Zdzisław Cza­jka

Rodz­ina i praca zawodowa – dylematy współczes­nych młodych matek [pobierz]

Opis:
Celem mono­grafii jest prezen­tacja opinii kobiet na temat godzenia ich pracy
i roz­woju zawodowego z obow­iązkami macierzyńskimi, na tle ogól­nej sytu­acji kobiet w rodzinie oraz na rynku pracy. Zaprezen­towano także uwarunk­owa­nia i czyn­niki określa­jące możli­wości godzenia tych dwóch ważnych ról społecznych, a także opinie kobiet doty­czące macierzyństwa, rodziny oraz ważnych wartości w ich życiu.
Aby zre­al­i­zować cel mono­grafii postaw­iono kilka niżej podanych pytań badaw­czych, sfor­mułowanych na pod­stawie różnych badań pub­likowanych doty­chczas w lit­er­aturze, na które starano się udzielić odpowiedzi w tym opra­cow­a­niu:
– jak macierzyństwo wpływa na akty­wiz­a­cję zawodową kobiet?,
– jak akty­wność zawodowa kobiet-matek wpływa na życie rodzinne?,
– jaki wpływ na powrót matki do pracy ma sytu­acja rodzinna dziecka?,
– czy kobi­ety rezygnują z pracy na rzecz macierzyństwa?,
– jak kobiety-matki oce­ni­ają rozwiąza­nia ułatwia­jące wychowywanie dzieci, wynika­jące z poli­tyki pro­rodzin­nej państwa oraz pra­co­daw­ców?,
– jak pra­co­dawcy reagują na kobi­ety w ciąży oraz wychowu­jące dzieci?.

Spis treści
Wstęp.. 7

I. Rodz­ina w życiu współczes­nej kobi­ety… 10
1.1 Znacze­nie rodziny w życiu kobi­ety… 10
1.2. Mod­ele rodziny… 16
1.3 Istota i uwarunk­owa­nia macierzyństwa… 22
1.4. Role i zada­nia kobi­ety w rodzinie.… 24
1.5. Podział obow­iązków domowych … 33
1.6. Podział obow­iązków w opiece nad dzieck­iem… 38
1.7. Dylematy kobiet między obow­iązkami macierzyńskimi a pracą zawodową… 40
1.8. Opinie społeczne o miejscu kobi­ety we współczes­nym świecie … 46

II. Akty­wność zawodowa kobiet w okre­sie macierzyństwa … 51
2.1. Miejsce pracy w hier­ar­chii wartości kobiet… 51
2.2. Czyn­niki ułatwia­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 56
2.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 59
2.4. Własna dzi­ałal­ność gospo­dar­cza w okre­sie macierzyństwa … 63
2.5. Satys­fakcja kobiet z pracy zawodowej i macierzyństwa… 67

III. Ochrona pracy kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa … 70
3.1. Ochrona kobiet w prawie Unii Europe­jskiej i pol­skim … 70
3.2. Uprawnienia matek pracu­ją­cych i wychowu­ją­cych dzieci… 72
3.3. Rzą­dowa poli­tyka pro­rodzinna … 74
3.4. Poli­tyka pro­rodzinna państwa w opinii społecznej i badanych kobiet … 77

IV. Godze­nie przez młode matki pracy z macierzyńst­wem … 85
4.1. Uwarunk­owa­nia godzenia pracy z obow­iązkami macierzyńskimi … 85
4.2. Rola elasty­cznych form pracy w obow­iązkach macierzyńs­kich … 88
4.3. Ułatwienia pra­co­daw­ców dla kobiet mają­cych obow­iązki macierzyńskie … 93
4.4. Oczeki­wa­nia kobiet wobec pra­co­daw­ców doty­czące godzenia pracy zawodowej z macierzyńst­wem … 98
4.5. Zachowa­nia pra­co­daw­ców wobec kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa… 101
4.6. Dylematy kobiet związane z powrotem do pracy po urodze­niu dziecka … 105
4.7. Kon­sek­wencje braku równowagi między pracą a macierzyńst­wem … 110

V. Rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa .… 114
5.1. Ambicje zawodowe oraz uwarunk­owa­nia roz­woju zawodowego … 114
5.2. Czyn­niki ułatwia­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 119
5.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 124
5.4. Prze­jawy dyskrymi­nacji kobiet przez pra­co­daw­ców związane
z obow­iązkami macierzyńskimi .… 128

Pod­sumowanie .… 132

Bib­li­ografia .… 136

Spis tabel i wykresów .… 146

Załącznik .… 147

Sum­mary .… 148

Możliwość komentowania jest wyłączona.


18 stycznia 2022

pobierz plik w pdf Pro­gram debaty


17 stycznia 2022

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy” prowadzi nabór 16  MMŚP (mikro, małe i śred­nie przed­siębiorstwa) do testu Pro­to­typu mod­elu wspar­cia praca60plus

Nadzór nad pro­ce­sem rekru­tacji z ramienia IPiSS
prowadzi Pan Kamil Połonowski adres e-mail  praca60plus-wnioski@ipiss.com.pl

Załączniki do pobra­nia: pobierz plik w pdf Załącznik nr 1. For­mu­larz dla MMŚP

pobierz plik w pdf Załącznik nr 2. For­mu­larz dla kadry zarządza­jącej MMŚP

pobierz plik w pdf Reg­u­lamin rekru­tacji i uczest­nictwa w pro­jek­cie


11 stycznia 2022

zaproszenie do debaty


21 grudnia 2021

9 grud­nia 2021 r. zostały wręc­zone nagrod­y i wyróżnienia XXIII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

Uroczys­tość odbyła się pod hon­orowym patronatem Pani Mar­leny Maląg Min­is­ter Rodziny i Poli­tyki Społecznej.

Wyniki XXIII edy­cji Konkursu
https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=wyniki-xxiii-edycji1 grudnia 2021


Zarez­er­wuj czas w dniu 2 grud­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać akty­wność zawodową. Znacze­nie między­pokole­niowego trans­feru wiedzy”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.
Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl,

Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.

Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres e-mail: debaty@ipiss.com.pl

Pro­gram pobierz plik w pdf

ZAPRASZAMY

Dostępne są również trans­misje z poprzed­nich debat:

DEBATA 8.
Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać akty­wność zawodową. Znacze­nie między­pokole­niowego trans­feru wiedzy
DEBATA 7.
Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin
DEBATA 6.
Ekono­mia społeczna i sol­i­darna: na ile „społeczna” i „sol­i­darna”?
DEBATA 5.
Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080
DEBATA 4.
„Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”
DEBATA 3.
„Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”

DEBATA 2.
„Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko soc­jalne”
DEBATA 1.
“Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“

OBSERWUJ NAS NA       


4 stycznia 2020

|INFORMACJA STAŁA

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)

Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl


|INFORMACJA STAŁA
Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


|INFORMACJA STAŁA
Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


|INFORMACJA STAŁA

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 51123458910Ostatnia »