Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej — między nauką a praktyką ISBN 978–83-64581–35-9

Pub­likacja ukazuje teo­re­ty­czne i prak­ty­czne prob­lemy poli­tyki społecznej oraz jej pow­iąza­nia z takimi zagad­nieni­ami, jak między­pokole­niowy trans­fer kap­i­tału eduka­cyjnego, innowacje tech­no­log­iczne, god­ność pracy i jej przyszłość czy nowe ryzyko soc­jalne, jakim jest niesamodziel­ność. Jed­nocześnie jest ona odpowiedzią na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Ma też na celu pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej i pokazanie styku nauki i prak­tyki. Jed­nocześnie naw­iązuje do cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”, orga­ni­zowanych przez IPiSS.

Poli­tyka społeczna ewalu­uje w zależności od różnych zmi­en­nych, odpowiada­jąc na potrzeby i wyzwa­nia zmieni­a­jącego się świata, w tym związane m.in. z demografią, automatyza­cją pro­cesów pro­dukcji, gospo­darką opartą na wiedzy, nowymi for­mami orga­ni­za­cji pracy, a obec­nie ze skutkami pan­demii koron­awirusa SARS-CoV2. Właśnie wyzwa­nia wynika­jące z pan­demii COVID-19 i jej wieloaspek­towych skutków stały się niespodziewanym wyzwaniem dla poli­tyki społecznej w różnych jej wymi­arach. Społeczne, eko­nom­iczne, zdrowotne oraz prawne skutki pan­demii będą dłu­gotr­wałe, a ich fak­ty­czny zasięg nie jest dziś możliwy do przewidzenia. Dlat­ego sytu­acja ta stanowi wyzwanie dla poli­tyk społecznych poszczegól­nych państw.

Spis treści

Wstęp 9

I. Rynek pracy i edukacja
Gertruda Uścińska
Finan­sowanie sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie wyzwań
rynku pracy i zmian demograficznych 15

Cecylia Sadowska-Snarska
Równowaga praca–rodzina w kon­tekś­cie rynku pracy 38

Ewa Flaszyńska
Ilu­zo­ryczni bezro­botni – ubez­piecze­nie zdrowotne w urzędzie pracy 60

Ste­fan M. Kwiatkowski
Między­pokole­niowy trans­fer kap­i­tału eduka­cyjnego. Teo­ria i prak­tyka
dzie­le­nia się wiedzą, umiejęt­noś­ci­ami i kom­pe­tenc­jami społecznymi 71

II. Godna praca
Łukasz Sienkiewicz
Godna praca – kon­cepcja, pomiar i prak­tyka w wymi­arze rynkowym
i orga­ni­za­cyjnym 87

Zdzisław Cza­jka
Uwarunk­owa­nia i oczeki­wa­nia god­nej pracy przez pra­cown­ików 103

Anna Jawor-Joniewicz
Ku god­nym warunkom pracy – anal­iza prak­tyk CSR 120

III. Tech­nolo­gia a praca
Beata Woźniak-Jęchorek
Przyszłość pracy – GIG ECONOMY 139

Łukasz Arendt
Tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a rynek pracy – ret­ro­spek­ty­wne uję­cie teo­re­ty­czne 158

Iwona Kukulak-Dolata
Rola tech­nologii cyfrowych w pro­ce­sie seg­men­tacji rynku pracy 175

IV. Niesamodziel­ność i opieka dłu­goter­mi­nowa
Gertruda Uścińska
Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko soc­jalne 193

Elż­bi­eta Bojanowska
Ryzyko niesamodziel­ności u osób starszych i związana z nim potrzeba
opieki dłu­goter­mi­nowej 211

V. Doświad­czenia zagraniczne
Zbig­niew Klim­iuk
W poszuki­wa­niu bardziej spraw­iedli­wego sys­temu społeczno-gospodarczego. Gospo­darka RFN w okre­sie powo­jen­nym (1950–1970) – dylematy
teoretyczno-modelowe i poli­tyka gospo­dar­cza 229

Translate »
Skip to content