Zdzisław Cza­jka

Rodz­ina i praca zawodowa – dylematy współczes­nych młodych matek [pobierz]

Opis:
Celem mono­grafii jest prezen­tacja opinii kobiet na temat godzenia ich pracy
i roz­woju zawodowego z obow­iązkami macierzyńskimi, na tle ogól­nej sytu­acji kobiet w rodzinie oraz na rynku pracy. Zaprezen­towano także uwarunk­owa­nia i czyn­niki określa­jące możli­wości godzenia tych dwóch ważnych ról społecznych, a także opinie kobiet doty­czące macierzyństwa, rodziny oraz ważnych wartości w ich życiu.
Aby zre­al­i­zować cel mono­grafii postaw­iono kilka niżej podanych pytań badaw­czych, sfor­mułowanych na pod­stawie różnych badań pub­likowanych doty­chczas w lit­er­aturze, na które starano się udzielić odpowiedzi w tym opra­cow­a­niu:
– jak macierzyństwo wpływa na akty­wiz­a­cję zawodową kobiet?,
– jak akty­wność zawodowa kobiet-matek wpływa na życie rodzinne?,
– jaki wpływ na powrót matki do pracy ma sytu­acja rodzinna dziecka?,
– czy kobi­ety rezygnują z pracy na rzecz macierzyństwa?,
– jak kobiety-matki oce­ni­ają rozwiąza­nia ułatwia­jące wychowywanie dzieci, wynika­jące z poli­tyki pro­rodzin­nej państwa oraz pra­co­daw­ców?,
– jak pra­co­dawcy reagują na kobi­ety w ciąży oraz wychowu­jące dzieci?.

Spis treści
Wstęp.. 7

I. Rodz­ina w życiu współczes­nej kobi­ety… 10
1.1 Znacze­nie rodziny w życiu kobi­ety… 10
1.2. Mod­ele rodziny… 16
1.3 Istota i uwarunk­owa­nia macierzyństwa… 22
1.4. Role i zada­nia kobi­ety w rodzinie.… 24
1.5. Podział obow­iązków domowych … 33
1.6. Podział obow­iązków w opiece nad dzieck­iem… 38
1.7. Dylematy kobiet między obow­iązkami macierzyńskimi a pracą zawodową… 40
1.8. Opinie społeczne o miejscu kobi­ety we współczes­nym świecie … 46

II. Akty­wność zawodowa kobiet w okre­sie macierzyństwa … 51
2.1. Miejsce pracy w hier­ar­chii wartości kobiet… 51
2.2. Czyn­niki ułatwia­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 56
2.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 59
2.4. Własna dzi­ałal­ność gospo­dar­cza w okre­sie macierzyństwa … 63
2.5. Satys­fakcja kobiet z pracy zawodowej i macierzyństwa… 67

III. Ochrona pracy kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa … 70
3.1. Ochrona kobiet w prawie Unii Europe­jskiej i pol­skim … 70
3.2. Uprawnienia matek pracu­ją­cych i wychowu­ją­cych dzieci… 72
3.3. Rzą­dowa poli­tyka pro­rodzinna … 74
3.4. Poli­tyka pro­rodzinna państwa w opinii społecznej i badanych kobiet … 77

IV. Godze­nie przez młode matki pracy z macierzyńst­wem … 85
4.1. Uwarunk­owa­nia godzenia pracy z obow­iązkami macierzyńskimi … 85
4.2. Rola elasty­cznych form pracy w obow­iązkach macierzyńs­kich … 88
4.3. Ułatwienia pra­co­daw­ców dla kobiet mają­cych obow­iązki macierzyńskie … 93
4.4. Oczeki­wa­nia kobiet wobec pra­co­daw­ców doty­czące godzenia pracy zawodowej z macierzyńst­wem … 98
4.5. Zachowa­nia pra­co­daw­ców wobec kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa… 101
4.6. Dylematy kobiet związane z powrotem do pracy po urodze­niu dziecka … 105
4.7. Kon­sek­wencje braku równowagi między pracą a macierzyńst­wem … 110

V. Rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa .… 114
5.1. Ambicje zawodowe oraz uwarunk­owa­nia roz­woju zawodowego … 114
5.2. Czyn­niki ułatwia­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 119
5.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 124
5.4. Prze­jawy dyskrymi­nacji kobiet przez pra­co­daw­ców związane
z obow­iązkami macierzyńskimi .… 128

Pod­sumowanie .… 132

Bib­li­ografia .… 136

Spis tabel i wykresów .… 146

Załącznik .… 147

Sum­mary .… 148

Możliwość komentowania jest wyłączona.


10 czerwca 2022


https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2


9 czerwca 2022


https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne


2 czerwca 2022


Pro­jekt real­i­zowany jest przez Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego i Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, a finan­sowany przez Min­is­terstwo Edukacji i Nauki. Celem pro­jektu jest przy­go­towywanie do zaim­ple­men­towa­nia mod­elu wspar­cia: „Łagodze­nie skutków pan­demii wśród grup wysok­iego ryzyka – osoby 60+”. Pro­jek­towane prace badaw­cze i planowana inter­wencja mają zwery­fikować fak­ty­czne potrzeby starszej pop­u­lacji w cza­sie pan­demii w zakre­sie możli­wości par­ty­cy­pacji społecznej oraz potenc­jal­nego wpływu dłu­gotr­wałego wyk­luczenia społecznego na stan zdrowia psy­chicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizy­cznego.
Więcej infor­ma­cji na stronie pro­jektu: https://rob.uksw.edu.pl/


14 kwietnia 2022

KONFERENCJĘ ONLINE:
Dnia 20 kwiet­nia odbyła się kon­fer­encja pt. Edukacja przyszłości — zdalne ksz­tałce­nie i szkole­nie zawodowe

Po dwóch lat­ach nauki zdal­nej oraz e-learningu nikt nie wąt­pli­wości, że pol­ska szkoła i nauka muszą być gotowe aby skutecznie i ciekawie uczyć na odległość. Nasze badanie pokazuje bardzo jasno, które obszary są już opanowane przez nauczy­cieli i wykład­ow­ców a które wyma­gają jeszcze dużo pracy. Najsła­biej pod tym wzglę­dem wygląda nauczanie zawodów, a szczegól­nie ćwiczenia prak­ty­czne i warsz­taty, które właś­ci­wie nie odby­wały się zdalnie.


1 kwietnia 2022


4 stycznia 2020

|INFORMACJA STAŁA

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)

Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl


|INFORMACJA STAŁA
Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


|INFORMACJA STAŁA
Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


|INFORMACJA STAŁA

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 53123458910Ostatnia »