Zdzisław Cza­jka

Rodz­ina i praca zawodowa – dylematy współczes­nych młodych matek [pobierz]

Opis:
Celem mono­grafii jest prezen­tacja opinii kobiet na temat godzenia ich pracy
i roz­woju zawodowego z obow­iązkami macierzyńskimi, na tle ogól­nej sytu­acji kobiet w rodzinie oraz na rynku pracy. Zaprezen­towano także uwarunk­owa­nia i czyn­niki określa­jące możli­wości godzenia tych dwóch ważnych ról społecznych, a także opinie kobiet doty­czące macierzyństwa, rodziny oraz ważnych wartości w ich życiu.
Aby zre­al­i­zować cel mono­grafii postaw­iono kilka niżej podanych pytań badaw­czych, sfor­mułowanych na pod­stawie różnych badań pub­likowanych doty­chczas w lit­er­aturze, na które starano się udzielić odpowiedzi w tym opra­cow­a­niu:
– jak macierzyństwo wpływa na akty­wiz­a­cję zawodową kobiet?,
– jak akty­wność zawodowa kobiet-matek wpływa na życie rodzinne?,
– jaki wpływ na powrót matki do pracy ma sytu­acja rodzinna dziecka?,
– czy kobi­ety rezygnują z pracy na rzecz macierzyństwa?,
– jak kobiety-matki oce­ni­ają rozwiąza­nia ułatwia­jące wychowywanie dzieci, wynika­jące z poli­tyki pro­rodzin­nej państwa oraz pra­co­daw­ców?,
– jak pra­co­dawcy reagują na kobi­ety w ciąży oraz wychowu­jące dzieci?.

Spis treści
Wstęp.. 7

I. Rodz­ina w życiu współczes­nej kobi­ety… 10
1.1 Znacze­nie rodziny w życiu kobi­ety… 10
1.2. Mod­ele rodziny… 16
1.3 Istota i uwarunk­owa­nia macierzyństwa… 22
1.4. Role i zada­nia kobi­ety w rodzinie.… 24
1.5. Podział obow­iązków domowych … 33
1.6. Podział obow­iązków w opiece nad dzieck­iem… 38
1.7. Dylematy kobiet między obow­iązkami macierzyńskimi a pracą zawodową… 40
1.8. Opinie społeczne o miejscu kobi­ety we współczes­nym świecie … 46

II. Akty­wność zawodowa kobiet w okre­sie macierzyństwa … 51
2.1. Miejsce pracy w hier­ar­chii wartości kobiet… 51
2.2. Czyn­niki ułatwia­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 56
2.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące akty­wność i rozwój zawodowy kobiet … 59
2.4. Własna dzi­ałal­ność gospo­dar­cza w okre­sie macierzyństwa … 63
2.5. Satys­fakcja kobiet z pracy zawodowej i macierzyństwa… 67

III. Ochrona pracy kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa … 70
3.1. Ochrona kobiet w prawie Unii Europe­jskiej i pol­skim … 70
3.2. Uprawnienia matek pracu­ją­cych i wychowu­ją­cych dzieci… 72
3.3. Rzą­dowa poli­tyka pro­rodzinna … 74
3.4. Poli­tyka pro­rodzinna państwa w opinii społecznej i badanych kobiet … 77

IV. Godze­nie przez młode matki pracy z macierzyńst­wem … 85
4.1. Uwarunk­owa­nia godzenia pracy z obow­iązkami macierzyńskimi … 85
4.2. Rola elasty­cznych form pracy w obow­iązkach macierzyńs­kich … 88
4.3. Ułatwienia pra­co­daw­ców dla kobiet mają­cych obow­iązki macierzyńskie … 93
4.4. Oczeki­wa­nia kobiet wobec pra­co­daw­ców doty­czące godzenia pracy zawodowej z macierzyńst­wem … 98
4.5. Zachowa­nia pra­co­daw­ców wobec kobiet w okre­sie ciąży i macierzyństwa… 101
4.6. Dylematy kobiet związane z powrotem do pracy po urodze­niu dziecka … 105
4.7. Kon­sek­wencje braku równowagi między pracą a macierzyńst­wem … 110

V. Rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa .… 114
5.1. Ambicje zawodowe oraz uwarunk­owa­nia roz­woju zawodowego … 114
5.2. Czyn­niki ułatwia­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 119
5.3. Czyn­niki utrud­ni­a­jące rozwój zawodowy kobiet w okre­sie macierzyństwa … 124
5.4. Prze­jawy dyskrymi­nacji kobiet przez pra­co­daw­ców związane
z obow­iązkami macierzyńskimi .… 128

Pod­sumowanie .… 132

Bib­li­ografia .… 136

Spis tabel i wykresów .… 146

Załącznik .… 147

Sum­mary .… 148

Możliwość komentowania jest wyłączona.


28 lipca 2022


13 lipca 2022


Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczyna kole­jną – dwudzi­estą czwartą edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Celem konkursu jest zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia stu­den­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej i rozpowszech­ni­anie wiedzy w tych obszarach, a także ujaw­ni­anie tal­en­tów. Corocznie z kilku­nastu ośrod­ków naukowych zgłaszane są najlep­sze prace. Komisja Konkur­sowa kieruje je do recen­zji do ekspertów z danej tem­atyki. Ogłosze­nie wyników i wręcze­nie nagród odbywa się pod­czas uroczys­tej Gali, trady­cyjnie obe­j­mowanej Patronatem Hon­orowym Min­is­tra Rodziny i Poli­tyki Społecznej. W bieżą­cym roku pula nagród sięga 25 000 zł. Nagrody finan­sowane są z pro­gramu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki” Min­is­tra Edukacji i Nauki. Gala XXIV edy­cji będzie połąc­zona z pan­elem dyskusyjnym z udzi­ałem lau­re­atów oraz prezen­tacją ich prac. Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 15 wrześ­nia 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).


4 lipca 2022

1 lipca 2022 r. ruszył nowy pro­jekt pt. Nowi biedni emeryci. Celem pro­jektu  jest zbadanie sytu­acji owych emery­tów o nis­kich świad­czeni­ach emery­tal­nych, sprawdze­nie przy­czyn ich wys­tępowa­nia oraz wypra­cow­anie rekomen­dacji służą­cych zmniejsze­niu skali ich ubóstwa. Cel pro­jektu w pełni wpisuje się w obszar „Doskon­ałość naukowa”, albowiem pode­j­muje nowy i ważny dla roz­woju społeczno-gospodarczego temat badaw­czy, który wyłonił się dopiero w ostat­nich lat­ach. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROGRAMUNAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA”.


10 czerwca 2022


https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2


9 czerwca 2022


https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne


4 stycznia 2020

|INFORMACJA STAŁA

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)

Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl


|INFORMACJA STAŁA
Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


|INFORMACJA STAŁA
Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


|INFORMACJA STAŁA

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 54123458910Ostatnia »