Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa

Data rozpoczęcia:

18 czerwca 2019

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte, 18 czer­wca 2019 r. (wtorek) w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie, ul. Limanowskiego 23 została zor­ga­ni­zowana między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. Zmi­any w reg­u­lac­jach uni­jnych doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie pra­cown­ików. Opieka dłu­goter­mi­nowa związana z celami tego projektu.

Kon­fer­encja podzielona była na 2 sesje: pier­wsza doty­czyła zagad­nień związanych z dele­gowaniem pra­cown­ików w kon­tekś­cie nowych przepisów doty­czą­cych swo­body przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji (praca w dwóch państ­wach członkows­kich, zastępowanie pra­cown­ików dele­gowanych, praca mar­gin­alna i inne zagad­nienia), a druga była poświę­cona  zagad­nieniom związanych z opieką dłu­goter­mi­nowa oraz brex­item i jego kon­sek­wenc­jami dla sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Kon­fer­encja miała na celu m.in. pod­niesie­nie świado­mości part­nerów społecznych, prawników, sędz­iów, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, ekspertów, naukow­ców oraz  innych osób w omaw­ianych obszarze.

W kon­fer­encji wzięli udział przed­staw­iciele Komisji Europe­jskiej, polscy przed­staw­iciele władzy właś­ci­wej i insty­tucji właś­ci­wych oraz polscy i uni­jni eksperci, którzy zaj­mują się podaną wyżej tem­atyką. W cza­sie kon­fer­encji  przed­staw­iono prob­lemy i przeszkody, które pow­stają na obec­nym etapie stosowa­nia reg­u­lacji doty­czą­cych swo­body przemieszcza­nia się oby­wa­teli UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.

Translate »
Skip to content