co­dawcy reagują na kobi­ety w ciąży oraz wychowu­jące dzieci?.

Spis treści
Wstęp.. 7

I. Rodz­ina w życiu współczes­nej kobi­ety… 10
1.1 Znacze­nie rodziny w życiu kobi­ety… 10
1.2. Mod­ele rodziny… 16
1.3 Istota i uwarunk­owa­nia macierzyństwa… 22
1.4. Role i zada­nia kobi­ety w rodzinie.… 24
1.5. Podział obow­iązków domowych … 33
1.6. Podział obow­iązków w opiece nad dzieck­iem… 38
1.7. Dylematy kobiet między obow­iązkami macierzyńskimi a pracą zawodową… 40
1.8. Opinie społeczne o miejscu kobi­ety we współczes­nym świecie … 46

II. Akty­wność zawodowa kobiet w okre­sie macierzyństwa … 51
2.1. Miejsce pracy w hier­ar­chii wartości kobiet… 51
2.2. Czyn­niki ułatwia­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 56
2.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 59
2.4. Własna dzi­ałal­ność gospo­dar­cza w okre­sie macierzyństwa … 63
2.5. Satys­fakcja kobiet z pracy zawodowej i macierzyństwa… 67

III. Ochrona pracy kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa … 70
3.1. Ochrona kobiet w prawie Unii Europe­jskiej i pol­skim … 70
3.2. Uprawnienia matek pracu­ją­cych i wychowu­ją­cych dzieci… 72
3.3. Rzą­dowa poli­tyka pro­rodzinna … 74
3.4. Poli­tyka pro­rodzinna państwa w opinii społecznej i badanych kobiet … 77

IV. Godze­nie przez młode matki pracy z macierzyńst­wem … 85
4.1. Uwarunk­owa­nia godzenia pracy z obow­iązkami macierzyńskimi … 85
4.2. Rola elasty­cznych form pracy w obow­iązkach macierzyńs­kich … 88
4.3. Ułatwienia pra­co­daw­ców dla kobiet mają­cych obow­iązki macierzyńskie … 93
4.4. Oczeki­wa­nia kobiet wobec pra­co­daw­ców doty­czące godzenia pracy zawodowej z macierzyńst­wem … 98
4.5. Zachowa­nia pra­co­daw­ców wobec kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa… 101
4.6. Dylematy kobiet związane z powrotem do pracy po urodze­niu dziecka … 105
4.7. Kon­sek­wencje braku równowagi między pracą a macierzyńst­wem … 110

V. Rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa .… 114
5.1. Ambicje zawodowe oraz uwarunk­owa­nia roz­woju zawodowego … 114
5.2. Czyn­niki ułatwia­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 119
5.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 124
5.4. Prze­jawy dyskrymi­nacji kobiet przez pra­co­daw­ców związane
z obow­iązkami macierzyńskimi .… 128

Pod­sumowanie .… 132

Bib­li­ografia .… 136

Spis tabel i wykresów .… 146

Załącznik .… 147

Sum­mary .… 148

Translate »
Skip to content