Warto wiedzieć…

Udostępnij

Jak sobie radzą inni? Nie tylko w Polsce rząd i przed­siębiorstwa muszą poradzić sobie z wyzwa­ni­ami, jakie staw­iają przed nimi glob­al­iza­cja, inwest­y­cje zagraniczne, starze­jące się społeczeństwo i fluk­tu­acje gospo­darki, a co za tym idzie konieczność poprawy wyda­jności pracy i racjon­al­iza­cja kosztów zatrud­nienia.

Zjawiska te są nie tylko wyzwa­ni­ami poli­ty­czno–gospo­dar­czymi, ale mają także pływ na przyj­mowane przez państwo i firmy strate­gie zarządza­nia zasobami ludzkimi. W Japonii odchodze­nie od trady­cyjnych rozwiązań i imple­men­tacja nowych strate­gii staje się jedynym rozwiązaniem umożli­wia­ją­cym konkurowanie na świa­towych rynkach.

Translate »
Skip to content